EN
FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Privacyverklaring

Parentia besteedt al jaren alle nodige aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dat gebeurt in het kader van de wet van 8 december 1992 en sinds 25/05/2018 in het kader van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, beter bekend als GDPR.

Welke principes leven we na?

We zorgen er altijd voor dat de gevraagde en/of meegedeelde persoonsgegevens toereikend, juist (en, indien nodig, geactualiseerd), ter zake dienend en niet bovenmatig zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
We waarborgen ook transparantie, naleving van wettelijke bepalingen, vertrouwelijkheid, een passend niveau van beveiliging en bovenal respect voor uw rechten.

Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Parentia zijn verschillende entiteiten:

 • Parentia Vlaanderen vzw - BE 0686.764.255
 • Parentia Brussels vzw - BE 0726.908.991
 • Parentia Wallonië vzw - BE 0695.982.819
Ze is van toepassing op alle klanten, prospecten, bezoekers van onze portals en websites, maar ook op wie ons ter plaatse bezoekt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Parentia Vlaanderen, Parentia Brussels en Parentia Wallonië zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in hun respectieve regio's, als rechtsopvolger van Partena Kinderbijslagfonds vzw, Attentia Kinderbijslag vzw en Future Generations vzw. 

Welke persoonsgegevens verwerkt Parentia?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon en aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Ze zijn eigendom van die persoon.
De verwerkte gegevens zijn gegroepeerd in verschillende categorieën:

 • Identificatiegegevens: waarmee u geïdentificeerd kan worden zoals uw naam, voornaam, uw gebruikersnaam of -nummer, …

 • Financiële gegevens: vereist in het kader van bepaalde betalende diensten of waardoor aan u de bedragen kunnen worden betaald die u verschuldigd zijn zoals bankrekening, openstaande saldi, ...

 • Contactgegevens: waardoor we met u kunnen communiceren zoals uw telefoonnummer, uw adres, uw e-mailadres,...

 • Gezinsgegevens: vereist voor bijvoorbeeld de berekening van de gezinsbijslagen of voor de correcte toepassing van de bedrijfsvoorheffing, zoals het aantal personen ten laste, de gezinssamenstelling, ...

 • Logingegevens: informatie verzameld bij het gebruik van webservices en applicaties voor het beveiligen van deze online tools of voor uw gebruikerservaring zoals gebruikersnaam, IP-adres, taalvoorkeur, ...

 • Gegevens die u verstrekt via een online formulier: zoals wanneer u zich registreert voor een opleiding, een evenement of om een nieuwsbrief te ontvangen.

Al deze gegevens worden ons rechtstreeks door u of door uw werkgever meegedeeld, met name wanneer wij als verwerker optreden.

Op welke wettelijke basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We baseren ons voor de verwerking van uw gegevens op de volgende rechtsgrondslagen:

 • om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen
 • om te voldoen aan een van onze contractuele of precontractuele verplichtingen
 • om een rechtmatig belang van Parentia na te streven (altijd in evenwicht met uw eigen belangen)
 • wanneer u uw toestemming hebt gegeven.
Om gegevens met de verschillende overheden van ons land te kunnen uitwisselen, werden de volgende protocollen opgesteld:

 • Alle documentatie is beschikbaar via het Groeipakket portaal (GPedia | kennisportaal Groeipakket) via de sectie “Gegevensbescherming”

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

 • Om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen:
  Om bepaalde diensten te verlenen, moet Parentia persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Parentia Vlaanderen verwerkt je gegevens om je Groeipakket correct uit te betalen, volgens het decreet Groeipakket.
 • Om de vraag te beantwoorden waarvoor u ze ons bezorgd hebt:
  Uw gegevens kunnen gebruikt worden om:
 1. u de gevraagde diensten te leveren
 2. u het antwoord te bezorgen op de vraag die u stelde via een contactformulier
 3. u een e-mail te sturen waarmee u een brochure, een whitepaper kunt downloaden
 • Om onze diensten te promoten.
  Parentia gebruikt persoonsgegevens om:
 1. klanten informatie te sturen over andere aanverwante of aanvullende producten en diensten die worden aangeboden door Parentia of zijn partnersnaar prospecten informatie te versturen over de producten en diensten van Parentia
 2. uitnodigingen voor events te versturen
 3. Onze diensten te verbeteren en evalueren:
  Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor:
 • klantenenquêtes, marktonderzoek
 • analyses van surfgedrag om onze website of portalen te optimaliseren
 • Het gebruik van onze tools te personaliseren:
  Afhankelijk van uw gebruik en voorkeuren kunnen uw gegevens worden gebruikt om u onze portalen, websites en applicaties op maat aan te bieden.
 • Om een passend niveau van beveiliging te waarborgen:
  Parentia gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van zijn beveiligingsprocedures, met name met betrekking tot het opsporen van kwaadaardige of ongeoorloofde activiteiten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden zo lang bewaard:

 • als vereist voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.
 • als ze ter zake dienend zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en om te voldoen aan onze commerciële en operationele activiteiten
Deze bewaartermijnen zullen dus variëren naar gelang van de aard van de verleende dienst. Parentia Vlaanderen bewaart je gegevens voor de volledige tijd dat je kind recht kan hebben op een Groeipakket.

Worden uw gegevens doorgegeven aan derden?

