FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Eenoudergezinnen

Kun jij in Wallonië genieten van de eenoudertoeslag ?

Alleenstaande ouders met beperkte inkomsten kunnen , gezien hun specifieke financiële noden, een sociale toeslag en een eenoudertoeslag genieten vanaf het 3e kind wanneer de kinderen geboren zijn voor 1 januari 2020 (en dus in het oude kinderbijslagsysteem zitten).
Alleenstaande ouders met kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 kunnen één of meerdere sociale toeslagen en de eenoudertoeslag genieten.  

Wie heeft recht?

Wie heeft recht op de eenoudertoeslag?

Je moet voldoen aan volgende voorwaarden om recht te hebben op een extra toeslag als alleenstaande ouder:

 •  je mag niet samenwonen of een feitelijk gezin vormen;
 • je hebt kinderen geboren voor 1 januari 2020 en je jaarlijks bruto belastbaar inkomen ligt lager dan € 31.814,37;
 • je hebt kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 en je jaarlijks bruto belastbaar inkomen ligt lager dan € 31.814,37 of ligt tussen 31.814,37 en 51.340,00

Tot 31 december 2020 heeft Parentia deze toeslag voorlopig uitbetaald en zal de betalingen na 2 jaar valideren na ontvangst van informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Zij delen ons mee of het bruto belastbaar gezinsinkomen al dan niet onder het plafond ligt tijdens het jaar van toekenning van de toeslag.

Vanaf 1 januari 2021 betalen we de eenoudertoeslag automatisch en definitief uit op basis van je jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen dat via fiscale fluxen wordt ontvangen (bijvoorbeeld: in 2022 op basis van de gezinsinkomen van het aanslagjaar 2020 – aanslagbiljet 2021). Als uit de laatste belastinggegevens blijkt dat jouw inkomen boven het plafond ligt, kunnen we de toeslagen (sociale en eenouder) toekennen op basis van je BVT-statuut bij je ziekenfonds.

Wanneer kom je niet in aanmerking ?

 • Een kind dat voor zichzelf kinderbijslag ontvangt, een eigen domicilie heeft, gehuwd is of ontvoogd is, wordt niet beschouwd als alleenstaande ouder.
 • Een alleenstaande ouder die verhoogde kinderbijslag ontvangt voor een weeskind geboren voor 1 januari 2020 krijgt al een specifiek maandelijks bedrag. Dit bedrag is niet afhankelijk van het gezinsinkomen. Hij kan dus geen eenoudertoeslag boven op dit bedrag krijgen.

Welke inkomsten?

Welke belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen tellen mee bij de berekening van het grensbedrag?

Beroepsinkomsten en uitkeringen in binnen- en buitenland die meetellen:

 • Bruto belastbare beroepsinkomsten voor aftrek van de professionele kosten
 • Beroepsinkomsten voor zelfstandigen (netto-inkomsten x 100/80);
 • inkomsten die voortvloeien uit een tewerkstelling bij een internationale instelling (voor hun totaalbedrag, verminderd met de verzekerde sociale zekerheidsrisico's)
 • Globaal belastbare vervangingsinkomens

Nieuw sinds 2021

Wat is er nieuw vanaf 2021?

Vanaf 1 januari 2021 wordt de eenoudertoeslag en de sociale toeslag automatisch onderzocht en definitief uitbetaald op basis van je jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen of op basis van het BVT-statuut bij de mutualiteit van de persoon die de kinderbijslag ontvangt. Dit leidt niet langer tot een terugvordering van de uitgekeerde toeslagen.

Je ontving in 2020 al een toeslag (soiale en eenouder)?

We blijven je automatisch de toeslagen uitbetalen tot 30 juni 2021. Vanaf juli 2021 onderzoeken we opnieuw het recht op de toeslagen.

Er werden geen toeslagen uitbetaald op 31 december 2020?

Parentia onderzoekt automatisch je recht op de toeslagen in de loop van het eerste semester 2021.

