Springend meisje

Het Groeipakket: alles over de nieuwe kinderbijslag

Lachende jongen

Het Groeipakket berekenen

Geel meisje

Het Groeipakket aanvragen

Jongen met handen in zijn zakken

Toeslagen op het Groeipakket

Zwangere vrouw

Een kinderbijslagfonds of uitbetalingsactor kiezen

Lachen en springende jongen

Gezinssituatie

Vragen?

Heb je nog praktische vragen in verband met de kinderbijslag of het nieuwe Groeipakket? Neem dan hieronder een kijkje. Hier vind je antwoorden op vragen als ‘Wanneer ontvang ik mijn Groeipakket?’, ‘Hoe kan ik een attest bekomen?’, …

Wanneer ontvang ik mijn Groeipakket of gezinsbijslag (ook wel kinderbijslag genoemd)?

Het Groeipakket wordt maandelijks uitbetaald rond de 8ste van de maand. Je ontvangt dan het Groeipakket van de maand die daaraan voorafging. Het Groeipakket (de oude kinderbijslag) van de maand april bijvoorbeeld wordt betaald rond 8 mei. Bovendien voorzien wij elke week een extra betaling waarbij wij eventuele achterstallen waar je nog recht op hebt, kunnen bijbetalen.
Ben je klant bij Parentia? Dan kun je heel snel je betalingshistoriek zelf bekijken via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kun je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige informatie kunt raadplegen.
Heb je graag een overzicht van onze maandelijkse betalingen, neem dan zeker ook een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Hoe kan ik een attest Groeipakket (de vroeger kinderbijslag) bekomen?

Ben je klant bij Parentia? Dan kun je heel snel de nodige attesten zelf opvragen via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kun je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige attesten kunt downloaden en afdrukken. Daarnaast kun je het nodige attest ook gewoon vragen via e-mail, post of telefoon. Onze contactgegevens vind je terug op onze contactpagina.

Mijn gezinssituatie wijzigt. Wat moet ik doen?

De samenstelling van je gezin wijzigt omdat een van je volwassen kinderen het nest verlaat, er komt een (eerste) kindje in het gezin,  een gezinslid komt te overlijden,…. Die wijziging van de gezinssituatie kan een impact hebben op je betalingen Groeipakket. Wat moet je doen als er zich een gezinswijziging voordoet?

Je beschikt nog niet over een dossier Groeipakket.

Je eerste kindje is geboren en je vergat je startbedrag voor de geboorte aan te vragen. Dit betekent dat je nog bij geen enkele uitbetalingsactor gekend bent, en bijgevolg zelf nog het initiatief moet nemen om de geboorte te melden aan één van de uitbetalingsactoren. Als je je startbedrag en Groeipakket graag bij Parentia wenst aan te vragen, dan kan je dat makkelijk online doen. Je kan stap voor stap je startbedrag aanvragen. Onze medewerkers stellen op basis van de gegevens die je doorgeeft, je dossier samen en starten samen met de betaling van je startbedrag, ook je je betalingen Groeipakket op. Eens je dossier actief staat, worden onze consulenten door de kruispuntbank automatisch op de hoogte gesteld van elke wijziging die zich in je gezin voordoet. Op basis hiervan zullen zij de nodige acties uitvoeren om je dossier aan te vullen.  

Je ontvangt al betalingen Groeipakket/Gezinsbijslag.

In dit geval hoef je helemaal niets te doen. Zodra je officiële gezinssamenstelling gewijzigd wordt op de gemeente, ontvangt je uitbetalingsactor hiervan een digitaal bericht via de kruispuntbank. Op basis van dat bericht zullen de consulenten de nodige uitvoeren om je dossier te vervolledigen.

Mijn gezinsinkomen wijzigt, moet ik dit melden?

In het kort: JA! Het is altijd aangeraden om contact op te nemen met je uitbetalingsactor wanneer je gezinsinkomen wijzigt. Het is wel zo dat wanneer je als gezin enkel inkomsten vanuit België ontvangt, wij jaarlijks op basis van je belastingsfiche kunnen nagaan of je in het verleden al dan niet recht had op (sociale) toeslagen.

Wanneer je dus niet laat weten dat je gezinsinkomen op een bepaald moment naar beneden gaat, zullen wij nadien op basis van je belastingsaangifte, alsnog de toeslag met terugwerkende kracht gaan betalen indien zou blijken dat je als gezin aan de voorwaarden voldeed.

Wanneer je ons echter niet laat weten dat je gezinsinkomen stijgt, terwijl we je al een toeslag betalen, kan dit voor problemen zorgen. Belastingsaangiften komen steeds binnen met vertraging. Als jij ons zelf niet laat weten dat je gezinsinkomen omhoog gaat, kan het dat wij voor een  bepaalde periode ten onrechte de toeslag betalen. Op het ogenblik dat wij dit vaststellen, zullen de ten onrechte betaalde toeslagen teruggevorderd moeten worden. Met welke inkomsten je moet rekening houden, vind je terug op onze pagina over de sociale toeslagen.

Mijn kind werkt als jobstudent. Heeft dit een invloed op mijn betalingen Groeipakket?

Om hun bank- of spaarrekening aan te vullen, willen veel jongeren wel wat bijverdienen tijdens hun studies. De jongere behoudt sowieso zijn gezinsbijslag tot de maand van zijn 18de verjaardag. Tot dan heeft een winstgevende activiteit dus geen invloed op de toegekende gezinsbijslag. 
Daarna en tot zijn 25ste verjaardag, kan de student beperkt werken én toch verder gezinsbijslag ontvangen onder bepaalde voorwaarden.

Welke toeslagen bestaan er en hoe kan ik ze bekomen?

