FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Toeslagen

Sinds de komst van de nieuwe Brusselse kinderbijslagwetgeving ontvangt elk kind een basisbedrag tussen € 170,66 en € 207,23 per maand per kind, afhankelijk van het aantal kinderen en leeftijd. Bovendien kan dit basisbedrag op basis van het gezinsinkomen en -samenstelling nog bijkomend verhoogd worden. Met welk bedrag wordt het basisbedrag dan precies verhoogd? Wat zijn de voorwaarden en wie maakt er aanspraak op? En hoe zit het met de procedure? Hier vind je een beknopt overzicht:

Voor de kinderopvang en het onderwijs

Schoolpremie
De schoolpremie is een jaarlijkse leeftijdstoeslag die rond 8 augustus wordt betaald, samen met de kinderbijslag voor de maand juli. De schoolpremie heeft als doel de schoolkosten mee te dragen.
Meer over de schoolpremie
Kinderopvangtoeslag (via Groeipakket Vlaanderen)
Als je kind naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkend kinderdagverblijf gaat waar je niet betaalt volgens je inkomen, kun je een maandelijkse kinderopvangtoeslag krijgen. Deze toeslag wordt betaald via het Groeipakket.
Meer over de kinderopvangtoeslag
Kleutertoeslag (via Groeipakket Vlaanderen)
De Vlaamse overheid stimuleert de ontwikkeling van je schoolgaande kind met een kleutertoeslag boven op je kinderbijslag. De kleutertoeslag wordt telkens de maand volgend op de 3de en 4de verjaardag gestort. Deze toeslag wordt uitbetaald via het Groeipakket. 
Meer over de kleutertoeslag
Schooltoeslag (via Groeipakket Vlaanderen)
Volgt je kind Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel en is de school erkend door de Vlaamse gemeenschap? Dan ontvang je, mits voldaan wordt aan de voorwaarden, een jaarlijkse schooltoeslag.
Meer over de schooltoeslag

Op maat van je gezin

Sociale toeslag
Het bedrag van de sociale toeslag varieert naargelang de gezinsgrootte en het inkomen van de ouders. Of je recht hebt op een sociale toeslag hangt af van je jaarlijkse brutogezinsinkomen en je kadastraal inkomen. 
Meer over de sociale toeslag
Eenoudertoeslag
Als alleenstaande ouder kun je recht hebben op extra finaniciële ondersteuning. Deze toeslag is afhankelijk van de gezinsgrootte en van je inkomen.
Meer over de eenoudertoeslag

Op maat van je kind:

Forfaitaire pleegzorgtoeslag
Voor kinderen geplaatst in een pleeggezin (toeslag betaald aan het gezin vóór de plaatsing)
De forfaitaire pleegzorgtoeslag is een maandelijkse financiële ondersteuning, met als doel de relatie te bevorderen tussen de twee gezinnen. Om hiervan te genieten moet er voldaan worden aan sommige voorwaarden.
Meer over de forfaitaire pleegzorgtoeslag
Toeslag voor een kind met een beperking
Kinderen met een aandoening of handicap kunnen een toeslag krijgen tot de leeftijd van 21 jaar. Het bedrag hangt af van het aantal punten dat de beoordelende arts toekent voor de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal.
Meer over de toeslag voor kinderen met een beperking
Wezentoeslag
Als een of beide ouders van een kind dat gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn overleden, kan een wezentoeslag worden toegekend bovenop het basisbedrag van de kinderbijslag.
Meer over de wezenbijslag
Ondersteuningstoeslag (via Groeipakket Vlaanderen)
De ondersteuningstoeslag is een extra ondersteuning voor kinderen met een erkende handicap of zorgbehoefte. De ondersteuningstoeslag wil het kind en zijn gezin helpen zelf hun leven en zorg te organiseren. Deze toeslag wordt betaald via het Groeipakket. 
Meer over de ondersteuningstoeslag

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een attest kinderbijslag bekomen?

Ben je klant bij Parentia? Dan kan je heel snel de nodige attesten zelf opvragen via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kan je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige attesten kan downloaden en afdrukken. Daarnaast kan je een attest ook gewoon vragen via e-mail, post of telefoon. Onze contactgegevens vind je terug op onze contactpagina.

Hoe vraag ik mijn kraamgeld aan?

