De Waalse kinderbijslag voor kinderen geboren vanaf 2020

Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020,  die in Wallonië zijn gedomicilieerd.

Kinderen geboren voor die datum blijven in het oude systeem en genieten dus ook de oude bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 worden.

Het nieuwe Waalse kinderbijslagsysteem in cijfers:

Heb je kinderen die geboren werden na vanaf 01 januari 2020? Dan komen deze automatisch in het nieuwe systeem van de Waalse kinderbijslag terecht. Maar waaruit is  het totale bedrag kinderbijslag in het nieuwe systeem precies opgebouwd?

Een aantal bedragen waarop sowieso recht is

 • Een vast basisbedrag van € 185,24 per kind voor kinderen tussen 0 en 17 jaar oud en € 197,19 per kind voor kinderen tussen 17 en 24 jaar oud.
 • Dit vast bedrag wordt met de helft verhoogd indien het kind halve wees is en verdubbeld als het kind volledige wees is.

Een aantal supplementaire bedragen waarop je onder bepaalde voorwaarden recht hebt.

 • Een mogelijk sociale toeslag gebaseerd op het gezinsinkomen en het aantal kinderen binnen het gezin.
 • Een mogelijke bijkomende sociale toeslag voor éénoudergezinnen (gezinnen waardoor het kind of de kinderen door slechts 1 ouder worden opgevoed.
 • Een mogelijke bijkomende toeslag voor gezinnen waar één of beide ouders voor minstens 66% arbeidsongeschikt is.
 • Een mogelijke zorgtoeslag waaronder de toeslag voor kinderen met een beperking maar ook de forfaitaire toeslag die je als biologische kan ontvangen als je kind in een pleeggezin verblijft.

Indexatie?

De bedragen van de Waalse kinderbijslag zijn gekoppeld aan de Belgische gezondheidsindex. Als de spilindex overschreden wordt, dan stijgen analoog ook de sociale uitkeringen. Dat betekent dat de bedragen van de Waalse kinderbijslag die stijging volgen. Deze spilindex werd laatst overschreden in oktober 2023. Bedragen die hier worden vermeld zijn bijgevolg de bedragen die uitgekeerd worden sedert november 2023 (uitbetaald begin december 2023).

Bij wet werd bepaald dat je kinderbijslag steeds ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand erop volgend op je rekening moet staan. Wil je graag onze exacte data kennen? Neem dan een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Geboorte- of adoptiepremie
€ 1.314,61 per kind – unieke premie
Basisbedrag
 • Kind van 0 tot en met 17 jaar:

  Per kind:
  € 185,24/maand 

  indien wees van één ouder (of kind van enige ouder):
  +€ 92,62/maand

  indien wees van beide ouders (of enige ouder overleden):
  € 418,29/maand

 • Kind van 18 tot en met 24 jaar:

  Per kind:
  €197,19/maand 

  indien wees van één ouder (of kind van enige ouder):
  +€98,60/maand

  indien wees van beide ouders (of enige ouder overleden):
  €418,29/maand

Toeslagen volgens de gezinssituatie
(gebaseerd op het bruto belastbaar jaarinkomen en het aantal kinderen):
 • jaarlijkse gezinsinkomen lager dan € 31.814,37 in 2021 of BVT-statuut voor het recht van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024

  + € 65,73/maand per kind

  eventueel vermeerderd met volgende bedragen:
  3 of meer kinderen: + € 41,83/maand per kind
  éénoudergezin: + € 23,90/maand per kind
  invalide ouder: + € 11,95/maand per kind

 • jaarlijkse gezinsinkomen tussen € 31.814,37 en € 51.340,00 in 2021 voor het recht van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024

  + € 29,88/maand per kind

  eventueel vermeerderd met volgende bedragen:
  3 of meer kinderen: + € 23,90/maand per kind
  éénoudergezin: + € 11,95/maand per kind

 • persoon met handicap in het gezin

  + € 77,68

Toeslagen volgens de situatie van het kind
 • pleegkind :

