EN
FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Kinderbijslag over de grenzen heen.

Wanneer is er nog recht op kinderbijslag?

Woon je in het buitenland en kom je in België werken voor een werkgever waarvan de hoofdzetel in Wallonië is gevestigd, woon je in Wallonië en hebt werk gevonden in het buitenland of misschien kom je met je gezin naar het Waalse Gewest? Wij onderzoeken alle situaties zodat jij, als expat, als gezin nieuw in Wallonië of een (toekomstige) grensarbeider, je recht op kinderbijslag in Wallonië niet misloopt.

Wat is de kinderbijslag?

Onder kinderbijslag verstaan we:

kraamgeld, de basisbedragen, de leeftijdstoeslag, de sociale toeslagen, de toeslag voor een kind met een beperking, de jaarlijkse leeftijdstoeslag (beter gekend onder schoolpremie).

In België werken, gezin in het buitenland

Je komt in België werken maar je gezin blijft in het buitenland wonen.
De kinderbijslag wordt uitbetaald voor kinderen die in het Franstalig Waals Gewest zijn gedomicilieerd. Toch kan jouw kind dat in het buitenland blijft wonen, recht hebben op kinderbijslag. We zetten even op een rijtje wat bepaalt dat het Waals Gewest de kinderbijslag kan uitbetalen.

Doe je aanvraag snel en gemakkelijk online of stuur ons het aansluitingsformulier ‘Aanvraag kinderbijslag’op naar wallonie@parentia.be.

Opgelet: verander je naar een werkgever die gevestigd is in een andere regio dan Wallonië of verander je naar een sociaal verzekeringsfonds in een andere regio? In dat geval moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Ontving of ontvangt je gezin nog steeds kinderbijslag in het buitenland?
  • Is het buitenlandse kinderbijslagfonds gestopt met betalen? Parentia vraagt een bevestiging van einde betaling op bij dit fonds. Heb je dit bewijs in je bezit? Bezorg het ons, zo besparen we tijd om je rechten vast te stellen.
  • Betaalt het buitenlands kinderbijslagfonds nog steeds de gezinsbijslagen of kinderbijslag? Parentia zal dan eerst onderzoeken welk land bij voorrang bevoegd is om de gezinsbijslagen uit te betalen. Werkt je partner of heeft een gelijkgestelde activiteit in het buitenland waar je kinderen wonen, dan blijft dit land verder de kinderbijslag betalen. Liggen de bedragen van het de kinderbijslag in Wallonië hoger dan de bedragen die het buitenland uitkeert? Parentia zal het aanvullend verschil uitbetalen aan het gezin in het buitenland en neemt contact op met het kinderbijslagfonds in het buitenland om de betaalde bedragen op te vragen. De regularisatie gebeurt automatisch plaats om de zes maanden of vaker op verzoek van de bijslagtekkende.
Voorbeeld: Jij, als mama werkt in Wallonië. Papa werkt in Frankrijk en blijft met jullie kinderen in Frankrijk wonen. Frankrijk zal de kinderbijslag bij voorrang de Franse kinderbijslag blijven betalen. Parentia betaalt aanvullend op de bedragen van de kinderbijslag. Het bedrag dat Frankrijk uitbetaalt, wordt dus afgetrokken van het bedrag waarop je recht hebt in Wallonië.

Indien daarentegen in het buitenland kinderbijslagen worden uitgekeerd op basis van de woonplaats of een pensioen, heeft het Waalse Gewest voorrang en kan het eventuele verschil door het kinderbijslagfonds in het buitenland worden betaald.

Voorbeeld: Jij, als mama werkt in Wallonië. Papa is gepensioneerd in Frankrijk en blijft met jullie kinderen in Frankrijk wonen. Wallonië zal bij voorrang de kinderbijslag blijven betalen. Frankrijk betaalt aanvullend op de bedragen van de Waalse kinderbijslag. Het bedrag dat Wallonië uitbetaalt, wordt dus afgetrokken van het bedrag waarop je recht hebt in Frankrijk.
Welke documenten hebben we nodig?

