FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Toeslagen

Sinds de komst van het Groeipakket ontvangt elk kind een vast basisbedrag van € 176,66 per maand per kind, eventueel aangevuld met toeslagen. Over welke premies gaat het precies? Wat zijn de voorwaarden en wie maakt er aanspraak op? En hoe zit het met de procedure en de bedragen? Hier vind je een beknopt overzicht:

Voor de kinderopvang en op school

Kinderopvangtoeslag
Je krijgt maandelijks een kinderopvangtoeslag boven op je Groeipakket als je kind naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkende kinderopvang gaat waar je niet betaalt op basis van je inkomen.
Meer over de kinderopvangtoeslag
Kleutertoeslag
De Vlaamse overheid stimuleert de ontwikkeling van je schoolgaande kind met een kleutertoeslag boven op je Groeipakket. De kleutertoeslag wordt telkens de maand volgend op de 3de en 4de verjaardag gestort.
Meer over de kleutertoeslag
Schooltoeslag
Volgt je kind Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is de school erkend door de Vlaamse gemeenschap? Dan ontvang je vanaf 1 september 2019 een jaarlijkse schooltoeslag.
Meer over de schooltoeslag
Schoolbonus
De schoolbonus of jaarlijkse universele participatietoeslag wordt uitbetaald rond 8 augustus, samen met de maandelijkse gezinsbijslag of Groeipakket van juli.
Meer over de schoolbonus

Op maat van je gezin

Sociale toeslag
Het bedrag van sociale toeslag varieert naargelang de gezinsgrootte en het inkomen van de ouders/opvoeders. Of je recht hebt op een sociale toeslag hangt af van je jaarlijkse brutogezinsinkomen. 
Meer over de sociale toeslag
Eenoudertoeslag
Zorg je als ouder alleen voor je kinderen? Dan ontvang je de eenoudertoeslag wanneer je kinderen geboren zijn voor 1 januari 2019 en die het hoogste basisbedrag ontvangen.
Meer over de eenoudertoeslag

Op maat van je kind

Pleegzorgtoeslag
Pleegzorgtoeslag is een extra financiële ondersteuning voor pleegkinderen. Als je er recht op hebt, ontvang je de pleegzorgtoeslag automatisch van je uitbetaler van het Groeipakket.
Meer over de pleegzorgtoeslag
Zorgtoeslag
Kinderen met een aandoening kunnen een verhoogde gezinsbijslag ontvangen in de vorm van de zorgtoeslag tot de leeftijd van 21 jaar.
Meer over de zorgtoeslag
Wezentoeslag
Als één of beide ouders van een kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, overleden is/zijn, dan kan er een wezentoeslag boven op het basisbedrag van het Groeipakket worden toegekend.
Meer over de wezentoeslag
Ondersteuningstoeslag
De ondersteuningstoeslag is een extra ondersteuning voor kinderen met een erkende handicap of zorgbehoefte. De ondersteuningstoeslag wil het kind en zijn gezin helpen zelf hun leven en zorg te organiseren.
Meer over de ondersteuningstoeslag

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een attest Groeipakket bekomen?

Ben je klant bij Parentia? Dan kun je heel snel de nodige attesten zelf opvragen via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kun je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige attesten kunt downloaden en afdrukken. Daarnaast kun je een attest ook gewoon vragen via e-mail, post of telefoon. Onze contactgegevens vind je terug op onze contactpagina.

Hoe vraag ik mijn startbedrag aan?

Je kunt je startbedrag al 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum ontvangen. Vergeet daarom niet je startbedrag op tijd aan te vragen via onze online tool!

Kan ik mijn aanvraag ook online indienen?

Ja dat kan. Naast de schriftelijke aanvraag, biedt Parentia je de mogelijkheid om je startbedrag online aan te vragen. Wij helpen je om stap voor stap je aanvraag snel en makkelijk online in te dienen. Houd alvast je rijksregisternummer en een digitaal zwangerschapsattest (bijv. foto (JPEG, PNG), pdf, …) klaar om de aanvraag te vervolledigen. Heb je niet onmiddellijk een digitaal attest bij de hand of heb je je vijfde maand zwangerschap nog niet bereikt? Geen nood! Vul alvast de online aanvraag in en wij herinneren er je later aan het ons alsnog toe te sturen zodra je over een geldig attest beschikt.

Hoe vraag ik het startbedrag aan?

Dit kan je doen door het document model E dat je op onze documentenpagina terugvindt, ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen. Hier moet je een attest van zwangerschap ondertekend door je arts/gynaecoloog of vroedvrouw bijvoegen. Op dit attest moet de arts vermelden wat de voorziene bevallingsdatum is en of het gaat om een éénling of meerling. Let op! De datum van ondertekening mag ten vroegste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum liggen.

Eens het kindje geboren is?