  + € 76,82/maand per kind

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 100,40

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 133,72

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 515,09

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  312,04

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  515,09

  12 tot 14 punten

  € 515,09

  15 tot 17 punten

  € 585,69

  18 tot 20 punten

  € 627,53

  meer dan 20 punten

  € 669,36

Jaarlijkse leeftijdstoeslag
De leeftijd van het kind die in aanmerking moet worden genomen, is die welke wordt bereikt op 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de toeslag wordt toegekend (bv. voor de jaarlijkse leeftijdstoeslag die in juli 2026 wordt toegekend, is het kind dat in december 2020 is geboren, in december 2025 5 jaar oud en heeft het recht op € 35,85).
 • 0 tot 4 jaar:

  +€ 23,90/jaar per kind

 • 5 tot 10 jaar:

  + € 35,85/jaar per kind

 • 11 tot 16 jaar:

  +€ 59,76/jaar per kind

 • kinderen vanaf 17 jaar:

  +€ 95,61/jaar per kind

Veelgestelde vragen

Welke regio is bevoegd voor de betaling van jouw kinderbijslag?

Het domicilie van je kind bepaalt welke regio bevoegd is. Is je kind gedomicilieerd in Wallonië, dan zal het kinderbijslag ontvangen volgens het Waalse model. Voor kinderen die in het buitenland wonen, kijkt men naar de plaats van de laatste werkgever van de sociaal verzekerde om de regio te bepalen.

Is het nieuwe Waalse model van toepassing voor alle kinderen?

Neen, enkel voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 en die in Wallonië gedomicilieerd zijn. Kinderen die al kinderbijslag kregen voor 1 januari 2020 behouden hun kinderbijslag zoals voorheen, dus tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar worden. De nieuwe voorwaarden waaronder toeslagen worden toegekend, gelden echter ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020.

Wat zijn de verschillen met het huidige systeem?

De grootste verschillen met het systeem nu zijn:

 • een vast basisbedrag per kind, eventueel aangevuld met toeslagen, waarbij leeftijd en plaats van het kind in het gezin geen rol meer spelen
 • kinderbijslag is niet meer gelinkt aan de professionele situatie van de ouders
 • sociale toeslagen gelden nu ook voor alle gezinnen met een gering inkomen, en dus niet alleen voor werklozen, invaliden en eenoudergezinnen
 • studenten behouden automatisch hun recht op kinderbijslag tot 21 jaar zonder rechtvaardiging, via bijvoorbeeld een schoolattest
 • de wezenbijslag wordt toegekend ook als de overlevende ouder samenwoont
 • ouders kunnen zelf hun kinderbijslagfonds kiezen: vanaf 2019 voor de gezinnen die hun eerste kindje krijgen, vanaf 2021 indien al aangesloten bij een kinderbijslagfonds

Welk kinderbijslagfonds zal in de toekomst je kinderbijslag uitbetalen?

Krijg je je eerste kindje in 2019: dan kan je zelf je fonds kiezen. 
Ontvang je al kinderbijslag voor één of meer kinderen: na de overgang naar het nieuwe systeem zal het fonds dat nu je kinderbijslag uitbetaalt verder instaan voor de uitbetaling. Vanaf 2021 kan je kiezen om bij je kinderbijslagfonds te blijven of te veranderen.

Kan je zelf een kinderbijslagfonds kiezen of veranderen van fonds?

Mama’s die een eerste kindje krijgen zullen vanaf 2019 zelf hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen. 
Gezinnen die al kinderbijslag voor één of meer kinderen ontvangen zullen vanaf 2021 (na de overgangsperiode) een keuze kunnen maken. In Wallonië zullen er 4 private uitbetalingsinstellingen zijn en 1 publiek fonds.

Moet je een nieuwe aanvraag om kinderbijslag indienen na 01/01/2019?

Neen, alles wordt geregeld door je kinderbijslagfonds dat bevoegd is bij de overgang eind december 2018 zodat er geen onderbreking in de betalingen is.

Wanneer zal de kinderbijslag uitbetaald worden?

De kinderbijslag zal zonder onderbreking doorlopen en, zoals vandaag, worden uitbetaald rond de 8e van de maand.

Wat als je verhuist naar een andere regio?

Het domicilie van het kind bepaalt welke regio bevoegd is. Als je naar een andere regio verhuist, dan zullen de bedragen van die regio gelden vanaf de maand volgend op de verhuizing. Je zal dus in de nieuwe regio een kinderbijslagfonds moeten kiezen.

Lees meer over het Waalse model van kinderbijslag