FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat zijn sociale toeslagen?

Wanneer heb je in Brussel recht op een sociale toeslag?

Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, kunnen genieten van een sociale toeslag. Het bedrag van die toeslag varieert door de gezinsgrootte en het inkomen van de ouders. Of je recht hebt op een sociale toeslag hangt af van je jaarlijkse brutogezinsinkomen. In tegenstelling tot vroeger komen nu dus ook werkende ouders met een laag inkomen in aanmerking voor extra financiële steun.

Nieuw: een bijkomende voorwaarde vanaf november 2023 om  recht te hebben op sociale toeslag. Bedraagt je kadastraal inkomen (KI) meer dan € 2.000 (niet-geïndexeerd), dan heb je geen recht meer op de sociale toeslag vanaf november 2023 (betaalbaar in december 2023).

Wie heeft recht op de sociale toeslag?

Sinds 1 januari 2020 kan iedereen recht hebben op de sociale toeslag, zolang je jaarlijkse brutogezinsinkomen onder de inkomstengrens ligt. Of je nu werkt of niet, een gezin met één of twee inkomens hebt, een alleenwonende student bent of ziek bent.

Parentia betaalt deze toeslag automatisch uit, op basis van de informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Zij delen ons namelijk mee of je jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen al dan niet onder het jaarlijkse grensbedrag ligt De automatische uitbetaling gebeurt hierdoor vaak later. Je kan de toeslag echter ook zelf aanvragen om er meteen van te kunnen genieten.

Krijgen we die informatie niet automatisch of ga je niet akkoord met de bedragen die de Federale Overheid ons heeft meegedeeld, dan kun je zelf bewijzen opsturen om het recht op de toeslag te onderzoeken.

Nieuw: Vanaf 1 november 2023 telt niet alleen het beroepsinkomen (lonen en belastbare uitkeringen) maar ook het kadastraal inkomen van het gezin mee om het recht op de sociale toeslag te bepalen.

Is het kadastraal inkomen hoger dan € 2.000 (niet geïndexeerd) op 1 januari van het voorgaande jaar? Dan heb je sowieso geen recht op de sociale toeslag. Is het lager of gelijk aan € 2.000, dan kijken we naar de grensbedragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden om de sociale toeslag te ontvangen?

Hoe lang heb je recht op de sociale toeslag?

Na ontvangst van een geldige aanvraag wordt de sociale toeslag provisioneel uitbetaald zolang wij niet op de hoogte worden gesteld dat het jaarlijks belastbaar gezinskomen het grensbedrag overschrijdt of je gezinssituatie wijzigt. Jaarlijks, in de maand januari, gaan we na of het kadastraal inkomen het plafond van € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar niet overschrijdt. Je moet ons spontaan op de hoogte brengen indien je gezinsinkomen het toegelaten bedrag overschrijdt of zou kunnen overschrijden.

Welke beroepsinkomsten tellen mee in de berekening?

Je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt, tellen mee. 

Jullie vormen een feitelijk gezin als jullie:
 • samenwonen en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres;
 • én geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de 3de graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, …)
Wat als je samenwoont met meerdere personen met wie je niet verwant bent tot en met de derde graad?

 Woon je samen met meerdere niet-verwante personen tot en met de 3de graad, dan berekent Parentia het jaarlijkse gemiddelde gezinsinkomen.

Hoe doen we dit? We nemen de jaarlijkse inkomsten van alle gezinsleden en delen deze door het aantal gezinsleden. Dit resultaat vermenigvuldigen we dan met 2.

 = bedrag X 2 => jaarlijkse gemiddelde gezinsinkomen


Breng ons altijd op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt!

Geef zeker een seintje als:

 • je alleen gaat wonen;
 • je trouwt of gaat samenwonen;
 • er een kind bijkomt in je gezin voor wie je kinderbijslag ontvangt;
 • een kind dat recht had op kinderbijslag je gezin verlaat;
 • jij of je partner een inkomensvervangende tegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een integratietegemoetkoming ontvangt;
 • jij of je partner een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen ontvangt;
 • jij of je partner arbeidsongeschikt is;
 • jij of je partner uitkeringen voor een arbeidsongeval ontvangt;
 • je een overlevingspensioen ontvangt;
 • je naar het buitenland vertrekt.

Welke belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen tellen mee bij de berekening van het grensbedrag?

