EN
FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Heb je een vraag?

Welkom bij onze "Veelgestelde vragen". Met de informatie die je hieronder terugvindt, willen beantwoorden we eventuele vragen die je hebt in verband met het startbedrag of Groeipakket. Of je nu een kersverse ouder bent en dus nieuw in het systeem of je op zoek bent naar specifieke details, Parentia is jouw partner die je helpt te ontdekken of je alle voordelen ten volle benut om zo je kinderen alle mogelijke kansen te bieden. 

Onze veelgestelde vragen:

Hoe kan ik een attest Groeipakket bekomen?

Ben je klant bij Parentia? Dan kun je heel snel de nodige attesten zelf opvragen via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kun je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige attesten kunt downloaden en afdrukken. Daarnaast kun je een attest ook gewoon vragen via e-mail, post of telefoon. Onze contactgegevens vind je terug op onze contactpagina.

Hoe vraag ik mijn startbedrag aan?

Je kunt je startbedrag al 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum ontvangen. Vergeet daarom niet je startbedrag op tijd aan te vragen via onze online tool!

Kan ik mijn aanvraag ook online indienen?

Ja dat kan. Naast de schriftelijke aanvraag, biedt Parentia je de mogelijkheid om je startbedrag online aan te vragen. Wij helpen je om stap voor stap je aanvraag snel en makkelijk online in te dienen. Houd alvast je rijksregisternummer en een digitaal zwangerschapsattest (bijv. foto (JPEG, PNG), pdf, …) klaar om de aanvraag te vervolledigen. Heb je niet onmiddellijk een digitaal attest bij de hand of heb je je vijfde maand zwangerschap nog niet bereikt? Geen nood! Vul alvast de online aanvraag in en wij herinneren er je later aan het ons alsnog toe te sturen zodra je over een geldig attest beschikt.

Hoe vraag ik het startbedrag aan?

Dit kan je doen door het document model E dat je op onze documentenpagina terugvindt, ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen. Hier moet je een attest van zwangerschap ondertekend door je arts/gynaecoloog of vroedvrouw bijvoegen. Op dit attest moet de arts vermelden wat de voorziene bevallingsdatum is en of het gaat om een éénling of meerling. Let op! De datum van ondertekening mag ten vroegste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum liggen.

Eens het kindje geboren is?

Als je bij ons je startbedrag hebt aangevraagd, dan moet je bij de geboorte van je kindje in principe helemaal niets meer doen. Op basis van je aanvraag startbedrag hebben wij al een dossier Groeipakket aangemaakt (of er was al een dossier voor oudere kinderen in het gezin) en krijgen wij een elektronisch bericht van elke wijziging in de gezinssamenstelling. Zodra je pasgeboren kindje bij de gemeente is geregistreerd, krijgen wij dus een nieuwe gezinssamenstelling waarop dit kindje vermeld zal staan. Op basis van deze gezinssamenstelling kunnen wij je pasgeborene opnemen in ons dossier en de betalingen Groeipakket voor dit kindje automatisch opstarten.

Ik heb een nieuwe bankrekening. Hoe moet ik dit meedelen ?

De vraag om je bankrekeningnummer te wijzigen, kan enkel schriftelijk gebeuren. Afhankelijk van wanneer je kinderen geboren zijn, zal je hiervoor een ander document moeten gebruiken. Eens we het nodige document correct ingevuld ontvangen, zijn wij verplicht bij Febelfin na te vragen of je wel degelijk titularis bent van het rekeningnummer dat je ons doorgeeft.

Tip: Probeer ons zo snel mogelijk het document ter wijziging van je rekeningnummer op te sturen, zo voorkom je dat je je volgende betaling nog op je oude rekening gestort krijgt.

Alle kinderen in je gezin zijn geboren voor 01/01/2019 In dit geval moet de bijslagtrekkende ons het document MOD W 1 BG ingevuld en ondertekend toesturen. Je vindt dit document op onze documenten pagina.

