Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wie ontvangt de kinderbijslag?

Ontdek hieronder meer

Woon je in Wallonië? Dan ben je zeker en vast op de hoogte van de wijzigingen vanaf 1 januari 2020 en de nieuwe bedragen waarop kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 recht hebben. De grote wijziging is dat het recht op kinderbijslag niet meer gelinkt wordt aan een socioprofessionele activiteit. Het feit dat een kind gedomicilieerd is in Wallonië volstaat om een recht te openen op kinderbijslag.  

Welke kinderen hebben recht op de kinderbijslag?

Elk kind dat in Brussel is gedomicilieerd en een geldig verblijfsrecht heeft, heeft recht op kinderbijslag. Vanaf 1 januari 2020 wordt niet meer gekeken of de personen, waarbij het kind is gedomicilieerd, een socioprofessionele activiteit hebben, noch of er een band van verwantschap is tussen het kind en het gezin waar het woont.

Wanneer geeft een kind recht op kinderbijslag?

  • het kind is gedomicilieerd in Wallonië. Als het kind niet ingeschreven is in het rijksregister, kan de woonplaats aangetoond worden op basis van andere documenten. Neem contact op met Parentia voor bijkomende informatie;
  • het kind heeft de Belgische nationaliteit. Heeft het kind geen Belgische nationaliteit, maar heeft het wel de toelating of is het gemachtigd om in België te verblijven, dan geeft dit ook een recht; Heeft het kind geen Belgische nationaliteit, maar woont hij wel in België, gelieve Parentia te contacteren voor meer informatie.
  • verdwenen en ontvoerde kinderen die in Wallonïe gedomicilieerd waren op het moment van hun verdwijning of ontvoering;
  • toekenning kinderbijslag blijft mogelijk bij samenloop met landen van de EER en landen waarmee er een bilateraal akkoord is voor kinderen die niet in Wallonië wonen. Om te bepalen welke regio bevoegd is, kijken we waar de vestigingsplaats van de werkgever, waar 1 van de ouders tewerkgesteld is of was, zich bevindt.

Tot wanneer heeft het kind recht op het basisbedrag?

  • het kind geboren vanaf 1 januari 2001 heeft onvoorwaardelijk recht tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 jaar wordt. Nadien bestaat er een semi-automatisch recht tot het einde van de maand waarin hij 21 wordt en er blijft een mogelijk recht bestaan tot 25 jaar als het kind studeert (België of buitenland) of schoolverlater is.
  • onder bepaalde voorwaarden kan het kind geboren voor 1 januari 2001 recht hebben op kinderbijslag tot de leeftijd van 25 jaar.

Wie krijgt de kinderbijslag?

Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag voor een kind, gedomicilieerd in Wallonië, toegekend aan een persoon, gedomicilieerd in Wallonië, meestal de moeder of de persoon die het kind opvoedt.

Als de wettelijke bijslagtrekkende niet in Wallonië gedomicilieerd is, zoekt Parentia naar een subsidiaire bijslagtrekkende aan wie de kinderbijslag uitbetaald kan worden, meestal de ouder waar het kind gedomicilieerd is.

Een jongere die trouwt, die bijslagtrekkende is voor één van zijn eigen kinderen of die alleen woont, wordt bijslagtrekkende voor zichzelf vanaf de eerste van de maand die volgt op de gebeurtenis (huwelijk, geboorte, adreswijziging,...).

Een rechtgevend kind, ouder als 16, dat niet opgevoed wordt door zijn ouders, noch alleen woont, wordt zijn eigen bijslagtrekkende. Dit is echter niet het geval als het kind samenwoont met een verwante persoon tot en met de 3de graad (uitgezonderd een zus of een broer), omdat deze verwante dan de bijslagtrekkende wordt.

Wanneer wordt de kinderbijslag uitbetaald?

De bijslagtrekkende die recht heeft op kinderbijslag ontvangt deze ten laatste de 8ste van de maand samen met de eventuele sociale toeslagen waarop de persoon recht heeft.

