FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met studies en opleiding?

Wanneer recht op kinderbijslag als je kind verder studeert?

In België is er leerplicht tot 18 jaar en heb je, zonder voorwaarden, recht op de Waalse kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin je kind meerderjarig wordt.  Tot die datum gaan wij dus niet na of de leerling regelmatig de lessen volgt.

Een jongere geboren voor 1 januari 2001 die daarna verder studeert, kan onder bepaalde voorwaarden, kinderbijslag ontvangen tot zijn 25e verjaardag. Je kinderbijslagfonds controleert deze voorwaarden ook jaarlijks. Je kunt het formulier ook online invullen via My Parentia. Veel beter voor het milieu en sneller. 

Een jongere geboren na 1 januari 2001 opent een semi-automatisch recht op kinderbijslag. Het semi-automatisch recht gaat van start op de dag volgend op het einde van het onvoorwaardelijk recht en eindigt op het einde van de maand waarin hij 21 jaar oud wordt.

Na de leeftijd van 21 jaar wordt het recht op kinderbijslag bepaald op basis van de situatie waarin de jongere zich op dat moment bevindt.         
Hieronder lees je meer over de voorwaarden.

Niet-hoger en secundair onderwijs

Wat zijn de voorwaarden voor niet - hoger en secundair onderwijs?  
Een jongere die niet-hoger onderwijs volgt, heeft recht op kinderbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hoger onderwijs

Wat zijn de voorwaarden voor het hoger onderwijs?

Een student die hoger onderwijs (universiteit, hogeschool, conservatorium of militaire school) volgt, heeft recht op kinderbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De student is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten voor het hele jaar. Zakt het aantal studiepunten onder de 27 vanaf een zekere maand, dan stopt het recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op de maand waar het aantal punten veranderd is.
  • Om het hele academiejaar kinderbijslag te genieten, moet de jongere vóór 30 november ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten. Als de student zich na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten, dan heeft hij recht op kinderbijslag vanaf de maand die volgt op zijn inschrijving.

Een studiepunt is de meeteenheid die niet enkel het aantal lesuren maar ook de persoonlijke studie, de examen- en stageperiodes en de voorbereiding voor een thesis omvat. Als de opleiding niet uitgedrukt is in studiepunten, dan moet de student minstens 13 uren les volgen per week.

  • De student doorloopt een stage met het oog op de uitoefening van een openbaar ambt als voorwaarde voor zijn aanstelling. 
Belangrijk om weten
  • De student heeft ook recht op kinderbijslag tijdens de winter-, lente- en zomervakantie, tenzij een niet toegelaten activiteit of een sociale uitkering gedurende die periode een beletsel vormt.
  • Een student die niet in staat is les te volgen of zich in te schrijven als student in het hoger onderwijs door ziekte, behoudt zijn recht op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden. Neem contact op met Parentia voor meer inlichtingen.

Thesis (eindverhandeling)

Wat zijn de voorwaarden bij een thesis (eindverhandeling)?
Een student die geen les meer volgt, maar die ingeschreven blijft om een thesis in het hoger onderwijs voor te bereiden, behoudt zijn recht op  kinderbijslag tijdens maximum één jaar te tellen vanaf het einde van de zomervakantie van het voorgaande academiejaar.

Studeren in het buitenland

Wat als je kind in het buitenland studeert?
 
  • Een student die zijn studies voortzet in een land van de Europese Economische Ruimte of in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten (opgelet: de toegekende bedragen zijn die uit het bilateraal akkoord), heeft recht op kinderbijslag indien hij de voorwaarden vervult die ook voor het Belgische onderwijs gelden of indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is. De voorwaarden worden echter gecontroleerd aan de hand van een speciaal formulier. Vraag dit formulier aan via Parentia.
  • Een student die deelneemt aan een uitwisselingsprogramma in het kader van een Europees project (‘Erasmus’, ...) voldoet over het algemeen aan dezelfde voorwaarden als een student die les volgt in België. Wij controleren dit via hetzelfde formulier.
  • Een student die zijn studies voortzet buiten de Europese Economische Ruimte behoudt, in bepaalde gevallen, automatisch zijn recht op kinderbijslag. Dit hangt af van het hoogste diploma dat de student behaalde en het niveau van de buitenlandse studies. Het recht kan per jaar of voor de hele studietijd automatisch worden toegekend:
 
Enkele aandachtspunten: 
  • De jongere blijft gedomicilieerd in Wallonië. Deze verplichting geldt niet als de jongere in het buitenland studeert omdat zijn familie daar verblijft in het kader van een detachering. In dat geval behoudt de jongere zijn recht op kinderbijslag tijdens de duur van deze tijdelijke opdracht.
  • De (stief)ouders of de partner van een ouder mogen niet werken in het land waar de jongere studeert (behalve bij detachering). Deze voorwaarden worden door Parentia geverifieerd aan de hand van een formulier met twee luiken. Het eerste luik moet ingevuld en ondertekend worden de persoon die de kinderbijslag ontvangt en het tweede door verantwoordelijke van de onderwijsinstelling in het buitenland. Het volledige document moet ons zo snel mogelijk opgestuurd worden.

Kind geboren na 1 januari 2001

Semi-automatisch recht voor meerderjarige jongeren tot 21 jaar

De jongere opent een semi-automatisch recht op kinderbijslag vanaf de 1ste september van het kalenderjaar waarin de jongere 18 jaar oud wordt tot de maand waarin hij 21 jaar oud wordt. Het volgen van studies, van een opleiding of een inschrijving als werkzoekende worden niet gecontroleerd tijdens deze periode. 
In de maand mei van het jaar waarin het kind in je huishouden 18, 19 of 20 jaar wordt, ontvang je wel een informatiebrief. Deze brief informeert je over de voorwaarden om kinderbijslag te blijven ontvangen en over eventuele beletsels.

Recht voor jongeren van 21 tot 25 jaar

Om te bepalen of de jongere vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn 21ste verjaardag recht heef op kinderbijslag, zal Parentia 4 maanden voor zijn 21ste verjaardag een vragenlijst sturen om de huidige situatie van de jongere te kennen.

Voor de voortzetting van het recht na de 21ste verjaardag van de jongere wordt het P7-formulier elk jaar op 15 september toegestuurd.

Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Parentia!

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!