Minstens 1 kind in het gezin is geboren vanaf 01/01/2019 In dit geval moet je ons het document MOD W 2 BG ingevuld en ondertekend terugbezorgen. Let op! Vanaf het ogenblik dat er een kind geboren wordt vanaf 01/01/2019 hebben jullie als ouders zelf de keuze wie van beiden het Groeipakket mag ontvangen. Deze keuze vermelden jullie op dit document. Hierna moeten jullie allebei het formulier ondertekenen. Als één van beide handtekeningen ontbreekt, kunnen wij het document niet aanvaarden.

Ik woon in het buitenland Als je in het buitenland woont, en jij of je partner werken in Vlaanderen, gelden dezelfde regels als voor de Belgische gezinnen die in Vlaanderen wonen. Om de wijziging van een buitenlands rekeningnummer door te geven, maak je gebruik van het document MOD W INT. Ook hier moeten beide ouders het document ondertekenen vanaf het ogenblik dat er een kind in het gezin bijkomt na 01/01/2019. Ook als er sprake is van een nieuw recht, m.a.w. als het recht op het Belgische Groeipakket pas na 01/01/2019 begint, mogen de ouders kiezen wie het Groeipakket ontvangt. Ook hier moeten beide handtekeningen aanwezig zijn. Dit ongeacht de geboortedatum van de kinderen.

Mijn gezinsinkomen wijzigt, moet ik dit melden?

In het kort: JA! Het is altijd aangeraden om contact op te nemen met je uitbetalingsactor wanneer je gezinsinkomen wijzigt. Het is wel zo dat wanneer je als gezin enkel inkomsten vanuit België ontvangt, wij jaarlijks op basis van je belastingsfiche kunnen nagaan of je in het verleden al dan niet recht had op (sociale) toeslagen.

Wanneer je dus niet laat weten dat je gezinsinkomen op een bepaald moment naar beneden gaat, zullen wij nadien op basis van je belastingsaangifte, alsnog de toeslag met terugwerkende kracht gaan betalen indien zou blijken dat je als gezin aan de voorwaarden voldeed.

Wanneer je ons echter niet laat weten dat je gezinsinkomen stijgt, terwijl we je al een toeslag betalen, kan dit voor problemen zorgen. Belastingsaangiften komen steeds binnen met vertraging. Als jij ons zelf niet laat weten dat je gezinsinkomen omhoog gaat, kan het dat wij voor een bepaalde periode ten onrechte de toeslag betalen. Op het ogenblik dat wij dit vaststellen, zullen de ten onrechte betaalde toeslagen teruggevorderd moeten worden. Met welke inkomsten je moet rekening houden, vind je terug op onze pagina over de sociale toeslagen.

Mijn gezinssituatie wijzigt. Wat moet ik doen?

De samenstelling van je gezin wijzigt omdat een van je volwassen kinderen het nest verlaat, er komt een (eerste) kindje in het gezin, een gezinslid komt te overlijden,…. Die wijziging van de gezinssituatie kan een impact hebben op je betalingen Groeipakket. Wat moet je doen als er zich een gezinswijziging voordoet?

**Je beschikt nog niet over een dossier Groeipakket. ** Je eerste kindje is geboren en je vergat je startbedrag voor de geboorte aan te vragen. Dit betekent dat je nog bij geen enkele uitbetalingsactor gekend bent, en bijgevolg zelf nog het initiatief moet nemen om de geboorte te melden aan één van de uitbetalingsactoren. Als je je startbedrag en Groeipakket graag bij Parentia wenst aan te vragen, dan kun je dat makkelijk online doen. Je kunt stap voor stap je startbedrag aanvragen. Onze medewerkers stellen op basis van de gegevens die je doorgeeft, je dossier samen en starten samen met de betaling van je startbedrag, ook je je betalingen Groeipakket op. Eens je dossier actief staat, worden onze consulenten door de kruispuntbank automatisch op de hoogte gesteld van elke wijziging die zich in je gezin voordoet. Op basis hiervan zullen zij de nodige acties uitvoeren om je dossier aan te vullen.

**Je ontvangt al betalingen Groeipakket/Gezinsbijslag.

**In dit geval hoef je helemaal niets te doen. Zodra je officiële gezinssamenstelling gewijzigd wordt op de gemeente, ontvangt je uitbetalingsactor hiervan een digitaal bericht via de kruispuntbank. Op basis van dat bericht zullen de consulenten de nodige uitvoeren om je dossier te vervolledigen.