Als je bij ons je startbedrag hebt aangevraagd, dan moet je bij de geboorte van je kindje in principe helemaal niets meer doen. Op basis van je aanvraag startbedrag hebben wij al een dossier Groeipakket aangemaakt (of er was al een dossier voor oudere kinderen in het gezin) en krijgen wij een elektronisch bericht van elke wijziging in de gezinssamenstelling. Zodra je pasgeboren kindje bij de gemeente is geregistreerd, krijgen wij dus een nieuwe gezinssamenstelling waarop dit kindje vermeld zal staan. Op basis van deze gezinssamenstelling kunnen wij je pasgeborene opnemen in ons dossier en de betalingen Groeipakket voor dit kindje automatisch opstarten.

Ik heb een nieuwe bankrekening. Hoe moet ik dit meedelen ?

De vraag om je bankrekeningnummer te wijzigen, kan enkel schriftelijk gebeuren. Afhankelijk van wanneer je kinderen geboren zijn, zal je hiervoor een ander document moeten gebruiken. Eens we het nodige document correct ingevuld ontvangen, zijn wij verplicht bij Febelfin na te vragen of je wel degelijk titularis bent van het rekeningnummer dat je ons doorgeeft.

Tip: Probeer ons zo snel mogelijk het document ter wijziging van je rekeningnummer op te sturen, zo voorkom je dat je je volgende betaling nog op je oude rekening gestort krijgt.

Alle kinderen in je gezin zijn geboren voor 01/01/2019 In dit geval moet de bijslagtrekkende ons het document MOD W 1 BG ingevuld en ondertekend toesturen. Je vindt dit document op onze documenten pagina.

Minstens 1 kind in het gezin is geboren vanaf 01/01/2019 In dit geval moet je ons het document MOD W 2 BG ingevuld en ondertekend terugbezorgen. Let op! Vanaf het ogenblik dat er een kind geboren wordt vanaf 01/01/2019 hebben jullie als ouders zelf de keuze wie van beiden het Groeipakket mag ontvangen. Deze keuze vermelden jullie op dit document. Hierna moeten jullie allebei het formulier ondertekenen. Als één van beide handtekeningen ontbreekt, kunnen wij het document niet aanvaarden.

Ik woon in het buitenland Als je in het buitenland woont, en jij of je partner werken in Vlaanderen, gelden dezelfde regels als voor de Belgische gezinnen die in Vlaanderen wonen. Om de wijziging van een buitenlands rekeningnummer door te geven, maak je gebruik van het document MOD W INT. Ook hier moeten beide ouders het document ondertekenen vanaf het ogenblik dat er een kind in het gezin bijkomt na 01/01/2019. Ook als er sprake is van een nieuw recht, m.a.w. als het recht op het Belgische Groeipakket pas na 01/01/2019 begint, mogen de ouders kiezen wie het Groeipakket ontvangt. Ook hier moeten beide handtekeningen aanwezig zijn. Dit ongeacht de geboortedatum van de kinderen.

Mijn gezinsinkomen wijzigt, moet ik dit melden?

In het kort: JA! Het is altijd aangeraden om contact op te nemen met je uitbetalingsactor wanneer je gezinsinkomen wijzigt. Het is wel zo dat wanneer je als gezin enkel inkomsten vanuit België ontvangt, wij jaarlijks op basis van je belastingsfiche kunnen nagaan of je in het verleden al dan niet recht had op (sociale) toeslagen.

Wanneer je dus niet laat weten dat je gezinsinkomen op een bepaald moment naar beneden gaat, zullen wij nadien op basis van je belastingsaangifte, alsnog de toeslag met terugwerkende kracht gaan betalen indien zou blijken dat je als gezin aan de voorwaarden voldeed.

Wanneer je ons echter niet laat weten dat je gezinsinkomen stijgt, terwijl we je al een toeslag betalen, kan dit voor problemen zorgen. Belastingsaangiften komen steeds binnen met vertraging. Als jij ons zelf niet laat weten dat je gezinsinkomen omhoog gaat, kan het dat wij voor een bepaalde periode ten onrechte de toeslag betalen. Op het ogenblik dat wij dit vaststellen, zullen de ten onrechte betaalde toeslagen teruggevorderd moeten worden. Met welke inkomsten je moet rekening houden, vind je terug op onze pagina over de sociale toeslagen.

Mijn gezinssituatie wijzigt. Wat moet ik doen?

De samenstelling van je gezin wijzigt omdat een van je volwassen kinderen het nest verlaat, er komt een (eerste) kindje in het gezin, een gezinslid komt te overlijden,…. Die wijziging van de gezinssituatie kan een impact hebben op je betalingen Groeipakket. Wat moet je doen als er zich een gezinswijziging voordoet?