Beroepsinkomsten en uitkeringen in binnen- en buitenland die meetellen:
 • Beroepsinkomsten voor werknemers (ook dienstencheques): belastbaar maandinkomen als werknemer. Om de verrekening van maandinkomen naar jaarinkomen te maken en dus ook rekening te houden met je vakantiegeld en je eindejaarspremie, vermenigvuldigen wij je belastbaar maandinkomen met de factor 14/12;
 • Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto-inkomsten als zelfstandige, vermenigvuldigd met de factor 100/80;
 • Vervangingsinkomens: uitkeringen voor werkloosheid of na faillissement, uitkeringen voor ziekte of bevallingsrust, uitkeringen voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet, uitkeringen voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten, (brug)pensioenen en vergoedingen uit groepsverzekeringen, overlevingspensioen en overgangsuitkering;
 • Diverse uitkeringen:
  • PWA-cheques;
  • Opvanguitkeringen voor onthaalouders betaald door de RVA;
  • Verbrekingsvergoedingen: enkel het deel met betrekking tot het jaar van uitbetaling telt mee;
  • Achterstallen: enkel het deel met betrekking tot het jaar van uitbetaling telt mee;
  • Contractuele vergoedingen uit een groepsverzekering van de werkgever wegens ziekte, invaliditeit of ongeval die een inkomensverlies dekken: enkel de jaarlijkse rente van het lopende jaar telt mee;
  • Belastbare uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit ingevolge een private verzekering voor zelfstandigen en vrije beroepen.

 • inkomsten die voortvloeien uit een tewerkstelling bij een Europese of internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen tegen de door hun instelling van internationaal publiek recht verzekerde socialezekerheidsrisico's
 • vanaf november 2023: het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen omvat alle kadastrale inkomens van gebouwde onroerende goederen (huizen en appartementen) die eigendom zijn van of in vruchtgebruik zijn door de leden van je gezin.

Wanneer val je onder de voorwaarden voor een ambtshalve provisionele toekenning?

Parentia onderzoekt doorlopend of er een toeslag ambtshalve provisioneel toegekend kan worden aan de gezinnen.

Wat als je geen toeslag ontvangt?

Ligt je gezinsinkomen boven de inkomstengrens, dan betalen wij geen sociale toeslag. Je recht op de sociale toeslag wordt na 2 jaar automatisch herbekeken, wanneer we de fiscale flux ontvangen van het betrokken jaar (2022 wordt in 2024 herzien). De toeslag wordt niet uitbetaald als je geen belastingaangifte indiende.
In beide gevallen kun je ons een nieuwe aanvraag bezorgen (formulier SSExamen) waaruit blijkt dat het gezinsinkomen lager ligt dan het toegelaten minimumbedrag, met bewijzen .

Welke bewijsstukken moet je dan meesturen?

 • Werknemers: je loonbrief of een attest van de werkgever dat het maandelijkse belastbaar inkomen vermeldt
 • Zelfstandigen: een verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds die het maandelijkse netto-inkomen vermeldt
 • Internationale ambtenaren: je loonbrief of een attest van de werkgever dat het maandelijkse inkomen vermeldt
 • Vervangingsinkomens: een attest van de uitbetalingsinstelling dat de maandelijks uitbetaalde bedragen vermeldt
 • Woon je in het buitenland: bewijsstukken voor het volledige jaar.

We betalen je dan de sociale toeslag voor het hele jaar indien je jaarlijkse gezinsinkomen onder de minimumgrens ligt en op voorwaarde dat je kadastraal inkomen op 1 januari van het voorgaande jaar minder of gelijk was aan € 2.000 (deze laatste voorwaarde is van toepassing vanaf november 2023).

In 2024 ontvangen we van de belastingdienst (Federale Overheidsdienst Financiën) je belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen van 2022, verhoogd met de beroepskosten. Als daaruit blijkt dat je gezinsinkomen het grensbedrag niet overschrijdt, betalen we alsnog de sociale toeslag voor het jaar 2022.

Hoe gebeurt de berekening ?

De berekening is verschillend voor gezinnen die nog worden betaald in het oude systeem, ten opzichte van de gezinnen die betaald worden in het nieuwe systeem
Ontvang je nog de bedragen die je ontving vóór 1 januari 2020 en de sociale toeslag is gekoppeld aan je status van werkloze, langdurige zieke, gelijkgesteld of éénoudergezin?