Mijn kind is geplaatst in een instelling. Wie ontvangt de gezinsbijslag?

Bij plaatsing in een instelling wordt 2/3 van de gezinsbijslag rechtstreeks uitbetaald aan de instelling via VAPH of CKG of aan Opgroeien bij een plaatsing via Jeugdhulp. Het overblijvende 1/3 kan ook worden betaald aan de “begunstigde(n)”. Als de Begunstigde Kern bestaat uit de ouders, beslissen zij samen aan wie het 1/3 betaald wordt. De rechter kan beslissen om 1/3 van de gezinsbijslag te storten op een geblokkeerde rekening op naam van de jongere. Voor het bedrag gezinsbijslag voor geplaatste kinderen, gelden soms andere berekeningswijze dan voor kinderen die niet geplaatst zijn.

Mijn kind stopt met studeren. Heb ik nog verder recht op het Groeipakket?

In Vlaanderen ben je niet meer verplicht je in te schrijven als werkzoekende bij de VDAB om het Groeipakket te krijgen als schoolverlater. Je hebt als schoolverlater onder bepaalde voorwaarden nog recht op 12 maanden Groeipakket en hiervoor onderneem je best een aantal stappen.

Mijn kind werd meerderjarig. Aan welke voorwaarden moet hij voldoen om nog aanspraak te maken op het Groeipakket?

Overeenkomstig de leerplicht tot 18 jaar is er recht op het Groeipakket zonder voorwaarden tot de maand waarin het kind meerderjarig wordt. Tot die datum gaan wij dus niet na of de leerling regelmatig de lessen volgt.

Een jongere die daarna verder studeert , een leerovereenkomst of alternerend onderwijs volgt of een stage doorloopt om benoemd te kunnen worden in een openbaar ambt, kan onder bepaalde voorwaarden gezinsbijslag ontvangen tot zijn 25ste verjaardag. Je uitbetaler van het Groeipakket controleert dit jaarlijks.

Zodra je meerderjarig kind stopt met studeren krijgt hij het statuut van schoolverlater. In Vlaanderen moet hij zich hiervoor niet meer bij de VDAB laten inschrijven als werkzoekende schoolverlater. Je kind behoudt tijdens deze periode van 12 maanden onder bepaalde voorwaarden het recht op zijn Groeipakket.

Een kind met een erkende handicap of aandoening heeft recht op verhoogde gezinsbijslag tot 21 jaar.

Mijn kind werkt als jobstudent. Heeft dit een invloed op mijn betalingen Groeipakket?

Om hun bank- of spaarrekening aan te vullen, willen veel jongeren wel wat bijverdienen tijdens hun studies. De jongere behoudt sowieso zijn gezinsbijslag tot de maand van zijn 18de verjaardag. Tot dan heeft een winstgevende activiteit dus geen invloed op de toegekende gezinsbijslag. Daarna en tot zijn 25ste verjaardag, kan de student beperkt werken én toch verder gezinsbijslag ontvangen onder bepaalde voorwaarden.

Verandert mijn maandelijks bedrag met de nieuwe kinderbijslagregeling?

Je ontving al kinderbijslag voor een kind of kinderen geboren voor 01/01/2019? Het basisbedrag dat je hiervoor ontving voor de maand 12/2018, blijft vanaf 01/01/2019 ongewijzigd, zolang je gezinssituatie niet verandert. Ook wanneer er vanaf 01/01/2019 een nieuw kind in het gezin komt, blijven de oudere kinderen de oude bedragen ontvangen. Je pasgeborene zal dan wel recht hebben op de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

**Waar zit dan het verschil? ** Het verschil zit hem in de sociale toeslagen. Als je vóór 01/01/2019 al recht had op de sociale toeslag, blijft dit recht na 01/01/2019 natuurlijk behouden. Daar waar je vroeger enkel recht kon hebben op deze toeslag als je gezinsinkomen onder een bepaald maximum lag en je alleenstaande ouder was of minimum één van beide ouders voor langdurig recht had op werkloosheids- of ziekte-uitkeringen, wordt er in het nieuwe systeem alleen nog naar je gezinsinkomen gekeken. Ligt je gezinsinkomen onder de maximum grens, dan heb je recht op de sociale toeslag. Daarenboven wordt ook nog gekeken naar je gezinsgrootte. Des te groter je gezin, des te groter de kans dat je recht hebt. Concreet betekent dit dat meer gezinnen nu een steuntje in de rug kunnen krijgen dan dat dit vroeger het geval was.