De jaarlijkse leeftijdstoeslag (schoolpremie) wordt één keer per jaar toegekend samen met de kinderbijslag van juli, rond 8 augustus.

De kleutertoeslag voor kinderen van 3 en 4 jaar die onderwijs volgen in een erkende school van de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen of Brussel, wordt één keer per jaar toegekend, ten vroegste de maand volgend op de 3de of 4de verjaardag van het kind.

Hebt je recht op de kinderopvangtoeslag? Deze toeslag wordt ten vroegste de 20ste dag van de maand of de eerstvolgende betaaldag, na de ontvangst van de informatie met betrekking tot de aanwezigheid van je kind in een erkende kinderopvang van de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen of in Brussel, uitbetaald.

Hoeveel ontvangen jullie? 

De bedragen verschillen afhankelijk van de geboorte van je kind voor of na 1 januari 2020.

Alle kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 ontvangen een basisbedrag van € 188,95 voor kinderen van 0 tot 17 jaar en € 201,14 voor kinderen van 18 jaar tot 24 jaar.

De kinderen geboren voor 1 januari 2020 blijven de bedragen ontvangen van de oude wetgeving tot het einde van hun recht op kinderbijslag.

Hoe betalen we?

Er wordt verkozen om de betalingen te storten op een bankrekening. 

Worden de kinderbijslag en de toeslagen betaald op een rekening van een budgetbeheer of op een rekening van een collectieve schuldregeling, dan kunnen de bijslagtrekkenden het rekeningnummer niet laten wijzigen. Er is geen enkele wijziging mogelijk zonder een schrijven van de budgetbeheerder of de schuldbemiddelaar. 

Wat als de bijslagtrekkende zijn identiteit niet kan aantonen?

Soms is het onmogelijk voor bijslagtrekkenden om hun identiteit te bewijzen en kinderbijslag te ontvangen (bijvoorbeeld zoals tijdens een regularisatieprocedure om in België te verblijven). Tot op het moment dat de bijslagtrekkenden wel hun identiteit kunnen aantonen, kan de kinderbijslag betaald worden op het bankrekeningnummer van een andere natuurlijke persoon, een vereniging met sociaal oogmerk of een openbare instelling die door de bijslagtrekkende werd aangeduid. Zolang de bijslagtrekkende niet elektronisch of schriftelijk heeft gevraagd om na regularisatie de kinderbijslag zelf te ontvangen, betalen we deze verder aan de aangeduide persoon, vereniging of openbare instelling. Verkeer je in deze situatie, neem dan contact op met Parentia. We helpen je verder je dossier in orde te zetten. 

Wanneer mag er per circulaire cheque betaald worden?
Als de betalingen van de toelagen op een bankrekening om technische of sociale redenen niet mogelijk zijn, worden ze betaald met een circulaire cheque.

Wie vraagt de kinderbijslag aan?

Hebben jullie al het kraamgeld van Parentia ontvangen, dan moeten jullie geen aanvraag kinderbijslag opsturen. Na de geboorte worden we immers automatisch verwittigd door de gemeente waar het kindje werd ingeschreven.

Gedomicilieerd in Wallonië, maar jullie ontvangen de kinderbijslag niet via Parentia? Parentia betaalt je graag de kinderbijslag uit. doe je aanvraag snel en gemakkelijk via onze handige online tool.

Je verhuist vanuit Brussel of Vlaanderen naar Wallonië of je komt vanuit het buitenland in Wallonië wonen en wenst kinderbijslag te ontvangen van Parentia? Sluit je nu snel en makkelijk online bij ons aan. Parentia zorgt voor een feilloze overgang naar Wallonië.

Jullie wonen in Wallonië en de kinderen gaan naar een niet-inkomensgerelateerde kinderopvang in Vlaanderen of volgen les in het Nederlandstalig onderwijs? Jullie hebben recht op een toeslag die Parentia je kan uitbetalen. Vul dan het aansluitingsdocument kinderopvang- kleuter- of schooltoeslag voor Brusselse en Waalse kinderen in en bezorg het ons. Parentia zorgt voor de uitbetaling.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!