Je blijft deze sociale toeslag ontvangen als je voldoet doet aan de volgende voorwaarden:

 • je jaarlijkse gezinsinkomen ligt onder de minimumgrens;
 • het kadastraal inkomen is niet hoger dan € 2.000 (niet geïndexeerd) op 1 januari van het voorgaande jaar. (deze voorwaarde geldt sedert 1 november 2023).

Let op: als je eenmaal bent overgestapt naar de bedragen van het nieuwe kinderbijslagsysteem, is het niet meer mogelijk om terug te keren naar de bedragen van het oude kinderbijslagsysteem.

Jongeren met een eigen adres krijgen vanaf 1 januari 2020 een sociale toeslag als hun jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen onder de € 38.625,31 liggen op voorwaarde dat het formulier SSExamen werd teruggestuurd.

De socio-professionele belastbare inkomsten worden later gevalideerd op basis van de gegevens vernomen op het aanslagbiljet dat we ontvangen via de Federale Overheidsdienst Financiën.

Hoe wordt de sociale toeslag berekend voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020

Kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 die recht hebben op kinderbijslag, kunnen vanaf 1 januari 2020 recht hebben op een sociale toeslag als ze in een gezin wonen waarvan het jaarlijkse gezinsinkomen:

 • lager ligt dan € 38.625,31 bruto
  of
 • tussen de € 38.625,31 bruto en € 56.068,99 bruto ligt

en waarvan het kadastraal inkomen niet meer bedraagt dan € 2.000 (niet geïndexeerd), op 1 januari van het voorgaande jaar (voorwaarde geldt vanaf 1 november 2023).

Hoe wordt de sociale toeslag berekend voor kinderen geboren voor en vanaf 1 januari 2020?

Ontvang je vanaf 1 januari 2020 hetzelfde bedrag kinderbijslag als op 31 december 2019, omdat deze voordeliger is, voor kinderen geboren voor 1 januari 2020, dan wordt het basisbedrag herbekeken bij een nieuwe geboorte vanaf 1 januari 2020.

Blijft het bedrag ontvangen op 31 december 2019 nog steeds voordeliger, blijf je deze bedragen verder ontvangen onder voorwaarden. Voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 wordt er geen kinderbijslag of sociale toeslag uitbetaald en worden ze niet meegerekend in het aantal kinderen in je gezin.

Ontvang je het bedrag volgens het nieuwe systeem, omdat dit voordeliger is, blijf je de bedragen ontvangen volgens het nieuwe systeem. De kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 worden meegerekend voor de bedragen van het basisbedrag en de sociale toeslagen.

Let op: als je eenmaal bent overgestapt naar de bedragen van het nieuwe kinderbijslagsysteem, is het niet meer mogelijk om terug te keren naar de bedragen van het oude kinderbijslagsysteem.

Wat zijn de bedragen van de sociale toeslag?

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren voor 1 januari 2020?
Ontvang je vanaf 1 januari 2020 hetzelfde bedrag als op 31 december 2019, omdat dit  voordeliger is, is het bedrag van de sociale toeslag gelinkt aan het basisbedrag van het kind en aan enkele specifieke gezinssituaties.
Basisbedrag van het kindSociale toeslag zonder speciaal statuutSociale toeslag in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheidSociale toeslag als eenoudergezinSociale toeslag als eenoudergezin in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid
€ 116,79€ 59,45€ 127,92€ 59,45€ 127,92
€ 216,09€ 36,85€ 36,85€ 36,85€ 36,85
€ 322,64€ 6,47€ 6,47€ 29,72€ 29,72

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Ontvang je vanaf 1 januari 2020 het bedrag volgens het nieuwe systeem, omdat dit voordeliger is, hangt het bedrag van de sociale toeslag af van het aantal kinderen, de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Gezinsinkomen < € 38.625,31

LeeftijdBasisbedrag1 kind2 kinderen≥ 3 kinderen
0 - 11€ 170,66+ € 48,76+ € 85,33+ € 134,09
12 - 17€ 182,85+ € 60,95+ € 97,52+ € 146,28
18 - 24€ 182,85+ € 60,95+ € 97,52+ € 146,28
18 – 24 hoger onderwijs€ 195,04+ € 60,95+ € 97,52+ € 146,28
eenoudergezin+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Gezinsinkomen tussen € 38.625,31 en € 56.068,99