Verhuizen, hoe verneemt je uitbetalingsactor het en wat zijn de gevolgen?

Je uitbetalingsactor komt gelukkig niet voor op de lijst met administratieve beslommeringen die je moet uitvoeren als je verhuist! Inderdaad, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zorgt ervoor dat je uitbetalingsactor automatisch een bericht krijgt van je adreswijziging, als je van de ene uithoek van België naar de andere verhuist. Op basis van dit bericht worden je adres gegevens in het dossier aangepast.

Opgepast! Als je van de ene Belgische regio naar een andere verhuist, wordt je ook onderworpen aan de kinderbijslagwetgeving van die specifieke regio. Bovendien moet je altijd een nieuwe aanvraag gezinsbijslag doen bij de uitbetalingsactor van je keuze. Ook als je bij je huidige uitbetalingsactor wil blijven moet je bij hen opnieuw een aanvraag indienen.

Waarom zou ik kiezen voor Parentia en hoe doe ik dat?

Als grootste uitbetalingsactor in Vlaanderen en grootste kinderbijslagfonds in Brussel en Wallonië, betalen we het Groeipakket en de kinderbijslag van bijna 700.000 kinderen. Dat geeft ons de slagkracht om jouw gezin op een efficiënte en proactieve manier te helpen. En wij doen méér dan alleen het Groeipakket op tijd en correct uitbetalen.

Omdat je als ouder al zoveel aan je hoofd hebt, staan wij je bij waar het kan tijdens het hele groeitraject van je kind, van baby tot jongvolwassene. We sturen je proactief nuttige informatie voor je gezinsadministratie. Zo hoef je niet zélf het wereldwijde web af te schuimen op zoek naar het correcte antwoord op je vraag. En dat levert je enkele mooie voordelen op:

  • je loopt geen risico om verplichtingen over het hoofd te zien (of er te laat aan te denken)
  • je kinderen komen niks tekort, aangezien ze geen premies of toelagen mislopen
  • je gezinsadministratie neemt minder tijd in beslag … … waardoor jij je kunt focussen op wat écht telt: je gezin.

Daarnaast is Parentia je vaste inspiratiebron: van leuke activiteiten met je kinderen tot tips om je kind maximaal te laten ontplooien.

Ben je overtuigd? Verwacht je een (eerste) kindje? Vraag nu alvast je online startbedrag makkelijk en snel aan . Wij leiden je stap voor stap door de aanvraagprocedure.

Ontvang je je Groeipakket al bij een andere uitbetalingsactor maar wil je graag de overstap doen naar Parentia, dan kun je je aansluitingsdocument downloaden via onze documenten pagina. Als je het document graag per post toegestuurd krijg, neem dan contact via post, e-mail of telefoon en wij sturen je het nodige document spoedig toe.

Wanneer ontvang ik mijn Groeipakket?

Het Groeipakket wordt maandelijks uitbetaald rond de 8ste van de maand. Je ontvangt dan het Groeipakket van de maand die daaraan voorafging. Het Groeipakket van de maand april bijvoorbeeld wordt betaald rond 8 mei. Bovendien voorzien wij elke week een extra betaling waarbij wij eventuele achterstallen waar je nog recht op hebt, kunnen bijbetalen.

Ben je klant bij Parentia? Dan kun je heel snel je betalingshistoriek zelf bekijken via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kun je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige informatie kan raadplegen.

Wat betekenen de termen Bijslagtrekkendekern en begunstigdenkern en welke impact heeft dit op mijn betalingen kinderbijslag/Groeipakket?