Het gezin in het buitenland ontvangt jaarlijks van ons 2 documenten. Het formulier P12 (Verklaring gezins- en beroepssituatie) dat je door je partner in het buitenland laat invullen, onderzoekt zijn beroepssituatie. Het tweede formulier, nl. E401 (voor landen in EER.), vraagt naar de gezinssamenstelling en moet je partner laten invullen door de gemeente waar ze woont met de kinderen. Als je gezin in een land woont waarmee er een bilateraal overeenkomst is, wordt eenzelfde bewijs van gezinssamenstelling gevraagd.

Tot welke leeftijd heeft mijn kind recht in het buitenland?

Woont je kind in een land van de EER, dan is er onvoorwaardelijk recht op de kinderbijslag tot en met 31 augustus van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt. Een jongere die daarna verder studeert, kan de kinderbijslag ontvangen tot zijn 25e verjaardag onder bepaalde voorwaarden. Deze worden jaarlijks gecontroleerd door je kinderbijslagfonds.

Om te bepalen of de jongere in aanmerking komt voor een recht na de leeftijd van 21 jaar, gaan wij na in welke situatie de jongere zich bevindt. Hiervoor sturen we dan op 21-jarige leeftijd het formulier E402 op. Nadien sturen we dit formulier jaarlijks op in de maand september. Laat dit formulier invullen door de school in het buitenland. Met dit formulier gaan wij na of je kind een erkend studieprogramma volgt of een programma dat daarmee overeenstemt. De voorwaarden om als student recht te hebben op kinderbijslag in het buitenland zijn dezelfde als in België. Je kunt deze voorwaarden nalezen op onze webpagina ‘Studies en opleiding’.

Woont je kind in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft? In deze landen is het einde van het onvoorwaardelijk recht verschillend en gelden er andere formulieren.

Is er recht op kraamgeld als de bevalling plaatsvindt in het buitenland?

Woont je gezin in de EER? Dan is er recht op kraamgeld als:

  • je werknemer bent in Wallonië en nog steeds in dienst op de dag van de geboorte;
  • het land waar je gezin verblijft geen kraamgeld uitbetaalt. Indien het woonland het kraamgeld betaalt, zal Wallonië het kraamgeld aanvullend betalen, indien ons bedrag hoger ligt.

Is je kindje geboren in Frankrijk of Groothertogdom Luxemburg? Wallonië betaalt geen kraamgeld uit. Deze landen betalen zelf het kraamgeld of de geboortepremie uit.

Vraag het kraamgeld gemakkelijk aan via onze online tool of stuur het aanvraagformulier ‘Aanvraag kraamgeld’ naar wallonie@parentia.be

Bezorg ons na de geboorte een kopie van de geboorteakte van je kindje. We sturen dan een formulier E401 op waarop de gemeente in het buitenland de nieuwe gezinssamenstelling zal bevestigen.

Heel het gezin komt wonen in België

Je komt met je hele gezin in België wonen en je hebt geen beroepsactiviteit meer of uitkeringen in het buitenland.

Kom je met je gezin naar België en kies je om in Wallonië te wonen? Heel waarschijnlijk heb je recht op kinderbijslag als het verblijfsrecht in orde is van het kind zelf of voor ten minste één van de ouders als het kind jonger is dan 12 jaar.

Doe je aanvraag snel en gemakkelijk online of stuur ons het aansluitingsformulier ‘Aanvraag kinderbijslag’op naar wallonie@parentia.be.

