Heb je als pleegouder recht op bijkomend verlof voor het opvangen van een pleegkind?

Tot voor 01/01/2019 bestond er voor pleegouders enkel de mogelijkheid om 6 dagen per jaar pleegzorgverlof te nemen. Deze vorm van verlof kon je enkel opnemen voor officiële aangelegenheden die te maken hadden met de pleegzorg. Bovendien moest je als pleegouders deze zes dagen onder de twee ouders verdelen.

Pleegouderverlof

Wat verandert er?

Vanaf 01/01/2019 werd het pleegouderverlof aan dit pleegzorgverlof toegevoegd. Iedere werknemer (met uitzondering van ambtenaren) en iedere zelfstandige die aangesteld is om een minderjarig kind in langdurige pleegplaatsing, d.w.z. voor minimum zes maanden, op te vangen in pleegzorg, heeft sedert 01/01/2019 éénmalig recht op pleegouderverlof van maximaal 6 weken. (Deze verlofduur kan op basis van een aantal bijzondere voorwaarden worden verlengd). Ingeval van de zelfstandigen gaat het over de zelfstandigen in de hoedanigheid van gerechtigde in de ziekteverzekering (tak uitkeringen). Ook helpers en meewerkende echtgenoten komen hiervoor in aanmerking. Vanaf 01/04/2019 werd deze vorm van verlof ook opengesteld naar de Vlaamse ambtenaren. Voor de andere ambtenaren bestaat deze vorm van verlof nog niet.

Het pleegouderverlof mag ten vroegste starten op 01/01/2019 en mag ten vroegste op 01/01/2019 aangevraagd worden.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aanspraak te maken op pleegouderverlof?

  • Het pleegkind moet minderjarig zijn
  • Het pleegkind moet in je gezin geplaatst zijn door de rechtbank, een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van L’aide à la Jeunesse of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.
  • Vanaf het begin moet duidelijk zijn dat het gaat om een langdurige pleegplaatsing, m.a.w. een pleegplaatsing waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Hoe vraag je pleegouderverlof aan?

  1. Doe als werknemer een aanvraag voor pleegouderverlof bij je werkgever (aanvraagdocumenten kan je bekomen bij je mutualiteit) of als zelfstandige bij je mutualiteit.
  2. Voeg een bewijs van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister en (indien dit van toepassing zou zijn) een attest van mindervaliditeit van het kind toe.
  3. Breng je mutualiteit na afloop van je verlof binnen de 8 dagen die op het einde van het adoptieverlof volgen op de hoogte van je werkhervatting met behulp van het formulier 'attest van werkhervatting' dat je bij je mutualiteit kan bekomen. 
Pleegouderverlof spel

Wanneer kan je pleegouderverlof nemen ?

Het verlof moet een aanvang nemen binnen de 12 maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister, maar ten vroegste vanaf 01/01/2019.

Het pleegouderverlof eindigt ten laatste op de einddatum van je arbeidsovereenkomst.

Hoelang kan je pleegouderverlof nemen ?

Kinderen zonder specifieke ondersteuningsbehoeften?

Wanneer je een kind in pleegzorg opvangt dat geen specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, heb je per pleegouder recht op 6 weken pleegouderverlof.

Hierbij komt vanaf 01/2019 progressief een verlenging van het pleegouderverlof die de pleegouders onder zich kunnen verdelen.

01/2019                     verlenging van 1 week (vrij te verdelen onder de pleegouders)
02/2019                     verlenging van 2 weken (vrij te verdelen onder de pleegouders)
01/2023                     verlenging van 3 weken (vrij te verdelen onder de pleegouders)
01/2025                     verlenging van 4 weken (vrij te verdelen onder de pleegouders)
01/2027                     verlenging van 5 weken (vrij te verdelen onder de pleegouders)

Mindervalide kinderen of kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften?

Wanneer je een kind opvangt dat specifieke ondersteuningsbehoeften heeft, dan wordt het pleegouderverlof verdubbeld op voorwaarde dat dit kind minimum voor 66% als gehandicapte erkend is, of als dit kind minimum 4 punten heeft op de eerste pijler van de medisch sociale schaal. De verdubbeling van de duur van het verlof geldt ook als het kind minder dan 4 punten heeft op de eerste pijler, maar wel minimum 9 punten op de drie pijlers samen.

Meer dan 1 kind?

Wanneer je gelijktijdig meer dan 1 kind opvangt, dan wordt het pleegouderverlof verlengd met twee weken per pleegouder

Je bent niet verplicht om het maximum aantal weken te nemen. Het pleegouderverlof moet wel ten minste 1 volledige week of een veelvoud van 1 week bedragen.

Voorbeeld : Je kan 2, 3 of 4 volledige weken nemen, maar geen 1,5 of 2,5 weken.

Je moet je pleegouderverlof per pleegouder wel ononderbroken opnemen.

Wat met mijn loon?

Als je in loondienst bent, vergoedt de werkgever de eerste 3 dagen van je pleegzorgverlof. Voor de rest van de periode betaalt je mutualiteit je een vergoeding uit. Deze vergoedingen bedragen maximum 82% van je gederfde brutoloon. 

Wat met loon?

Als zelfstandige heb je per week verlof dat je opneemt, recht op een forfaitaire vergoeding die onmiddellijk door de mutualiteit zal worden uitgekeerd.

! Let op. Het koninklijk besluit aangaande de uitbetalingsmodaliteiten rond pleegouderverlof, moet nog worden uitgevaardigd. Hierdoor kunnen mutualiteiten op dit moment nog geen vergoedingen aangaande het pleegouderverlof uitbetalen. Zodra dit koninklijk  besluit is uitgevaardigd, zullen achterstallige tegoeden natuurlijk met terugwerkende kracht worden uitgekeerd.

Wat zijn mijn mogelijkheden als federaal ambtenaar?

Ambtenaren van de federale overheid (contractuelen, mandaathouders, stagiaires, statutairen) hebben recht op betaald opvangverlof wanneer er een pleegkind in het gezin komt. Voor een kind jonger dan drie jaar duurt het verlof ten hoogste zes weken, in de andere gevallen ten hoogste vier weken. De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer je pleegkind een handicap heeft. Het recht op opvangverlof geldt enkel wanneer het pleegkind door de jeugdrechter geplaatst werd en dus niet bij een vrijwillige opvang. Het opvangverlof wordt verminderd met het aantal werkdagen pleegzorgverlof die in hetzelfde jaar al opgenomen werden voor hetzelfde kind.

Bronnen:

  • Pleegzorg Vlaanderen
  • Jobat
  • Voka