De bijslagtrekkendekern is de term die binnen het nieuwe systeem gebruikt wordt om de persoon aan te duiden die op 31/12/2018 de kinderbijslag ontving in het oude systeem. Zolang de gezinssituatie van deze bijslagtrekkende na 31/12/2018 ongewijzigd blijft, blijft men spreken van een bijslagtrekkende kern, waarin slechts 1 bijslagtrekkende de wettelijke ontvanger van de gezinsbijslag is. Wie deze bijslagtrekkende is, is ook bij wet bepaald.

Vanaf het ogenblik dat er zich na 31/12/2018 een wijziging voordoet in de gezinssituatie, wordt deze bijslagtrekkendekern omgezet naar een begunstigdenkern. Vlaamse gezinnen die hun eerste kindje ontvangen na 31/12/2018, komen onmiddellijk in het systeem van de begunstigdenkern terecht. Binnen de begunstigdenkern kunnen maximum twee personen als mogelijke ontvangers van het Groeipakket worden aangeduid. Deze twee begunstigden kunnen in overleg samen beslissen wie van beide het Groeipakket ontvangt. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen een gemeenschappelijk rekeningnummer door te geven. Voor een meer gedetailleerde uitleg over jouw specifieke gezinssituatie kun je best contact nemen met jouw plaatselijk kantoor.

Welk bedrag ontvang ik maandelijks?

Vanaf 1 januari 2019 kreeg in Vlaanderen de nieuwe Vlaamse kinderbijslag de naam ‘Groeipakket’. Het nieuwe model geldt voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019.

Kinderen geboren voor die datum blijven in het oude systeem en genieten dus ook de ‘oude’ bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot hun 25ste.

Gezinnen waar er kinderen zijn die geboren zijn voor en na 2019 krijgen een mix van de oude bedragen en de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

In welk systeem je terecht komt, en hoeveel gezinsbijslag je dus zal ontvangen is afhankelijk van hoe je gezin eruit ziet. Wil je graag een meer gedetailleerd overzicht van bedragen en voorwaarden, neem dan een kijkje op onze pagina over het Groeipakket of neem contact op met jouw plaatselijk kantoor waar we je een antwoord geven afgestemd op jouw specifieke gezinssituatie.

Welke toeslagen bestaan er en hoe kan ik ze bekomen?

Elk kind heeft recht op zijn basisbedrag Groeipakket. Naast het basisbedrag bestaan er nog een aantal toeslagen waarop je, al dan niet aan voorwaarden gebonden, aanspraak kunt maken. Op basis van verschillende voorwaarden heb je mogelijk recht op een toeslag bovenop je basisbedrag Groeipakket. Hieronder zetten we de verschillende toeslagen even op een rijtje alsook de manier waarop je ze kan bekomen.

**Kan ik aanspraak maken op de sociale toeslag? ** Of je recht hebt op een sociale toeslag hangt af van je jaarlijkse bruto BELASTBAAR gezinsinkomen. In tegenstelling tot vroeger komen nu dus niet alleen meer gezinnen in aanmerking waarvan één van beide ouders langdurig werkloos of ziek is, maar ook werkende ouders met een laag inkomen komen in aanmerking voor een extra financiële steun.

**Heb ik recht op een leeftijdsbijslag? ** Voor kinderen die geboren zijn voor 01/01/2019 en ook al recht hadden op kinderbijslag, blijft de maandelijkse leeftijdsbijslag dezelfde. Net zoals vroeger hebben deze kinderen recht op een maandelijkse leeftijdstoeslag vanaf de leeftijd van zes jaar. Deze toeslag ligt hoger als er een recht bestaat op een sociale toeslag en vermeerdert bovendien automatisch zodra het kind de leeftijd van 12 en respectievelijk 18 jaar bereikt.

Voor kinderen geboren vanaf 01/01/2019 (of voor oudere kinderen die pas vanaf 01/01/2019 in het Vlaamse systeem van het Groeipakket instromen) bestaat de maandelijkse leeftijdstoeslag niet meer. Een meer gedetailleerd overzicht van de bedragen en voorwaarden vindt u terug op onze pagina aangaande de maandelijkse leeftijdstoeslag.