Je kunt je kraamgeld al 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum ontvangen. Vraag het dus zo vlug mogelijk aan op onze website!

**Kan ik mijn aanvraag ook online indienen? ** Ja dat kan. Naast de schriftelijke aanvraag, biedt Parentia je de mogelijkheid om je kraamgeld online aan te vragen. Wij helpen je om stap voor stap je aanvraag snel en makkelijk online in te dienen. Houd alvast je rijksregisternummer en een digitaal zwangerschapsattest (bijv. foto (JPEG, PNG), pdf, …) klaar om de aanvraag te vervolledigen. Heb je niet onmiddellijk een digitaal attest bij de hand of heb je je vijfde maand zwangerschap nog niet bereikt? Geen nood! Vul alvast de online aanvraag in en wij herinneren er je later aan het ons alsnog toe te sturen zodra je over een geldig attest beschikt.

**Hoe vraag ik het kraamgeld aan? ** Dit kan je doen door het document model E dat je op onze documentenpagina terugvindt, ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen. Hier moet je een attest van zwangerschap ondertekend door je arts/gynaecoloog of vroedvrouw bijvoegen. Op dit attest moet de arts vermelden wat de voorziene bevallingsdatum is en of het gaat om een éénling of meerling. Let op! De datum van ondertekening mag ten vroegste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum liggen.

**Eens het kindje geboren is? ** Als je bij ons je kraamgeld hebt aangevraagd, dan moet je bij de geboorte van je kindje in principe helemaal niets meer doen. Op basis van je aanvraag kraamgeld hebben wij al een dossier kinderbijslag aangemaakt (of er was al een dossier voor oudere kinderen in het gezin) en krijgen wij een elektronisch bericht van elke wijziging in de gezinssamenstelling. Zodra je pasgeboren kindje bij de gemeente is geregistreerd, krijgen wij dus een nieuwe gezinssamenstelling waarop dit kindje vermeld zal staan. Op basis van deze gezinssamenstelling kunnen wij je pasgeborene opnemen in ons dossier en de betalingen kinderbijslag voor dit kindje automatisch opstarten.

Ik heb een nieuwe bankrekening. Hoe moet ik dit meedelen ?

De vraag om je bankrekeningnummer te wijzigen, kan enkel schriftelijk gebeuren. Afhankelijk van wanneer je kinderen geboren zijn, zal je hiervoor een ander document moeten gebruiken. Eens we het nodige document correct ingevuld ontvangen, zijn wij verplicht bij Febelfin na te vragen of je wel degelijk titularis bent van het rekeningnummer dat je ons doorgeeft. Tip: Probeer ons zo snel mogelijk de MOD Wfeb ter wijziging van je rekeningnummer op te sturen, zo voorkom je dat je je volgende betaling nog op je oude rekening gestort krijgt.

**Ik woon in het buitenland ** Als je in het buitenland woont en jij of je partner in Brussel werkt, gelden dezelfde regels als voor Belgische gezinnen die in Brussel wonen. Om de wijziging van een buitenlands rekeningnummer door te geven, maak je gebruik van het document MOD W INT. Het eerste deel van dit document moet je zelf invullen, een tweede deel moet je door je bank laten invullen en afstempelen. Nadien kan je ons dit document per post of per email terugsturen.

Mijn gezinsinkomen wijzigt, moet ik dit melden?

In het kort: JA! Het is altijd aangeraden om contact op te nemen met je kinderbijslagfonds wanneer je gezinsinkomen wijzigt. Het is wel zo dat wanneer je als gezin enkel inkomsten vanuit België ontvangt, wij jaarlijks op basis van je belastingsfiche kunnen nagaan of je in het verleden al dan niet recht had op (sociale) toeslagen.

Wanneer je dus niet laat weten dat je gezinsinkomen op een bepaald moment naar beneden gaat, zullen wij nadien op basis van je belastingsaangifte, alsnog de toeslag met terugwerkende kracht gaan betalen indien zou blijken dat je als gezin aan de voorwaarden voldeed.

Wanneer je ons echter niet laat weten dat je gezinsinkomen stijgt, terwijl we je al een toeslag betalen, kan dit voor problemen zorgen. Belastingsaangiften komen steeds binnen met vertraging. Als jij ons zelf niet laat weten dat je gezinsinkomen omhoog gaat, kan het dat wij voor een bepaalde periode ten onrechte de toeslag betalen. Op het ogenblik dat wij dit vaststellen, zullen de ten onrechte betaalde toeslagen teruggevorderd moeten worden. Met welke inkomsten je moet rekening houden, vind je terug op onze pagina's over de sociale toeslagen.