**Je beschikt nog niet over een dossier Groeipakket. ** Je eerste kindje is geboren en je vergat je startbedrag voor de geboorte aan te vragen. Dit betekent dat je nog bij geen enkele uitbetalingsactor gekend bent, en bijgevolg zelf nog het initiatief moet nemen om de geboorte te melden aan één van de uitbetalingsactoren. Als je je startbedrag en Groeipakket graag bij Parentia wenst aan te vragen, dan kun je dat makkelijk online doen. Je kunt stap voor stap je startbedrag aanvragen. Onze medewerkers stellen op basis van de gegevens die je doorgeeft, je dossier samen en starten samen met de betaling van je startbedrag, ook je je betalingen Groeipakket op. Eens je dossier actief staat, worden onze consulenten door de kruispuntbank automatisch op de hoogte gesteld van elke wijziging die zich in je gezin voordoet. Op basis hiervan zullen zij de nodige acties uitvoeren om je dossier aan te vullen.

**Je ontvangt al betalingen Groeipakket/Gezinsbijslag.

**In dit geval hoef je helemaal niets te doen. Zodra je officiële gezinssamenstelling gewijzigd wordt op de gemeente, ontvangt je uitbetalingsactor hiervan een digitaal bericht via de kruispuntbank. Op basis van dat bericht zullen de consulenten de nodige uitvoeren om je dossier te vervolledigen.

Mijn kind is geplaatst in een instelling. Wie ontvangt de gezinsbijslag?

Bij plaatsing in een instelling wordt 2/3 van de gezinsbijslag rechtstreeks uitbetaald aan de instelling via VAPH of CKG of aan Opgroeien bij een plaatsing via Jeugdhulp. Het overblijvende 1/3 kan ook worden betaald aan de “begunstigde(n)”. Als de Begunstigde Kern bestaat uit de ouders, beslissen zij samen aan wie het 1/3 betaald wordt. De rechter kan beslissen om 1/3 van de gezinsbijslag te storten op een geblokkeerde rekening op naam van de jongere. Voor het bedrag gezinsbijslag voor geplaatste kinderen, gelden soms andere berekeningswijze dan voor kinderen die niet geplaatst zijn.

Mijn kind stopt met studeren. Heb ik nog verder recht op het Groeipakket?

In Vlaanderen ben je niet meer verplicht je in te schrijven als werkzoekende bij de VDAB om het Groeipakket te krijgen als schoolverlater. Je hebt als schoolverlater onder bepaalde voorwaarden nog recht op 12 maanden Groeipakket en hiervoor onderneem je best een aantal stappen.

Mijn kind werd meerderjarig. Aan welke voorwaarden moet hij voldoen om nog aanspraak te maken op het Groeipakket?

Overeenkomstig de leerplicht tot 18 jaar is er recht op het Groeipakket zonder voorwaarden tot de maand waarin het kind meerderjarig wordt. Tot die datum gaan wij dus niet na of de leerling regelmatig de lessen volgt.

Een jongere die daarna verder studeert , een leerovereenkomst of alternerend onderwijs volgt of een stage doorloopt om benoemd te kunnen worden in een openbaar ambt, kan onder bepaalde voorwaarden gezinsbijslag ontvangen tot zijn 25ste verjaardag. Je uitbetaler van het Groeipakket controleert dit jaarlijks.

Zodra je meerderjarig kind stopt met studeren krijgt hij het statuut van schoolverlater. In Vlaanderen moet hij zich hiervoor niet meer bij de VDAB laten inschrijven als werkzoekende schoolverlater. Je kind behoudt tijdens deze periode van 12 maanden onder bepaalde voorwaarden het recht op zijn Groeipakket.

Een kind met een erkende handicap of aandoening heeft recht op verhoogde gezinsbijslag tot 21 jaar.

Welk bedrag ontvang ik maandelijks?

Vanaf 1 januari 2019 kreeg in Vlaanderen de nieuwe Vlaamse kinderbijslag de naam ‘Groeipakket’. Het nieuwe model geldt voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019.

Kinderen geboren voor die datum blijven in het oude systeem en genieten dus ook de ‘oude’ bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot hun 25ste.

Gezinnen waar er kinderen zijn die geboren zijn voor en na 2019 krijgen een mix van de oude bedragen en de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

In welk systeem je terecht komt, en hoeveel gezinsbijslag je dus zal ontvangen is afhankelijk van hoe je gezin eruit ziet. Wil je graag een meer gedetailleerd overzicht van bedragen en voorwaarden, neem dan een kijkje op onze pagina over het Groeipakket of neem contact op met jouw plaatselijk kantoor waar we je een antwoord geven afgestemd op jouw specifieke gezinssituatie.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!

Hulp bij je gezinsadministratie

Je kunt bij ons altijd een helder antwoord vinden op je vragen over je gezinsadministratie
Artikel
Hoe vraag ik een Kids-ID aan?
Artikel
Week tegen pesten: tips voor ouders van slachtoffers én pesters