Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

De eenoudertoeslag voor alleenstaande ouders in Brussel

Kun jij  genieten van de eenoudertoeslag?

Zorg je als ouder alleen voor je kinderen? Ligt jouw jaarlijkse brutogezinsinkomen lager dan € 38.625,31 dan kun je recht hebben op een toeslag als alleenstaande ouder. Het bedrag van die toeslag varieert door de gezinsgrootte.  

Wie heeft recht?

Wie heeft recht op de eenoudertoeslag?

Je moet voldoen aan volgende voorwaarden om recht te hebben op een extra toeslag als alleenstaande ouder:

 • Je mag niet samenwonen, gehuwd zijn zonder samengewoond te hebben, of een feitelijk gezin vormen.
 • Je jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen mag niet hoger liggen dan € 38.625,31.
 • Nieuw: Vanaf 1 november 2023 telt niet alleen het beroepsinkomen (lonen en belastbare uitkeringen) maar ook het kadastraal inkomen van het gezin mee om het recht op de toeslag te bepalen.
  Is het kadastraal inkomen hoger dan € 2.000 (niet geïndexeerd) op 1 januari van het voorgaande jaar? Dan heb je sowieso geen recht op de toeslag. Is het lager of gelijk aan € 2.000, dan kijken we naar de grensbedragen.

Wanneer kom je niet in aanmerking voor een toeslag als alleenstaande ouder?

Je ontvangt geen extra toeslag als eenoudergezin in volgende situatie:

 • Een kind, dat voor zichzelf kinderbijslag ontvangt, een eigen domicilie heeft, gehuwd is of ontvoogd is, wordt niet beschouwd als alleenstaande ouder. Het kind kan wel recht hebben op een sociale toeslag als ze voldoet aan de voorwaarden. 

Hoelang?

Hoelang heb je recht op de éénoudertoeslag?

Na ontvangst van een geldige aanvraag wordt de eenoudertoeslag provisioneel uitbetaald zolang wij niet op de hoogte worden gesteld dat het jaarlijks belastbaar gezinskomen het grensbedrag overschrijdt en zolang je gezinssituatie niet verandert. Jaarlijks, in de maand januari, gaan we na of het kadastraal inkomen het plafond van € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar niet overschrijdt. Je moet ons spontaan op de hoogte brengen indien je gezinsinkomen het toegelaten bedrag overschrijdt of zou kunnen overschrijden.

De socio-professionele belastbare inkomsten worden later nagekeken op basis van de gegevens vernomen op het aanslagbiljet dat we ontvangen via de Federale Overheidsdienst Financiën.
Verneemt Parentia een wijziging in je gezinssituatie, dan worden de inkomsten opnieuw opgevraagd. De provisionele betalingen van de eenoudertoeslag worden opgeschorst. Ontvangen we de inkomsten, dan wordt er nagegaan of er nog een recht kan bestaan op de sociale toeslag.

Welke inkomsten tellen mee?

Welke beroepsinkomsten tellen mee in de berekening?

Je eigen beroepsinkomsten tellen mee

Breng ons altijd op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt!

Geef zeker een seintje als:

 • je trouwt (ook in het buitenland) of gaat samenwonen;
 • er een kind bijkomt in je gezin dat recht heeft op kinderbijslag;
 • een kind dat recht had op kinderbijslag je gezin verlaat;
 • je inkomen verandert.

Geen sociale toeslag

Wat als je geen toeslag als alleenstaande ouder ontvangt?

Ligt je gezinsinkomen boven de inkomstengrens, dan betalen wij geen sociale toeslag en geen toeslag als alleenstaande ouder. Jouw recht op de sociale toeslag en eenoudertoeslag wordt na 2 jaar automatisch herbekeken, wanneer we de fiscale gegevens ontvangen van het betrokken jaar (2022 wordt in 2024 herzien). De toeslag wordt niet uitbetaald als je geen belastingaangifte indiende.
In beide gevallen kun je ons een nieuwe aanvraag bezorgen (formulier SSExamen) waaruit blijkt dat het gezinsinkomen lager ligt dan het toegelaten minimumbedrag, met bewijsstukken.

Plaatsing

Wat als je kind geplaatst werd?

Wordt je kind opgevangen door een pleeggezin? Dan ontvangt de pleegouder een toeslag wanneer hij of zij alleenstaand is, een beperkt inkomen heeft en dat het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) niet hoger is dan € 2.000op 1 januari van het voorgaande jaar. Deze voorwaarde geldt vanaf 1 november 2023.

Werd je kind in een instelling geplaatst? Dan wordt er gekeken aan wie het 1/3 van de kinderbijslag wordt uitbetaald (beslissing rechtbank of plaatsende instelling):

 • Het 1/3 wordt aan een persoon, meestal de moeder, betaald: de situatie van deze persoon moet aan de voorwaarden van alleenstaande ouder voldoen.
 • Het 1/3 wordt op een spaarboekje gestort: hier  kan geen toeslag toegekend worden en wordt er een forfaitair bedrag betaald.
Kinderen geboren vóór 1 januari 2020

Hoe wordt de eenoudertoeslag berekend voor kinderen geboren voor 1 januari 2020?