We kunnen genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens door te geven:
in geval van een wettelijke verplichting:

 • voor bepaalde diensten zijn de entiteiten van Parentia verplicht informatie door te geven aan officiële instanties (bv. de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de Kruispuntbank van Ondernemingen, ...). Parentia Vlaanderen kan ze ook doorgeven aan andere uitbetalers en het agentschap Opgroeien.
  Hiervoor gelden duidelijke en welomschreven procedures.
 • Indien nodig voor het verlenen van de betrokken diensten:
  Het kan gebeuren dat een verwerking volledig of gedeeltelijk aan een verwerker wordt toevertrouwd. Deze mag uitsluitend handelen op basis van de instructies van Parentia en mag uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
  Deze principes zijn vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst die de verwerker moet ondertekenen om namens Parentia gegevens te verwerken.
 • Binnen Parentia:
  om u een waaier van diensten aan te bieden die een aanvulling vormen op en in overeenstemming zijn met de verwerking die wij al voor u uitvoeren.
 • Indien u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Wij passen de Europese regelgeving toe met betrekking tot de internationale doorgifte van persoonsgegevens.

Voor het verlenen van onze diensten aan de gezinnen zijn er tal van protocollen afgesloten met overheidsdiensten. Deze zijn beschikbaar via het kennisportaal Groeipakket, GPedia. 

Wat doet Parentia om uw gegevens te beschermen?

Parentia past dagelijks een reeks maatregelen toe om de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren, zoals:

 • sensibilisering van het personeel over het naleven van zijn contractuele confidentialiteitsverbintenis.
 • beveiliging van de fysieke toegangen.
 • beveiliging op hardwareniveau:
 1. de servers worden regelmatig geüpdatet.
 2. firewalls, gebaseerd op een multilevelmodel, blokkeren onbevoegd verkeer.
 3. access management: onderscheid tussen netwerktoegang en toegang tot applicaties. De medewerkers hebben toegang tot de applicaties in functie van de behoeften van hun werk en de noden van de dienst.Dit vertaalt zich in een intern beleid dat moet worden nageleefd.
  Intern: het wijzigen van de rechten en toegang is alleen mogelijk met toestemming van de verantwoordelijken en met inachtneming van de relevante procedures.
  Extern: klanten hebben alleen toegang tot hun eigen gegevens.
 4. beveiligd datatransport: al het dataverkeer via het internet wordt versleuteld volgens de huidige standaarden die op de markt beschikbaar zijn.
 5. beveiliging tegen virussen en internettoegang: zowel de servers als de desktops en laptops worden beveiligd met de nodige antivirussoftware.
 6. garanderen van de continuïteit van de bedrijfsvoering via een meervoudige back-up-policy.

Wat zijn uw rechten en wat moet u doen om ze uit te oefenen?

 • Recht van inzage
  U hebt recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u hebben.

  Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Parentia – DPO Office, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@parentia.be
  We bezorgen u de gevraagde informatie binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

  Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd. We brengen u dan binnen een maand na ontvangst van het verzoek van deze verlenging op de hoogte.

  Bij repetitieve verzoeken behouden we ons het recht voor op basis van hun administratieve kosten een redelijke vergoeding aan te rekenen.
 • Recht op rectificatie

  Als u vaststelt dat uw persoonsgegevens:
 1. onvolledig zijn
 2. onjuist zijn

  dan hebt u het recht om ze te laten rectificeren of aanvullen.
  Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Parentia – DPO Office, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@parentia.be
  Vermeld duidelijk welke gegevens gewijzigd of aangevuld moeten worden.
 1. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

  U hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens te vragen.

  Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Parentia – DPO Office, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@parentia.be

  Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

  Dit recht op gegevenswissing heeft geen absolute gelding en is niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting.

 2. Recht op beperking van de verwerking

  U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen in volgende gevallen:

 3. U betwist de juistheid van uw gegevens en we hebben tijd nodig om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren.
 4. De verwerking is onrechtmatig en u wilt geen wissing van uw persoonsgegevens maar een beperking van het gebruik ervan;

  Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Parentia – DPO Office, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@parentia.be

  Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die door Parentia zijn verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om aan Parentia Vlaanderen te vragen je gegevens rechtstreeks over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  Dit heeft alleen betrekking op gegevens waarvan de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst en op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

  Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Parentia – DPO Office, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@parentia.be

  Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.
  Het recht op gegevenswissing blijft in elk geval steeds mogelijk.

 6. Recht van bezwaar

  U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, maar alleen als die verwerking haar rechtsgrondslag vindt in het gerechtvaardigd belang van de werkgever. Er is geen recht van bezwaar voor gegevens verwerkt krachtens een overeenkomst of wettelijke verplichtingen.

  Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Parentia – DPO Office, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@parentia.be

  Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

 7. Recht om klacht in te dienen

  U hebt steeds het recht een klacht in de dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Parentia een inbreuk maakt op de GDPR.

  U vindt hieromtrent meer informatie op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 8. Beschikt Parentia over een Data Protection Officer?

  Ja, hiermee kan per mail contact worden op privacy@parentia.be of per brief gericht aan Parentia – DPO, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

  Parentia waarborgt niet dat de privacybepalingen op de websites waarnaar op deze site een link is geplaatst, op gelijkwaardige wijze worden nageleefd.