FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wie ontvangt het Groeipakket

Ontdek hieronder meer

'Elk kind kost een huis’ luidt het volksgezegde. Woon je in Vlaanderen, dan heb je vanaf 1 januari 2019 recht op het Groeipakket. De grote wijziging is dat het recht niet meer gelinkt wordt aan een socioprofessionele activiteit. Het  feit dat een kind gedomicilieerd is in Vlaanderen volstaat om een recht te openen op het Groeipakket. 

Welke kinderen hebben recht?

Elk kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd heeft recht op een Groeipakket. Vanaf 1 januari 2019 wordt niet meer gekeken of de personen, waarbij het kind is gedomicilieerd, een socioprofessionele activiteit hebben, noch of er een band van verwantschap is tussen het kind en het gezin waar het woont.

Wanneer heeft een kind recht op gezinsbijslagen?

 • het kind is gedomicilieerd in Vlaanderen. Is er geen inschrijving in het rijksregister, dan kan dit aangetoond worden met verschillende bewijsstukken. Neem contact op met Parentia om je hierover in te lichten.
 • het kind heeft de Belgische nationaliteit. Heeft het kind geen Belgische nationaliteit maar heeft het wel de toelating of is gemachtigd om in België te verblijven, dan geeft dit ook een recht.
 • verdwenen en ontvoerde kinderen die in Vlaanderen gedomicilieerd waren op moment van hun verdwijning of ontvoering
 • toekenning gezinsbijslag blijft mogelijk bij samenloop met landen van de EER en landen waarmee er een bilateraal akkoord is voor kinderen die niet in Vlaanderen wonen. Om te bepalen of Vlaanderen bevoegd is om te betalen, kijken we of de vestigingsplaats van de werkgever waar 1 van de ouders tewerkgesteld is of was in Vlaanderen ligt.

Tot wanneer heeft het kind recht op het basisbedrag?

 • het kind heeft onvoorwaardelijk recht tot de maand dat het 18 jaar wordt. Nadien blijft er recht bestaan tot 25 jaar als het kind studeert (Vlaanderen of buitenland) of schoolverlater is
 • het kind met een handicap heeft onvoorwaardelijk recht tot de maand dat het 21 jaar wordt

Wie krijgt het Groeipakket?

Tot 31 december 2018 kreeg de persoon die het kind opvoedde, meestal de moeder, de kinderbijslag en werd deze persoon bijslagtrekkende genoemd.

Vanaf 1 januari 2019 spreken we van een bijslagtrekkendenkern en een begunstigdenkern
Wanneer behoor je tot een bijslagtrekkendekern?

Je had reeds gezinsbijslag ontvangen tot 31 december 2018 en je blijft dit verder ontvangen na 1 januari 2019. Je wordt vanaf 1 januari 2019 opgenomen in de bijslagtrekkendekern die bestaat uit de bijslagtrekkende en de daaraan gekoppelde kinderen.

In de bijslagtrekkendekern kan er maar 1 begunstigde zijn die het Groeipakket en de eventuele (sociale) toeslagen zal ontvangen. Zodra er zich een verandering in de opvoedingssituatie of het ouderlijk gezag voordoet vanaf 1 januari 2019 wordt de bijslagtrekkendekern omgezet naar een begunstigdenkern. Een wijziging in het ouderlijk gezag moet vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank. Stuur steeds het volledige vonnis door.

Wat verstaat men onder verandering in de opvoedingssituatie na 1 januari 2019?

 • Een kind verhuist van de ene naar de andere ouder, gaat alleen wonen of komt van Wallonië of Brussel naar Vlaanderen.
 • Een kind wordt geplaatst in een instelling of bij een pleeggezinof er is een einde plaatsing van het kind.
 • Er komt een nieuw rechtgevend kind bij in het gezin. Dit kan door een geboorte zijn of wanneer een kind een nieuw recht opent na een periode van onderbreking.
Wanneer behoor je tot een begunstigdenkern?

In de begunstigdenkern kan er maximaal aan 2 begunstigden uitbetaald worden. Je behoort tot een begunstigdenkern als je kinderen geboren zijn vanaf 1 januari 2019 of als er zich een wijziging voordoet in de opvoedingssituatie voor kinderen geboren voor 1 januari 2019.

De begunstigdenkern voor een rechtgevend kind kan uit de volgende personen bestaan:

 • Beide ouders
 • Eén ouder
 • Het rechtgevend kind voor zichzelf
 • De werkelijke opvoeder(s)
 • De pleegzorger

Bij omzetting van bijslagtrekkendekern naar begunstigdenkern zal je uitbetalingsactor bepalen wie de mogelijke begunstigden zijn.

Wie ontvangt de betalingen in een begunstigdenkern?

In de begunstigdenkern kan er maximaal aan 2 begunstigden uitbetaald worden. Je behoort tot een begunstigdenkern als je kinderen geboren zijn vanaf 1 januari 2019 of als er zich een wijziging voordoet in de opvoedingssituatie voor kinderen geboren voor 1 januari 2019.

De begunstigdenkern voor een rechtgevend kind kan uit de volgende personen bestaan:

 • Beide ouders
 • Eén ouder
 • Het rechtgevend kind voor zichzelf
 • De werkelijke opvoeder(s)
 • De pleegzorger

Bij omzetting van bijslagtrekkendekern naar begunstigdenkern zal je uitbetalingsactor bepalen wie de mogelijke begunstigden zijn.

Wanneer, hoeveel en hoe wordt er betaald?