**Heb ik recht op een schoolbonus of schoolpremie? ** Alle kinderen (zowel de kinderen geboren voor 01/01/2019 als vanaf 01/01/2019), hebben recht op een universele participatietoeslag (de vroegere schoolpremie die in het nieuwe Groeipakket ook wel schoolbonus wordt genoemd) voor elk jaar waarin zij recht hebben op het Groeipakket voor de maand juli van dat jaar. Een gedetailleerd overzicht van de bedragen vindt u terug op onze pagina aangaande de schoolbonus.

**Ik ben wees, heb ik recht op een bijkomende tegemoetkoming? ** Voor kinderen die wees werden voor 01/01/2019 is er (zoals dat in het verleden ook al het geval was) recht op een vast bedrag wezenbijslag, dewelke de gewone basisbedragen kinderbijslag verving, ongeacht de rang van het kind en ongeacht of slechts één of beide ouders overleden zijn, dit op voorwaarde dat de overlevende ouder van dit kind niet samenwoont. Voor kinderen die wees werden na 01/01/2019 spreken we van een wezentoeslag. Het bedrag van deze toeslag hangt af van het aantal ouders dat overleden is. Of de eventuele overlevende ouder al dan niet samenwoont, heeft geen invloed meer.

Een meer gedetailleerd overzicht van de bedragen vindt u terug op onze pagina aangaande de wezentoeslag.

Zorgtoeslag

Vanaf 01/01/2019 werd de term ‘zorgtoeslag’ ingevoerd. Deze term omvat 2 aparte toeslagen waarop alle kinderen (zowel de kinderen geboren voor 01/01/2019 als de kinderen vanaf 01/01/2019) aanspraak kunnen maken.

De eerste zorgtoeslag is de ‘pleegzorgtoeslag’. Voor kinderen die in pleegplaatsing opgevoed worden, kan er een maandelijkse bijkomende toeslag betaald worden. Daar waar deze toeslag in het verleden enkel betaald kon worden aan de bijslagtrekkende die de kinderbijslag ontving voorafgaand aan de plaatsing, kan deze toeslag vanaf 01/01/2019 onder bepaalde voorwaarden ook worden uitbetaald aan de pleegzorger zelf.

De tweede zorgtoeslag is de ‘specifieke ondersteuningstoeslag' (de oude mindervaliditeitstoeslag). Alle kinderen (geboren voor 01/01/2019 maar jonger dan 21 jaar en vanaf 01/01/2019) met een specifieke ondersteuningsbehoefte, d.w.z. alle kinderen die door het FOD sociale zekerheid (tot 31/12/2018) of Kind en Gezin (vanaf 01/01/2019) erkend zijn als een kind met een handicap of aandoening, kunnen aanspraak maken op een toeslag waarvan de hoogte van het bedrag (volgens een aantal pijlers) gekoppeld wordt aan de ernst van de aandoening.

**Kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag ** Alle kinderen die naar een niet inkomensgerelateerde Nederlandstalige kinderopvang gaan (en dit geldt ook voor de kinderen die in Brussel of Wallonië wonen) hebben recht op een forfaitair bedrag kinderopvangtoeslag voor elke dag dat zij in de opvang aanwezig zijn. Bovendien hebben alle schoolgaande kinderen, op voorwaarde dat zij naar een Nederlandstalige school gaan, op driejarige en op vierjarige leeftijd recht op de kleutertoeslag. En er is nog meer. Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen voor de ouders. Ouders die het financieel iets moeilijker hebben, kunnen jaarlijks een schooltoeslag ontvangen. Woon je dus in Brussel of Wallonië? Doe dan nu je aanvraag bij Parentia om (één van deze) deze toeslagen, die aanvullend zijn op je Brusselse of Waalse kinderbijslag, te ontvangen.

De nodige informatie niet teruggevonden?

Heb je ondanks deze lijst met veelgestelde vragen nog steeds niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag dan per telefoon, e-mail of via ons contactformulier. Een collega gaat het voor je na en bezorgt jou zo snel mogelijk een antwoord zodat jij je kan bezighouden met wat echt telt, je gezin! 

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!

Misschien vind je je antwoord wel terug in één van onze blogartikelen!

Artikel
Kinderbijslag, kindergeld of Groeipakket, geboortepremie of startbedrag: wat is het verschil?
Artikel
Wat voor paperassen moet ik in orde brengen als mijn kindje geboren is?