Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Heb je recht op kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater?

Afgestudeerd, wat nu?

Ben je afgestudeerd of heb je je studies vroegtijdig beëindigd? Dan moet je je inschrijven als werkzoekende bij Actiris. Deze stap is nuttig, ook al heb je al een job in het vooruitzicht.

Alvorens een inschakelings- of werkloosheidsuitkering te ontvangen moet je een inschakelingsperiode van 12 maanden doorlopen. Tijdens een gelijkwaardige inschakelingstijd, behoud je onder bepaalde voorwaarden het recht op kinderbijslag.

Hoe inschrijven bij Actiris?

Hoe moet je je inschrijven als werkzoekende bij Actiris?

Wanneer je in Brussel woont, schrijf je je het best in als werkzoekende bij ACTIRIS. Dat kan op twee manieren:

  • via de ACTIRIS website
  • door je persoonlijk aan te melden bij het bevoegde organisme

Met de inschrijving als werkzoekende start je je wachttijd van 360 dagen. Na deze periode zal je een inschakelingsuitkering genieten.

Als je bij Parentia een dossier hebt, worden wij automatisch op de hoogte gebracht van je inschrijving als werkzoekende via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Na ontvangst van dit elektronisch bericht, verzendt Parentia je de gepaste documenten om na te gaan of je aan alle voorwaarden voldoet om recht te hebben op kinderbijslag tijdens je inschakelingstijd.

Opgelet: Verhuis je van Vlaanderen of Wallonië naar het Brusselse Gewest? Schrijf je onmiddellijk in bij Actiris om verder recht te hebben op je kinderbijslag. Doe je dit niet, dan heb je geen recht op je resterende periode van wachttijd. Je wachttijd wordt berekend vanaf de datum van je einde lessen.

Begin en einde toekenningsperiode

Wanneer begint de toekenningsperiode ?

De periode van 360 dagen start:  

  • op de eerste dag na het einde van je studies, als je deze stopzet in de loop van het school- of academiejaar;
  • op 1 augustus als de jongere de lessen heeft gevolgd tot het einde van het schooljaar;
  • de eerste dag na het einde van de tweede zittijd;
  • op de eerste dag van de maand na het einde van je stage in het kader van een openbaar ambt of na een onderbreking van je stage;
  • op de eerste dag van de maand nadat je je thesis hebt ingediend;
  • op de eerste dag volgend op het einde of op de onderbreking van je leercontract.

Wanneer eindigt de toekenningsperiode van de kinderbijslag ?

De toekenningsperiode eindigt 360 kalenderdagen na de inschrijving.

Als het kind geniet van een werkloosheidsuitkering, terwijl de toekenningsperiode van de kinderbijslag nog niet beëindigd is, wordt de kinderbijslag geschorst voor de maanden waarin de jongere een werkloosheidsuitkering ontvangen heeft.

Werken als werkzoekende schoolverlater?

Tijdens de toekenningsperiode wordt het recht op kinderbijslag behouden voor de jongere die een professionele activiteit uitoefent mits deze activiteit de maximumgrens van 240u per trimester niet overschrijdt. De inkomensgrens komt hier niet in aanmerking.

Deze regel is tijdens de corona-periode versoepeld. Deze uren worden niet meer meegeteld om de norm van 240 uur per kwartaal te berekenen. Deze neutralisatie was geldig van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021.

Een activiteit als zelfstandige?

Als de jongere een zelfstandige activiteit uitoefent in hoofberoep of in bijberoep, veronderstellen wij dat de 240-uren norm overschreden wordt. De betaling van de kinderbijslag wordt stopgezet. Een verklaring op eer waarin een lager werkvolume wordt vermeld, kan aanvaard worden als de jongere verminderde sociale bijdrage betaalt.

Deze regel is tijdens de corona-periode versoepeld. Deze uren worden niet meer meegeteld om de norm van 240 uur per kwartaal te berekenen. Deze neutralisatie is geldig van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021, op voorwaarde dat de jongere niet tijdelijk werkloos is.

Een zelfstandige activiteit met een vrijstelling van sociale bijdrage, brengt geen onderbreking van de kinderbijslag teweeg.

Let op: breng ons meteen op de hoogte als je beroepssituatie wijzigt. Zo vermijd je een onaangename terugvordering van je kinderbijslag.  

Werken tijdens de zomervakantie volgend op het laatste studiejaar?

Tijdens zijn laatste zomervakantie (juli, augustus en eventueel september), mag de student die de lessen niet herneemt maximum 240u werken tijdens het volledige derde trimester. Als deze grens overschreden wordt, verliest hij of zij het recht op kinderbijslag voor het volledige trimester.

Een  voorbeeld:
Na het beëindigen van de studies werkt Jarno van 10 juli tot 4 september. Het totaal aantal gewerkte uren tijdens het derde trimester bedraagt 300 uren. Het recht op kinderbijslag wordt stopgezet op 30 juni.

Beroepsinschakelingstijd verlengd?

Wat gebeurt er als de beroepsinschakelingstijd verlengd wordt door Actiris?

Zodra een werkzoekende schoolverlater zijn beroepsinschakelingstijd (1 jaar) beëindigt, kan hij genieten van een werkloosheidsuitkering. Hiervoor heb je wel twee positieve evaluaties nodig van Actiris tijdens je beroepsinschakelingstijd.

Zolang de werkzoekende geen twee positieve evaluaties behaald, wordt de inschakelingstijd verlengd. Hij of zij kan het recht op kinderbijslag behouden tot er een tweede positieve evaluatie behaald wordt, op voorwaarde dat hij of zij aanwezig is op de evaluatiegesprekken georganiseerd door Actiris. Het kan gebeuren dat de werkzoekende het gesprek zelf moet aanvragen.  

Opgelet, bij gebrek aan een nieuwe evaluatie binnen de zes maanden kan het gebeuren dat de kinderbijslag niet wordt toegekend tijdens een bepaalde periode tussen de twee evaluaties.

Bijzondere studies

Vrije werkzoekende schoolverlater

Enkelop basis van dit statuut, bestaat er geen recht op kinderbijslag.

Ziekte, ongeval en opname in het ziekenhuis tijdens de beroepsinschakelingstijd

Als de werkzoekende schoolverlater geniet van een sociale uitkering (voor ziekte, invaliditeit, beroepsongeval of beroepsziekte) in toepassing van de Belgische of buitenlandse wetgeving, wordt de kinderbijslag geschorst tijdens de maanden waarin er een sociale uitkering wordt uitgekeerd ten gevolge van een niet-toegelaten activiteit in het voorgaande trimester. De toekenningsperiode kan worden verlengd met de duur van de ziekteperiode. Contacteer ons indien je hierover vragen hebt. 

Bevallingsverlof tijdens de beroepsinschakelingstijd

Het recht op kinderbijslag wordt niet geschorst tijdens de duur van het bevallingsverlof. De toekenningsperiode wordt dus niet verlengd.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!