Sociale toeslagen Vlaanderen

Sociale toeslagen

recht op sociale toeslag

Wie heeft recht op de sociale toeslag?

Hoe kun je de sociale toeslag aanvragen?

sociale toeslag

Hoelang heb je recht op de sociale toeslag?

Welke beroepsinkomsten tellen mee in de berekening?

Je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt, tellen mee.

Jullie vormen een feitelijk gezin als jullie:

 • samenwonen en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres
 • én geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de 3de graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, …)
 • én jullie samen het huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier.

Wat als je samenwoont met meerdere personen met wie je niet verwant bent tot en met de derde graad?

Je vormt slechts een feitelijk gezin met één van die personen, volgens deze voorrang:

 1. de persoon met wie je gehuwd bent
 2. de andere ouder van het kind
 3. de persoon met wie je samen een gezinswoning hebt gekocht of gebouwd
 4. de persoon met wie je samen de kinderen opvoedt
 5. de persoon met wie je het langst samenwoont

Breng ons altijd op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt!

Geef zeker een seintje als:

 • je alleen gaat wonen
 • je trouwt of gaat samenwonen
 • er een kind bijkomt in je gezin voor wie je een Groeipakket ontvangt
 • een kind dat recht had op een Groeipakket je gezin verlaat
 • jij of je partner een inkomensvervangende tegemoetkoming, of een integratietegemoetkoming ontvangt
 • jij of je partner een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen ontvangt
 • jij of je partner arbeidsongeschikt is
 • jij of je partner uitkeringen voor een arbeidsongeval ontvangt
 • je een overlevingspensioen ontvangt
 • jij of je partner een leefloon ontvangt.

Welke belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen tellen mee bij de berekening van het grensbedrag?

Beroepsinkomsten en uitkeringen in binnen- en buitenland die meetellen:

 • Beroepsinkomsten voor werknemers (ook dienstencheques): belastbaar maandinkomen als werknemer. Om de verrekening van maandinkomen naar jaarinkomen te maken en dus ook rekening te houden met je vakantiegeld en je eindejaarspremie, vermenigvuldigen wij je belastbaar maandinkomen met de factor 14/12;
 • Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto-inkomsten als zelfstandige, vermenigvuldigd met de factor 100/80;
 • Vervangingsinkomens: uitkeringen voor werkloosheid of na faillissement, uitkeringen voor ziekte of bevallingsrust, uitkeringen voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet, uitkeringen voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten, (brug)pensioenen en vergoedingen uit groepsverzekeringen, overlevingspensioen en overgangsuitkering;
 • Diverse uitkeringen:
  • PWA-cheques;
  • Opvanguitkeringen voor onthaalouders betaald door de RVA;
  • Verbrekingsvergoedingen: enkel het deel met betrekking tot het jaar van uitbetaling telt mee;
  • Achterstallen: enkel het deel met betrekking tot het jaar van uitbetaling telt mee;
  • Contractuele vergoedingen uit een groepsverzekering van de werkgever wegens ziekte, invaliditeit of ongeval die een inkomensverlies dekken: enkel de jaarlijkse rente van het lopende jaar telt mee;
  • Belastbare uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit ingevolge een private verzekering voor zelfstandigen en vrije beroepen.
    
 • inkomsten die voortvloeien uit een tewerkstelling bij een Europese of internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen tegen de door hun instelling van internationaal publiek recht verzekerde socialezekerheidsrisico's
 • Onderhoudsgeld/alimentatie voor de partner : 80% van de ontvangen onderhoudsgelden (80% van de uitbetaalde onderhoudsgelden mag afgetrokken worden van de gezinsinkomsten)
 • Kadastrale inkomsten : inkomsten uit onroerende goederen (KI) vreemd gebruik
 • Leefloon/equivalent leefloon
 • Inkomensvervangende tegemoetkomingen.

Beroepsinkomsten en uitkeringen die NIET meetellen:

 • Groeipakket;
 • Loon en vakantiegeld in het kader van een flexijob;
 • Maaltijd- en ecocheques;
 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin;
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
 • Achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar;
 • Verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld;
 • Jobbonus voor werknemers;
 • JobbonusPlus voor zelfstandigen.
ten onrechte geen toeslag

Wat als je ten onrechte geen sociale toeslag ontvangt?

welke ouder krijgt sociale toeslag

Gescheiden ouders: wie krijgt de sociale toeslag?

hoeveel bedraagt sociale toeslag

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren voor 1 januari 2019?

Wat als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent?

sociale toeslag

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019?

sociale toeslag geboren voor en na 2019

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren voor en vanaf 1 januari 2019?