Elk kind heeft recht op zijn basisbedrag Groeipakket. Naast het basisbedrag bestaan er nog een aantal toeslagen waarop je, al dan niet aan voorwaarden gebonden, aanspraak kunt maken. Op basis van verschillende voorwaarden heb je mogelijk recht op een  toeslag bovenop je basisbedrag Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Hieronder zetten we de verschillende toeslagen even op een rijtje alsook de manier waarop je ze kan bekomen.

Kan ik aanspraak maken op de sociale toeslag?

Of je recht hebt op een sociale toeslag  hangt af van je jaarlijkse bruto BELASTBAAR gezinsinkomen. In tegenstelling tot vroeger komen nu dus niet alleen meer gezinnen in aanmerking waarvan één van beide ouders langdurig werkloos of ziek is, maar ook werkende ouders met een laag inkomen komen in aanmerking voor een extra financiële steun.

Heb ik recht op een leeftijdsbijslag?

Voor kinderen die geboren zijn voor 01/01/2019 en ook al recht hadden op kinderbijslag, blijft de maandelijkse leeftijdsbijslag dezelfde. Net zoals vroeger hebben deze kinderen recht op een maandelijkse leeftijdstoeslag vanaf de leeftijd van zes jaar. Deze toeslag ligt hoger als er een recht bestaat op een sociale toeslag en vermeerdert bovendien automatisch zodra het kind de leeftijd van 12 en respectievelijk 18 jaar bereikt.

Voor kinderen geboren vanaf 01/01/2019 (of voor oudere kinderen die pas vanaf 01/01/2019 in het Vlaamse systeem van het Groeipakket instromen) bestaat de maandelijkse leeftijdstoeslag niet meer.

Een meer gedetailleerd overzicht van de bedragen en voorwaarden vindt u terug op onze pagina aangaande de maandelijkse leeftijdstoeslag.

Heb ik recht op een schoolpremie of schoolbonus ?

Alle kinderen (zowel de kinderen geboren voor 01/01/2019 als vanaf 01/01/2019), hebben recht op een universele participatietoeslag (de vroegere schoolpremie die in het nieuwe Groeipakket ook wel schoolbonus wordt genoemd) voor elk jaar waarin zij recht hebben op het Groeipakket voor de maand juli van dat jaar. Een gedetailleerd overzicht van de bedragen vindt u terug op onze pagina aangaande de schoolbonus.

Ik ben wees, heb ik recht op een bijkomende tegemoetkoming?

Voor kinderen die wees werden voor 01/01/2019 is er (zoals dat in het verleden ook al het geval was) recht op een vast bedrag wezenbijslag, dewelke de gewone basisbedragen kinderbijslag verving, ongeacht de rang van het kind en ongeacht of slechts één of beide ouders overleden zijn, dit op voorwaarde dat de overlevende ouder van dit kind niet samenwoont.

Voor kinderen die wees werden na 01/01/2019 spreken we van een wezentoeslag. Het bedrag van deze toeslag hangt af van het aantal ouders dat overleden is. Of de eventuele overlevende ouder al dan niet samenwoont, heeft geen invloed meer.

Een meer gedetailleerd overzicht van de bedragen vindt u terug op onze pagina aangaande de wezentoeslag.

Zorgtoeslag

Vanaf 01/01/2019 werd de term ‘zorgtoeslag’ ingevoerd. Deze term omvat 2 aparte toeslagen waarop alle kinderen (zowel de kinderen geboren voor 01/01/2019 als de kinderen vanaf 01/01/2019) aanspraak kunnen maken.

De eerste zorgtoeslag is de ‘pleegzorgtoeslag’. Voor kinderen die in pleegplaatsing opgevoed worden, kan er een maandelijkse bijkomende toeslag betaald worden. Daar waar deze toeslag in het verleden enkel betaald kon worden aan de bijslagtrekkende die de kinderbijslag ontving voorafgaand aan de plaatsing, kan deze toeslag vanaf 01/01/2019 onder bepaalde voorwaarden ook worden uitbetaald aan de pleegzorger zelf.

De tweede zorgtoeslag is de ‘specifieke ondersteuningstoeslag' (de oude mindervaliditeitstoeslag). Alle kinderen (geboren voor 01/01/2019 maar jonger dan 21 jaar en vanaf 01/01/2019) met een specifieke ondersteuningsbehoefte, d.w.z. alle kinderen die door het FOD sociale zekerheid (tot 31/12/2018) of Kind en Gezin (vanaf 01/01/2019) erkend zijn als een kind met een handicap of aandoening, kunnen aanspraak maken op een toeslag waarvan de hoogte van het bedrag (volgens een aantal pijlers) gekoppeld wordt aan de ernst van de aandoening.

Kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag

Alle kinderen die naar een niet inkomensgerelateerde Nederlandstalige kinderopvang gaan (en dit geldt ook voor de kinderen die in Brussel of Wallonië wonen) hebben recht op een forfaitair bedrag kinderopvangtoeslag voor elke dag dat zij in de opvang aanwezig zijn. Bovendien hebben alle schoolgaande kinderen, op voorwaarde dat zij naar een Nederlandstalige school gaan, op driejarige en op vierjarige leeftijd recht op de kleutertoeslag. En er is nog meer. Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen voor de ouders. Ouders die het financieel iets moeilijker hebben, kunnen jaarlijks een schooltoeslag ontvangen. Woon je dus in Brussel of Wallonië? Doe dan nu je aanvraag bij Parentia om (één van deze) deze toeslagen, die aanvullend zijn op je Brusselse of Waalse kinderbijslag, te ontvangen.  

Op zoek naar een specifiek document? Ga naar onze formulieren pagina