Groeipakket voor kinderen geboren vanaf 2019

De kinderbijslag gaat grote veranderingen tegemoet. Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen systeem van kinderbijslag, met eigen bedragen, eigen regels, een eigen betaalcircuit…

In Vlaanderen kreeg de nieuwe Vlaamse kinderbijslag de naam ‘Groeipakket’. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor die datum blijven in het oude systeem en genieten dus ook de ‘oude’ bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot hun 25e.

Bekijk het Groeipakket in beelden.

Het Groeipakket in cijfers

Startbedrag
€1122,00 per kind (vroegere geboorte- en adoptiepremie) – unieke premie
Basisbedrag
 • Per kind

  €163,20 / maand

 • indien wees van één ouder

  + €81,60 / maand

 • indien wees van beide ouders

  + €163,20 / maand

Sociale toeslag
(gebaseerd op het bruto belastbaar jaarinkomen en het aantal kinderen):
 • jaarlijkse gezinsinkomen < €30.747,19:

  1 of 2 kinderen: 
  + €51,00 /maand per kind

  3 of meer kinderen: 
  + €81,60 /maand per kind

 • jaarlijkse gezinsinkomen tussen €30.747,19 en €61.200:

  3 of meer kinderen:
   + €61,20 /maand per kind

Zorgtoeslag
 • pleegkind:

  + €63,03 /maand per kind

 • kind met aandoening/handicap:

  van + €84,01 tot + €560,08 /maand
  volgens de graad van de aandoening

Participatietoeslag
 • Kinderopvangtoeslag (enkel in kinderopvang die niet inkomensgerelateerd is):

  +€3,23/per aanwezigheidsdag

 • Universele participatietoeslag (vroegere schoolpremie)

  0-2 jaar:
  +€20,40 /jaar per kind

  3-4 jaar:
  +€153,00 /jaar per kind (als het kind kleuteronderwijs volgt)

  5-11 jaar:
  +€35,70 /jaar per kind

  12-17 jaar: 
  +€51,00 /jaar per kind

  vanaf 18 jaar: 
  +€61,20 /jaar per kind

Veelgestelde vragen

Kinderopvang of schoolgaand in Vlaanderen?

Gaan jullie kindjes naar een door de Vlaamse Gemeenschap vergunde, niet-inkomensgerelateerde kinderopvang (geen buitenschoolse opvang) in Vlaanderen of Brussel Hoofdstad? Volgen jullie oudere kinderen onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende of gesubsidieerde school voor kleuter, lager of secundair onderwijs? Vanaf 1 januari 2019 kunnen jullie als ouders genieten van een kinderopvang-, kleuter- of schooltoeslag. Dit zowel voor kinderen geboren vóór als na 2019. 

 •    Kinderopvangtoeslag :

   Je kindje gaat naar een kinderopvang waar je niet betaalt op basis van jullie inkomen? Jullie kunnen
   rekenen op een kinderopvangtoeslag van
3,23 EUR per opvangdag.

 •    Kleutertoeslag :

   Je kleuter is 3 jaar en is ingeschreven in een kleuterschool? Jullie kunnen rekenen op een
   kleutertoeslag van 132,60 EUR.

   Je kleuter is 4 jaar, ingeschreven en is voldoende aanwezig in een kleuterschool? Jullie kunnen
   nogmaals rekenen op een kleutertoeslag van
132,60 EUR.

 •    Schooltoelagen (vanaf 09/2019):

   Je kinderen gaan naar het kleuter, lager of secundair onderwijs? Vanaf schooljaar 2019/2020 kunnen
   jullie rekenen op een schooltoelage afhankelijk van je gezinsgrootte en jullie inkomen. Voor het
   schooljaar 2018/2019 betaalt FOD Onderwijs een studietoelage uit.
  Je kinderen gaan naar het hoger onderwijs? Hiervoor blijft FOD Onderwijs bevoegd om een eventuele studietoelage toe te kennen.

 

Welke regio is bevoegd voor de betaling van jouw kinderbijslag?

Het domicilie van je kind bepaalt welke regio bevoegd is. Is je kind gedomicilieerd in Vlaanderen, dan heb je dus recht op het Vlaamse Groeipakket. Voor kinderen die in het buitenland wonen, kijkt men naar de plaats van de laatste werkgever van de sociaal verzekerde om de regio te bepalen.

Is het Groeipakket voor alle kinderen?

Neen, enkel voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 en die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn. Kinderen die al kinderbijslag kregen voor 1 januari 2019 behouden hun kinderbijslag zoals voorheen, dus tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar worden. De nieuwe voorwaarden waaronder toeslagen worden toegekend, gelden echter ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.

Wat zijn de verschillen met het huidige systeem?

De grootste verschillen met het systeem nu zijn:

 • een vast basisbedrag per kind, eventueel aangevuld met toeslagen, waarbij leeftijd en plaats van het kind in het gezin geen rol meer spelen
 • kinderbijslag is niet meer gelinkt aan de professionele situatie van de ouders
 • sociale toeslagen gelden nu ook voor alle gezinnen met een gering inkomen, en dus niet alleen voor werklozen, invaliden en eenoudergezinnen
 • ouders kunnen zelf hun kinderbijslagfonds kiezen: vanaf 2019 voor de gezinnen die hun eerste kindje krijgen, vanaf 2020 indien al aangesloten bij een kinderbijslagfonds

Welk kinderbijslagfonds zal in de toekomst je kinderbijslag of Groeipakket uitbetalen?

Krijg je je eerste kindje in 2019: dan kan je zelf je fonds kiezen. 
Ontvang je al kinderbijslag voor één of meer kinderen: na de overgang naar het nieuwe systeem zal het fonds dat nu je kinderbijslag uitbetaalt verder instaan voor de uitbetaling. Vanaf 2020 kan je kiezen om bij je kinderbijslagfonds te blijven of te veranderen.

Kan je zelf een kinderbijslagfonds kiezen of veranderen van fonds?

Mama’s die een eerste kindje krijgen zullen vanaf 2019 zelf hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen. 
Gezinnen die al kinderbijslag voor één of meer kinderen ontvangen zullen vanaf 2020 (na de overgangsperiode) een keuze kunnen maken. In Vlaanderen zullen er 4 private uitbetalingsinstellingen zijn en 1 publiek fonds.

Moet je een nieuwe aanvraag om kinderbijslag indienen na 01/01/2019?

Neen, alles wordt geregeld door je kinderbijslagfonds dat bevoegd is bij de overgang eind december 2018 zodat er geen onderbreking in de betalingen is.

Wanneer zal de kinderbijslag uitbetaald worden?

De kinderbijslag zal zonder onderbreking doorlopen en, zoals vandaag, worden uitbetaald rond de 8e van de maand.

Wat als je verhuist naar een andere regio?

Het domicilie van het kind bepaalt welke regio bevoegd is. Als je naar een andere regio verhuist, dan zullen de bedragen van die regio gelden vanaf de maand volgend op de verhuizing. Je zal dus in de nieuwe regio een kinderbijslagfonds moeten kiezen.

Lees meer over het Groeipakket