 • Wens je sneller een onderzoek?
  Stuur ons je aanslagbiljet van het jaar 2019 (inkomsten 2018) op of een attest van je mutualiteit met bevestiging van je BVT-statuut voor het jaar 2021.
 • Ben je jonger dan 20 jaar? 
  We betalen je de sociale toeslag en de eenoudertoeslag automatisch uit als je geboren bent vanaf 1 januari 2021 als je een eenoudergezin bent of je een gezin vormt met een persoon jonger dan 20 jaar. Het recht op de toeslag wordt automatisch herzien na ontvangst van je jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen via de Federale Overheidsdienst Financiën van de volgende jaren.

Wat als je kind geplaatst werd?

Wordt je kind opgevangen door een pleeggezin? Dan ontvangt de pleegouder een eenoudertoeslag wanneer hij of zij alleenstaand is en een beperkt inkomen heeft.

Werd je kind in een instelling geplaatst? Dan wordt er gekeken aan wie het 1/3 van de kinderbijslag wordt uitbetaald:

 • Het 1/3 wordt aan een persoon, meestal de moeder, betaald: de situatie van deze persoon moet aan de voorwaarden van alleenstaande ouder voldoen en aan de inkomensvoorwaarde.
 • Het 1/3 wordt op een spaarboekje gestort: enkel de sociale toeslag kan toegekend worden.
Kinderen geboren vóór 1 januari 2020
Hoeveel bedraagt de eenoudertoeslag?

Voor het oudste en het tweede kind is er geen recht op een toeslag als alleenstaande ouder voorzien, maar kun je wel genieten van een sociale toeslag als je inkomsten niet meer bedragen dan het maximum grensbedrag.

Een voorbeeld:
Patrick woont alleen met zijn 3 kinderen: Kim geboren 2 maart 2018, Laurence geboren 19 januari 2017 en Déborah geboren 20 december 2015. Het totale gezinsinkomen bedraagt € 26.000,00. De vader heeft recht op een sociale toeslag voor Déborah en Laurence en op een eenoudertoeslag voor Kim omdat zijn jaarlijkse bruto inkomsten lager liggen dan € 31.814,37.

Als alleenstaande ouder heb je recht op een maandelijkse toeslag vanaf het 3e kind als jouw jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager ligt dan € 31.814,37 voor kinderen geboren voor 1 januari 2020.

Je hebt recht op een toeslag van € 29,72 voor dit kind vermeerderd met het basisbedrag en eventuele andere toeslagen (in plaats van de toeslag van € 6,47)

KinderenBasisbedragSociale toeslagEenoudertoeslag
Déborah (20/12/2015)€ 116,79€59,45€ 0,00
Laurence (19/01/2017)€ 216,09€36,85€ 0,00
Kim (2/3/2018)€ 322,64€ 0,00€ 29,72
Kinderen geboren vanaf 1 januari 2020
Hoeveel bedraagt de eenoudertoeslag?

Kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 die kinderbijslag ontvangen, kunnen recht hebben op sociale toeslagen en op een eenoudertoeslag als ze deel uitmaken van het gezin van een alleenstaande ouder waarvan het jaarlijks bruto inkomen lager ligt dan € 31.814,37 of tussen € 31.814,37 en € 51.340,00.

Voorbeelden:
Patrick woont alleen met zijn 2 kinderen: Kim geboren 2 maart 2021 en Laurence geboren 19 januari 2020. Het totale gezinsinkomen bedraagt € 26.000,00. De vader heeft recht op een sociale toeslag voor Kim en Laurence alsook een eenoudertoeslag omdat zijn jaarlijkse bruto inkomsten lager liggen dan € 31.814,37.

KinderenBasisbedragSociale toeslagEenoudertoeslag
Kim (2/3/2021)€ 188,95€ 67,05€ 24,38
Laurence (19/01/2020)€ 188,95€ 67,05€ 24,38

Wanneer het totale gezinsinkomen van hetzelfde gezin met 2 kinderen tussen € 31.814,37 en € 51.340,00 ligt, hebben ze recht op de volgende bedragen:

KinderenBasisbedragSociale toeslagEenoudertoeslag
Kim (2/3/2021)€ 188,95€ 30,48€ 12,19
Laurence (19/01/2020)€ 188,95€ 30,48€ 12,19
Kinderen geboren vóór en vanaf 1 januari 2020
Hoeveel bedraagt de eenoudertoeslag?
Wanneer je gezin bestaat uit kinderen geboren voor 1 januari 2020 en kinderen geboren vanaf 1 januari 2020, ontvang je bedragen uit het oude systeem en bedragen uit het nieuwe systeem. Ook hier hangt het bedrag van de sociale toeslagen en de eenoudertoeslag af van de  jaarlijkse bruto gezinsinkomsten en de gezinsgrootte.