Wanneer heeft je kind recht op kinderbijslag?
  • Je kind is gedomicilieerd in Wallonië. Is er geen inschrijving in het rijksregister, dan kan dit aangetoond worden met verschillende bewijsstukken. Laat in ieder geval je kind zo snel mogelijk inschrijven bij de gemeente. Neem contact op met Parentia om je te informeren.
  • Je kind heeft de Belgische nationaliteit. Heeft het kind geen Belgische nationaliteit maar heeft wel de toelating of machtiging om in België te verblijven, dan geeft dit ook een recht. Je kind moet over een geldige verblijfskaart beschikken of, als het jonger is dan 12 jaar, moet ten minste één van de ouders een verblijfsrecht hebben.
  • Je kind heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met 31 augustusvan het jaar waarin het 18 jaar wordt. Vanaf 18 jaar tot 25 jaar kan je kind verder recht hebben op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden. Neem zeker een kijkje onder ‘Studies en opleiding’ om hier meer over te vernemen.
Wie ontvangt de kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt uitbetaald aan de personen die de kinderen opvoeden. In de meeste gevallen is dit de moeder. Alle details kun je vinden onder ‘Wie ontvangt de kinderbijslag?’

Ontvang je of ontving je geen kinderbijslag of gezinsbijslagen in het buitenland?

Ontving je kinderbijslag in een land van de EER? Meld ons de naam en het adres van het bevoegde buitenlandse kinderbijslagfonds. Parentia vraagt een bevestiging van einde betaling op aan het bevoegde buitenlandse kinderbijslagfonds via het formulier E405. Heb je dit bewijs in je bezit? Bezorg het ons, zo besparen we tijd om je rechten vast te stellen.

Ontving je geen kinderbijslag in een land van de EER? Parentia vraagt de bevestiging van niet betalen met het formulier E405 op.

Kom je van een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft? Bezorg ons een attest op eer of je al dan niet kinderbijslag in het buitenland hebt ontvangen en zo ja tot wanneer.

Na het ontvangen van deze formulieren of attest op eer, kan Parentia starten met de uitbetalingen van de kinderbijslag.

Werken in EER, wonen in België

Je gaat naar het buitenland werken of met je gezin verhuizen naar het buitenland: wat moet je doen?

Je krijgt de kans om in een land van de EER te gaan werken, maar je gezin en/of jij blijft in Wallonië wonen. Je vertrekt op detachering en je gezin gaat mee. Of je gaat werken in het buitenland en je gezin verhuist mee naar het buitenland. Is er dan nog recht op kinderbijslag voor je kinderen? Je komt het hier allemaal te weten.

Je gaat werken in het buitenland (EER) maar je gezin en/of jij blijft in België wonen.

De kinderbijslag wordt uitbetaald voor kinderen die in Wallonië zijn gedomicilieerd. Toch kan jouw kind die in Wallonië blijft wonen, recht hebben op de kinderbijslag in een land van de EER waar jij gaat werken.

De landen van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief de Franse overzeese gebieden Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte en Réunion en de Franse overzeese gemeenschap Saint-Martin), Griekenland; Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Tsjechië, Zweden, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen. Of je gaat werken in Zwitserland.

Heeft mijn kind recht op kinderbijslag in een land van de EER?

Het recht op kinderbijslag blijft sowieso bestaan als je gezin en/of jij in Wallonië gedomicilieerd blijft. Er kan ook een recht op kinderbijslag bestaan in het land waar je gaat werken. Doe zeker onmiddellijk ook daar een aanvraag. In sommige landen ontstaat pas een recht op het moment dat ze de aanvraag ontvangen.

Het Waalse Gewest zal bij voorrang de kinderbijslag blijven uitbetalen als er een beroepsactiviteit is in België (met inbegrip van werkloosheid, ziekte voor minder dan 6 maanden ...), en het bevoegde land in het buitenland zal het eventuele verschil betalen.

Is er geen beroepsactiviteit in België, dan heeft het buitenlandse kinderbijslagfonds voorrang. Parentia zal het aanvullend verschil uitbetalen aan het gezin in Wallonië als het bedrag van de kinderbijslag in het Waalse Gewest hoger is dan het buitenlandse bedrag. Parentia neemt contact op met het kinderbijslagfonds in het buitenland om de betaalde bedragen op te vragen. De regularisatie gebeurt automatisch plaats om de zes maanden of vaker op verzoek van de bijslagtekkende.