Mijn gezinssituatie wijzigt. Wat moet ik doen?

De samenstelling van je gezin wijzigt omdat een van je volwassen kinderen het nest verlaat, er komt een (eerste) kindje in het gezin, een gezinslid komt te overlijden,…. Die wijziging van de gezinssituatie kan een impact hebben op de betaling van je kinderbijslag. Wat moet je doen als er zich een gezinswijziging voordoet?

**Je beschikt nog niet over een dossier kinderbijslag. ** Je eerste kindje is geboren en je vergat je kraamgeld voor de geboorte aan te vragen. Dit betekent dat je nog bij geen enkele uitbetalingsactor gekend bent, en bijgevolg zelf nog het initiatief moet nemen om de geboorte te melden aan één van de uitbetalingsactoren. Als je je startbedrag en Groeipakket graag bij Parentia wenst aan te vragen, dan kan je dat makkelijk online doen. Je kan stap voor stap je startbedrag aanvragen. Onze medewerkers stellen op basis van de gegevens die je doorgeeft, je dossier samen en starten samen met de betaling van je startbedrag, ook je je betalingen kinderbijslag op. Eens je dossier actief staat, worden onze consulenten door de kruispuntbank automatisch op de hoogte gesteld van elke wijziging die zich in je gezin voordoet. Op basis hiervan zullen zij de nodige acties uitvoeren om je dossier aan te vullen.

**Je ontvangt al betalingen kinderbijslag. ** In dit geval hoef je helemaal niets te doen. Zodra je officiële gezinssamenstelling gewijzigd wordt op de gemeente, ontvangt je uitbetalingsactor hiervan een digitaal bericht via de kruispuntbank. Op basis van dat bericht zullen de consulenten de nodige uitvoeren om je dossier te vervolledigen.

Mijn kind is geplaatst in een instelling. Wie ontvangt de kinderbijslag?

Bij plaatsing in een instelling wordt 2/3 van de gezinsbijslag/kinderbijslag rechtstreeks uitbetaald aan de instelling of de plaatsende overheid, het Fonds Jongerenwelzijn. Het overblijvende 1/3 wordt over het algemeen betaald aan de begunstigde die het kind opvoedde voor de plaatsing. Dit op voorwaarde dat die persoon tijdens de plaatsing verder zorg draagt voor het kind. De rechter kan beslissen om 1/3 van de gezinsbijslag/kinderbijslag te storten op een spaarboekje op naam van de jongere. Voor het bedrag gezinsbijslag voor geplaatste kinderen, gelden soms andere berekeningswijze dan voor kinderen die niet geplaatst zijn.

Mijn kind werkt als jobstudent. Heeft dit een invloed op mijn betalingen kinderbijslag?

Om hun bank- of spaarrekening aan te vullen, willen veel jongeren wel wat bijverdienen tijdens hun studies. De jongere behoudt sowieso zijn gezinsbijslag tot 31 augustus van het jaar van zijn 18de verjaardag Tot dan heeft een winstgevende activiteit dus geen invloed op de toegekende gezinsbijslag. Daarna en tot zijn 25ste verjaardag, kan de student beperkt werken én toch verder gezinsbijslag ontvangen onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer ontvang ik mijn kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt maandelijks uitbetaald rond de 1ste werkdag van de maand. Je ontvangt dan de kinderbijslag van de maand die daaraan voorafging. De kinderbijslag van de maand april bijvoorbeeld wordt betaald rond 1 mei. Bovendien voorzien wij elke week een extra betaling waarbij wij eventuele achterstallen waar je nog recht op hebt, kunnen bijbetalen.

Ben je klant bij Parentia? Dan kan je heel snel je betalingshistoriek zelf bekijken via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kan je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige informatie kan raadplegen.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!

Hulp bij je gezinsadministratie

Je kunt bij ons altijd een helder antwoord vinden op je vragen over je gezinsadministratie
Artikel
Hoe vraag ik een Kids-ID aan?
Artikel
Week tegen pesten: tips voor ouders van slachtoffers én pesters