Ontvang je al een sociale toeslag/ eenoudertoeslag voor 1 januari 2020, dan blijf je deze ook behouden voor dit kind. Wanneer je jaarlijkse bruto gezinsinkomsten lager liggen dan € 31.814,37 ontvang je één of meerdere sociale toeslagen voor een kind geboren vanaf 2020. De bedragen van de sociale toeslagen verschillen naargelang het geboortejaar van de kinderen.
Wanneer je geen sociale toeslag ontvangt voor 1 januari 2020 gaan we ervan uit dat de jaarlijkse bruto gezinsinkomsten hoger liggen dan € 31.814,37. 

Wanneer je inkomsten tussen € 31.814,37 en € 51.340,00 liggen, kun je recht hebben op sociale toeslagen voor een kind geboren vanaf 2020. 

Enkele voorbeelden :

 • Patrick woont alleen met zijn 3 kinderen : Kim geboren 2 maart 2020, Laurence geboren 19 januari 2017 en Déborah geboren 20 december 2015. Het totale gezinsinkomen bedraagt € 26.000,00. De vader heeft recht op een sociale toeslag voor de 3 kinderen en op een eenoudertoeslag  en toeslag voor grote gezinnen voor Kim, omdat zijn jaarlijks inkomen lager ligt dan € 31.814,37.

KinderenBasisbedragSociale toeslagToeslag voor grote gezinnenEenoudertoeslag
Déborah (20/12/2015)€ 116,79€ 59,45€ 0,00€ 0,00
Laurence (19/01/2017)€ 216,09€ 36,85€ 0,00€ 0,00
Kim (2/3/2020) € 188,95€ 67,05€ 42,67€ 24,38

 • Wanneer het totale gezinsinkomen van hetzelfde gezin met 3 kinderen tussen € 31.814,37 en € 51.340,00 ligt, hebben ze recht op de volgende bedragen:

KinderenBasisbedragSociale toeslagToeslag voor grote gezinnenEenoudertoeslag
Déborah (20/12/2015)€ 116,79€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Laurence (19/01/2017)€ 216,09€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Kim (2/3/2020) € 188,95€ 30,48€ 24,38€ 12,19

 • Valérie woont alleen met haar 4 kinderen : Fabienne geboren 10 november 2015 ; Quincy geboren 7 december 2016, Sébastien geboren 18 december 2018 en Véronique geboren 28 maart 2020. Het globaal gezinsinkomen bedraagt € 27.000,00. De moeder heeft recht op een sociale toeslag voor haar 4 kinderen en heeft recht op een eenoudertoeslag voor Sébastien en Véronique, deze laatste heeft ook recht op een toeslag voor grote gezinnen, omdat het jaarlijks inkomen van Valérie lager ligt dan € 31.814,37.

KinderenBasisbedragSociale toeslagToeslag voor grote gezinnenEenoudertoeslag
Fabienne (10/11/2015)€ 116,79€ 48,77€ 0,00€ 0,00
Quincy (°7/12/2016)€ 216,09€ 30,23€ 0,00€ 0,00
Sébastien (18/12/2018)€ 322,64€ 0,00€ 0,00€ 29,72
Véronique (28/03/2020)€ 188,95€ 67,05€ 42,67€ 24,38

 • Wanneer het globaal gezinsinkomen van hetzelfde gezin met 4 kinderen tussen € 31.814,37 en € 51.340,00 ligt, hebben ze recht op de volgende bedragen:

KinderenBasisbedragSociale toeslagToeslag voor grote gezinnenEenoudertoeslag
Fabienne (10/11/2015)€ 116,79€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Quincy (7/12/2016)€ 216,09€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Sébastien (18/12/2018)€ 322,64€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Véronique (28/03/2020)€ 188,95€ 30,48€ 24,38€ 12,19

Heb je nog vragen over de kinderbijslag of de toeslag voor alleenstaande ouders ? Aarzel niet om contact op te nemen met Parentia!

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!