Voorbeeld: Jij, als papa gaat werken in Nederland vanaf 17 augustus 2022. Jullie blijven in Wallonië gedomicilieerd en de mama is zonder beroep. Nederland zal de rechten op de kinderbijslag onderzoeken vanaf 1 september 2022. Parentia zal vanaf 1 september 2022 aanvullend de kinderbijslag uitbetalen als de bedragen in Nederland lager zijn.

Heeft de mama echter wel een beroep in België? Nederland zal dan eveneens de rechten op de kinderbijslag onderzoeken. Nederland zal vanaf 1 september 2022 aanvullend de kinderbijslag uitbetalen indien de bedragen in Wallonië lager zijn.

Heb ik recht op het kraamgeld in Wallonië?

Je verwacht je eerste kindje en jullie zijn gedomicilieerd in Wallonië. Heb je dan recht op het kraamgeld wanneer 1 van de ouders in een land van de EER is tewerkgesteld? Zeer zeker, er bestaat een recht op het kraamgeld voor je kindje dat in België geboren wordt en nadien in Wallonië wordt gedomicilieerd. Doe eenvoudig en snel je aanvraag via onze online tool of stuur het aanvraagformulier ‘Aanvraag kraamgeld’ op naar wallonie@parentia.be.

Verblijft de mama tijdelijk in het buitenland (land buiten de EER) en bevalt van jullie eerste of volgend kindje, dan kan er ook recht bestaan op het kraamgeld. Voorwaarde is dat het kindje binnen de 2 maanden na de geboorte officieel in Wallonië woont. De periode kan om gezondheidsredenen tot 6 maanden worden verlengd.

Werken in buitenland, gezin verhuist mee

Je vertrekt op detachering en je gezin vergezelt je.

De werkgever waarvoor je werkt, stuurt je op detachering naar het buitenland en je gezin vergezelt je. Heb je dan nog recht op kinderbijslag in Wallonië voor je kinderen?

Wat is detachering?

Als gedetacheerde werknemer vervul je voor je werkgever een tijdelijke opdracht in het buitenland (EER of buiten EER). Je blijft onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid gedurende je detachering. Je kinderen die je vergezellen naar het buitenland, blijven hierdoor recht hebben op de kinderbijslag voorzien door het Waalse Gewest.

Documenten die je naar Parentia kunt sturen:

  • Detachering binnen de EER: het formulier A1 met vermelding van de duur van de detachering.
  • Detachering buiten de EER: attest RSZ betreffende een overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en het land van detachering, met vermelding van de duur van de detachering.
Hoelang heb ik recht op kinderbijslag bij detachering?

Is er geen overeenkomst tussen België en het land van detachering op gebied van de sociale zekerheid, dan is er recht op kinderbijslag gedurende maximaal 1 jaar.

Is de detachering binnen de EER, dan is er maximaal recht tot 2 jaar. Is er een akkoord tussen België en een lidstaat binnen de EER, dan kan deze verlengd worden tot maximaal 5 jaar.

Is de detachering buiten de EER, dan wordt de duur bepaald door de overeenkomst tussen België en het land van detachering.

Je gaat werken in het buitenland en je gezin verhuist mee, of jullie verhuizen naar het buitenland.

Jullie willen andere horizonten verkennen en beslissen om te verhuizen naar het buitenland. Zodra je stopt met werken in België en niet meer gedomicilieerd bent in Wallonië of in een andere Belgische regio, bestaat er geen recht meer op kinderbijslag. Het recht eindigt op het einde van de maand waarin je verhuist naar het buitenland.

Neem zo snel mogelijk contact op met Parentia om foutieve betalingen te vermijden die je nadien moet terugbetalen.

Vergeet zeker niet om zo snel mogelijk je aanvraag om kinderbijslag in te dienen in het land waar jullie gaan wonen.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!