Ontving je al een toeslag vóór 1 januari 2020, dan behoud je deze eenoudertoeslag als je jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen niet meer bedraagt dan € 38.625,31 en je gezinssamenstelling niet wijzigt en dat het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) niet hoger is dan € 2.000op 1 januari van het voorgaande jaar. Deze voorwaarde geldt vanaf 1 november 2023.

Hoeveel bedraagt de eenoudertoeslag?

Ontvang je vanaf 1 januari 2020 hetzelfde bedrag als op 31 december 2019, omdat dit  voordeliger is, is het bedrag van de eenoudertoeslag gelinkt aan het basisbedrag van het kind en aan enkele specifieke gezinssituaties. Je ontvangt vanaf een 3de kind een toeslag van € 29,72 per kind. Voor het 1ste en 2de kind ontvang je dezelfde toeslagen als van de sociale toeslagen.

Basisbedrag van het kindSociale toeslag zonder speciaal statuutToeslag als eenoudergezin
€ 116,79+ € 59,45+ € 59,45
€ 216,09+ € 36,85+ € 36,85
€ 322,64+ € 6,47+ € 29,72

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Ontvang je vanaf 1 januari 2020 het bedrag volgens het nieuwe systeem, omdat dit voordeliger is of omdat je je recht onder het oude systeem niet kon behouden, hangt het bedrag van de sociale toeslag af van het aantal kinderen, de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Gezinsinkomen < € 38.625,31
leeftijd
basisbedrag
1 kind2 kinderen 
≥ 3 kinderen
0 - 11€ 170,66+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind
12 - 17€ 182,85+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind
18 - 24€ 182,85+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind
18 – 24 hoger onderwijs€ 195,04+ € 0,00+ € 12,19/per kind+€ 24,38/per kind 

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Kinderen geboren vanaf 1 januari 2020

Hoe wordt de eenoudertoeslag berekend voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020?

Kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 die recht hebben op kinderbijslag, kunnen vanaf 1 januari 2020 recht hebben op een toeslag als eenouder indien ze in een gezin wonen waarvan het jaarlijkse gezinsinkomen lager ligt dan € 38.625,31 bruto.

Hoeveel bedraagt de eenoudertoeslag?

Voor gezinnen met enkel kinderen geboren vanaf 2020, hangt het bedrag van de eenoudertoeslag af van het aantal kinderen, de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Gezinsinkomen < € 38.625,31
leeftijd
basisbedrag
1 kind
2 kinderen 
≥ 3 kinderen
0 - 11€ 182,85+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind
12 - 17€ 195,04+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind
18 - 24€ 195,04+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind
18 – 24 hoger onderwijs€ 207,23+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Kinderen geboren vóór en vanaf 2020

Hoe wordt de eenoudertoeslag berekend voor kinderen geboren voor 2020 en vanaf 1 januari 2020?

Ontvang je vanaf 1 januari 2020 hetzelfde bedrag kinderbijslag als op 31 december 2019, omdat deze voordeliger is, dan wordt het basisbedrag voor kinderen geboren voor 1 januari 2020 herbekeken bij een nieuwe geboorte vanaf 1 januari 2020.

Blijft het bedrag ontvangen op 31 december 2019 nog steeds voordeliger, dan blijf je deze bedragen verder ontvangen. Voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 wordt er geen kinderbijslag of eenoudertoeslag uitbetaald en ze worden niet meegerekend in het aantal kinderen in je gezin.

Ontvang je vanaf 1 januari 2020 al het bedrag volgens het nieuwe systeem, omdat dit voordeliger is, dan blijf je de bedragen ontvangen volgens het nieuwe systeem. De kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 worden meegerekend voor de bedragen van het basisbedrag en de eenoudertoeslag. 

Hoeveel bedraagt de eenoudertoeslag?

Ontvang je vanaf 1 januari 2020 na de herberekening hetzelfde bedrag als op 31 december 2019, omdat deze voordeliger is, dan is het bedrag van de eenoudertoeslag gelinkt aan het basisbedrag van het kind en aan enkele specifieke gezinssituaties.

Basisbedrag van het kindSociale toeslag zonder speciaal statuutToeslag als eenoudergezin
€ 116,79+ € 59,45+ € 59,45
€ 216,09+ € 36,85+ € 36,85
€ 322,64+ € 6,47+ € 29,72

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Ontvang je vanaf 1 januari 2020 na de herberekening het bedrag van het nieuwe systeem, dan hangt het bedrag van de eenoudertoeslag af van het aantal kinderen, de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Gezinsinkomen < € 38.625,31
leeftijd
Basisbedrag kind geboren voor 2020
Basisbedrag kind geboren vanaf 20201 kind2 kinderen 
≥ 3 kinderen
0 - 11€ 170,66€ 182,85+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind
12 - 17€ 182,85€ 195,04+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind
18 - 24€ 182,85€ 195,04+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind
18 – 24 hoger onderwijs€ 195,04€ 207,23+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Heb je nog vragen over de kinderbijslag of de toeslag voor alleenstaande ouders ? Aarzel niet om contact op te nemen met Parentia!

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!