De gezinsbijslagen worden uitbetaald rond de 8ste van iedere maand aan de begunstigde(n) die recht hebben op het Groeipakket.

De sociale toeslag, de (half)wezentoeslag, de zorgtoeslag voor gehandicapte kinderen, de pleegzorgtoeslag worden samen uitbetaald met de gezinsbijslagen rond de 8ste van iedere maand.

De schoolbonus (vroegere schoolpremie) wordt eenmaal per jaar uitbetaald samen met de gezinsbijslagen van de maand juli, rond 8 augustus

De kleutertoeslag voor 3-jarigen en 4-jarigen wordt eenmaal per jaar uitbetaald ten vroegste de maand die volgt op de 3de of 4de verjaardag van je kleuter. 
Heb je recht op de kinderopvangtoeslag? Deze wordt uitbetaald rond de 20ste van iedere maand of dichtstbijzijnde datum van binnenkomst van de gegevens.
Heb je recht op een schooltoelage? Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt deze toeslag uitbetaald door je uitbetalingsactor op het moment dat alle gegevens binnen zijn. 

Hoeveel ontvangen jullie?

De bedragen hangen af of jullie kinderen geboren zijn voor of vanaf 1 januari 2019. Alle kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 krijgen hetzelfde basisbedrag van € 176,66.

Zijn jullie kinderen geboren voor 1 januari 2019 dan worden de bedragen die jullie ontvingen tot 31 december 2018 omgekeerd en vastgeklikt.

Hoe betalen we?

Er wordt verkozen om de betalingen te storten op een bankrekening.

Behoor je tot de bijslagtrekkendekern, dan betalen we verder de gezinsbijslag en andere toeslagen op het rekeningnummer van de bijslagtrekkende, of per circulaire cheque, die al gekend was voor 31 december 2018.

Behoor je tot de begunstigdenkern, dan wordt de gezinsbijslag en de andere toeslagen uitbetaald aan de begunstigde die gekozen werd door de beide begunstigden. Komt er geen schriftelijke keuze binnen, dan worden de betalingen uitgevoerd aan de jongste van de begunstigden. De begunstigden samen kunnen een verzoek indienen voor een wijziging van een bankrekening.

De sociale toeslagen:

Wonen de begunstigden op hetzelfde adres dan betalen we jullie de sociale toeslag op het rekeningnummer die de begunstigden bezorgd hebben of aan de jongste indien er geen keuze werd doorgestuurd, of bij onenigheid.

Wonen de begunstigden op een verschillend adres, dan betalen we de eventuele sociale toeslag 50%-50% aan iedere begunstigde. Iedere begunstigde kan een ander rekeningnummer opgeven waarop de sociale toeslag moet worden uitbetaald.

Worden de gezinsbijslag en toeslagen betaald op een rekening van een budgetbeheer of op een rekening van een collectieve schuldregeling, dan kunnen de begunstigden het rekeningnummer niet laten wijzigen. Hiervoor moet de uitbetalingsactor een brief krijgen van de budgetbeheerder of de schuldbemiddelaar om op een andere rekening te mogen betalen.

Wat als de begunstigde zijn identiteit niet kan aantonen?
Soms is het niet mogelijk dat de begunstigden hun identiteit kunnen bewijzen zoals tijdens een regularisatieprocedure om in België te verblijven. Hierdoor kan het Groeipakket niet aan hen uitbetaald worden. Tot op het moment dat de begunstigden wel hun identiteit kunnen aantonen, kan de gezinsbijslag betaald worden op het bankrekeningnummer van een andere natuurlijke persoon, een vereniging met sociaal oogmerk of een openbare instelling die door de begunstigden werden aangeduid. Zolang de begunstigden niet elektronisch of schriftelijk hebben gevraagd om na regularisatie de gezinsbijslag zelf te ontvangen, betalen we deze verder aan de aangeduide persoon, vereniging of openbare instelling. Verkeer je in deze situatie, neem dan contact op met Parentia. We helpen je verder je dossier in orde te zetten.
Wanneer mag er per circulaire cheque betaald worden?
Als de betalingen van de toelagen op een bankrekening om technische of sociale redenen niet mogelijk zijn, worden ze betaald met een circulaire cheque.

Wie vraagt het Groeipakket aan?

Hebben jullie al het startbedrag van Parentia ontvangen, dan moeten jullie geen aanvraag Groeipakket opsturen. Na de geboorte worden we immers automatisch verwittigd door de gemeente waar het kindje werd ingeschreven.

Gedomicilieerd in Vlaanderen, jullie ontvangen al het Groeipakket van een andere uitbetalingsactor en wensen het Groeipakket te ontvangen van Parentia? Doe je aanvraag snel via onze makkelijke online tool. Parentia zorgt voor een feilloze overgang van uitbetalingsactor.

Je verhuist vanuit Brussel, Wallonië naar Vlaanderen of je komt vanuit het buitenland in Vlaanderen wonen en wenst het Groeipakket te ontvangen van Parentia? Sluit je dan nu snel en makkelijk online aan. Parentia zorgt voor een feilloze overgang naar Vlaanderen.

Jullie wonen in Wallonië of Brussel en de kinderen gaan naar een niet-inkomensgerelateerde kinderopvang in Vlaanderen of volgen les in het Nederlandstalig onderwijs? Jullie hebben recht op een toeslag die Parentia je kan uitbetalen. Vul het aansluitingsdocument kinderopvang- kleuter- of schooltoeslag voor Brusselse en Waalse kinderen in en bezorg ze ons. Parentia zorgt voor de uitbetaling

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!