LeeftijdBasisbedrag1 kindBasisbedrag2 kinderen≥ 3 kinderen
0 - 11€ 170,66+ € 0,00€ 170,66+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
12 - 17€ 170,66+ € 0,00€ 182,85+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
18 - 24€ 170,66+ € 0,00€ 182,85+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
18 – 24 hoger onderwijs€ 170,66+ € 0,00€ 182,85+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
eenoudergezin+ € 0,00+ € 0,00+ € 0,00

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020?
Voor gezinnen met enkel kinderen geboren vanaf 2020, hangt het bedrag van de sociale toeslag af van het aantal kinderen, de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

 Gezinsinkomen < € 38.625,31

LeeftijdBasisbedrag1 kind2 kinderen≥ 3 kinderen
0 - 11€ 182,85+ € 48,76+ € 85,33/per kind+ € 134,09/per kind
12 - 17€ 195,04+ € 60,95+ € 97,52/per kind+ € 146,28/per kind
18 - 24€ 195,04+ € 60,95+ € 97,52/per kind+ € 146,28/per kind
18 – 24 hoger onderwijs€ 207,23+ € 60,95+ € 97,52/per kind+ € 146,28/per kind
eenoudergezin+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ € 24,38/per kind

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Gezinsinkomen tussen € 38.625,31 en € 56.068,99

LeeftijdBasisbedrag1 kindBasisbedrag2 kinderen≥ 3 kinderen
0 - 11€ 182,85+ € 0,00€ 182,85+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
12 - 17€ 182,85+ € 0,00€ 195,04+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
18 - 24€ 182,85+ € 0,00€ 195,04+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
18 – 24 hoger onderwijs€ 182,85+ € 0,00€ 207,23+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
eenoudergezin+ € 0,00+ € 0,00+ € 0,00

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren voor en vanaf 1 januari 2020?
Ontvang je vanaf 1 januari 2020 na de herberekening hetzelfde bedrag als op 31 december 2019, omdat deze voordeliger is, is het bedrag van de sociale toeslag gelinkt aan het basisbedrag van het kind en aan enkele specifieke gezinssituaties.
Basisbedrag van het kindSociale toeslag zonder speciaal statuutSociale toeslag in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheidSociale toeslag als eenoudergezinSociale toeslag als eenoudergezin in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid
€ 116,79€ 59,45€ 127,92€ 59,45€ 127,92
€ 216,09€ 36,85€ 36,85€ 36,85€ 36,85
€ 322,64€ 6,47€ 6,47€ 29,72€ 29,72

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Gezinsinkomen < € 38.625,31

LeeftijdBasisbedrag kind geboren voor 2020Basisbedrag kind geboren vanaf 20201 kind2 kinderen≥ 3 kinderen
0 - 11€ 170,66€ 182,85+ € 48,76+ € 85,33/per kind+ € 87,77/per kind
12 - 17€ 182,85€ 195,04+ € 60,95+ € 97,52/per kind+ € 146,28/per kind
18 - 24€ 182,85€ 195,04+ € 60,95+ € 97,52/per kind+ € 146,28/per kind
18 – 24 hoger onderwijs€ 195,04€ 207,23+ € 60,95+ € 97,52/per kind+ € 146,28/per kind
eenoudergezin+ € 0,00+ € 12,19/per kind+ €24,38/per kind

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Gezinsinkomen tussen € 38.625,31 en € 56.068,99

LeeftijdBasis kind geboren voor 2020Basis kind geboren vanaf 20201 kindBasis kind geboren voor 2020Basis kind geboren vanaf 20202 kinderen≥ 3 kinderen
0 - 11€ 170,66€ 182,85+ € 0,00€ 170,66€ 182,85+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
12 - 17€ 182,85€ 195,04+ € 0,00€ 182,85€ 195,04+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
18 - 24€ 182,85€ 195,04+ € 0,00€ 182,85€ 195,04+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
18 – 24 HO*€ 195,04€ 207,23+ € 0,00€ 195,04€ 207,23+ € 30,48/per kind+ € 87,77/per kind
eenoudergezin+ € 0,00+ € 0,00+ € 0,00

*HO = Hoger onderwijs

Vanaf 1 november 2023 heb je geen recht op de toeslagen indien het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger is dan € 2.000 op 1 januari van het voorgaande jaar.

Heb je nog vragen over het de kinderbijslag of de sociale toeslagen? Neem gerust contact op met Parentia!

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!