FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat kost de lagere school?

Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar en hier gaan kosten mee gepaard. Het onderwijs is een regionale bevoegdheid, waardoor eeen aantal zaken verschillen. De Vlaamse gemeenschap is verantwoordelijk voor het onderwijs in Vlaanderen en nederlandstalige scholen in regio Brussel en de Franse gemeenschap voor het onderwijs in Wallonië en franstalige scholen in regio Brussel. Ontdek welke kosten je mag verwachten in functie van de gemeenschap. 

Welke kosten mag je verwachten in het lager onderwijs? 

Nederlandstalig onderwijs in regio Brussel en Vlaanderen
Wat is gratis?
Basisonderwijs in Vlaanderen en nederlandstalige scholen in regio Brussel is gratis: zowel voor de inschrijving in het kleuteronderwijs als voor de lagere school moet je niet betalen. Maar soms heeft je kind toch extraatjes nodig om op school te gebruiken of wordt er een uitstap georganiseerd. Daarvoor geldt in het Nederlandstalig onderwijsnet een maximumfactuur. Hier lees je er meer over! 
Wat houdt de maximumfactuur in?
De school kan meer materialen gebruiken en activiteiten aanbieden dan strikt noodzakelijk. Voor die uitgaven kunnen scholen een financiële bijdrage vragen. Daar bestaan gelukkig regels voor: de maximumfactuur plafonneert de kosten voor de lagere school, samen met de bijdragelijst.
Opgelet: voor kinderen die schoollopen in het Franstalig onderwijs, geldt dit systeem niet. 

Scherpe maximumfactuur voor de lagere school: wat is het?

Elke school heeft een lijst van kosteloze materialen. Bovendien zijn zwemlessen gedurende één schooljaar gratis, om de eindtermen te kunnen bereiken. Activiteiten en materialen die buiten deze lijst vallen, kunnen extra geld kosten. De maximumfactuur begrenst dat extra bedrag. Er is de scherpe maximumfactuur en de minder scherpe maximumfactuur.

Scherpe maximumfactuur:

 • Voor activiteiten zoals toneelbezoeken, daguitstappen en zwemlessen (behalve de eenmalige gratis lessen gedurende één schooljaar)
 • Voor materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De school beslist zelf over welk materiaal (bijvoorbeeld een specifiek tijdschrift of een map) dat gaat. Je moet dat materiaal dan ook op school aankopen.

Voor het schooljaar 2024-2025 bedraagt dit 55 euro voor kleuteronderwijs en 105 euro voor lager onderwijs. Opgelet: dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Minder scherpe maximumfactuur: voor meerdaagse uitstappen.

De scherpe maximumfactuur begrenst het bedrag voor het absolute minimum om de eindtermen te bereiken. De minder scherpe maximumfactuur bevat de activiteiten die daarbuiten vallen:

 • Meerdaagse uitstappen zoals bos-, zee- of plattelandsklassen. De uitstappen vallen gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren. Deelname is niet verplicht, maar als je kind deelneemt kan de school er een bijdrage voor vragen. Het maximumbedrag wordt bepaald door de minder scherpe maximumfactuur.
 • Opgelet: meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, vallen niet onder de maximumfactuur.

In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag aan de ouders geen extra bijdrage vragen. In het lager onderwijs is er een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs. Voor het schooljaar 2024-2025 mag het bedrag van 535 euro  niet overschreden worden. Ook dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Bijdrageregeling voor andere diensten.
Scholen kunnen ook andere diensten aanbieden, zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, een sportaanbod, … Van deze diensten maak je naar eigen keuze gebruik. Ze vallen dus niet onder het systeem van de maximumfactuur, maar er werd wel een bijdrageregeling voor uitgewerkt. In die bijdrageregeling staan de verschillende categorieën van diensten met bijbehorende kosten vermeld. Bij elke categorie staat ook een geschat maximumbedrag. De school mag een redelijke prijs voor deze diensten aanrekenen, met een kleine winstmarge. In de bijdrageregeling vind je ook de tarieven die de school hanteert voor minder gegoede ouders. Ten slotte moet de school minstens drie betaalmomenten per jaar voorzien. Lees meer over de schoolbonus en schooltoeslagen in Vlaanderen en ontdek of je daar recht op hebt.
Franstalig onderwijs in regio Brussel en Wallonië
Wat houden de schoolkosten in?
Binnen de kosten voor het lager onderwijs vallen alle diensten en materialen die bijdragen aan het onderwijs van je kind tijdens de schooluren. Sinds schooljaar 2023-2024 bestaat er echter een uitzondering voor het eerste en tweede leerjaar van het lager onderwijs en de "degré de maturité" in het bijzonder onderwijs. Schoolbenodigdheden zoals potloden, (bal)pennen, lijm en schaar, mappen, latten, enz... worden door de school voorzien dankzij subsidies van de Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Hebben deze maatregelen betrekking op jouw kind? Voorzie dan wel een boekentas, een lege pennenzak, sportkledij, zakdoeken, lunch,... Merken of winkels mogen niet opgelegd worden. 

Toegang tot het zwembad en tot culturele en sportieve activiteiten worden eveneens bij de schoolkosten gerekend, net zoals de verplaatsing van en naar deze activiteiten. Inschrijvingsgeld mag een lagere school nooit vragen. Maar de school kan en mag wél een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld middagbewaking en schooluitstappen. Omdat het Franstalig onderwijsnet niet met een maximumfactuur voor lager onderwijs werkt, kunnen de kosten dus per school verschillen. Het Nederlandstalig onderwijsnet voor scholen in Vlaanderen en Brussel hanteert een maximumfactuur voor kleuter- en lager onderwijs.

Welk prijskaartje mag je verwachten?
Voor de aanvang van het nieuwe schooljaar moeten scholen een schatting van de kosten voor het komende jaar aan de ouders bezorgen. Dat kan via een brief of via e-mail, met een duidelijk overzicht van de rubrieken waaruit de schatting is opgebouwd. De bijdrage voor elke leerling wordt periodiek geïnd: scholen mogen dus nooit vragen om de schoolrekening in een keer te betalen. Wanneer de schoolkosten meer dan vijftig euro bedragen, mag je een aanvraag voor gespreide betaling indienen. Je vindt de contactgegevens van de verantwoordelijke terug in de correspondentie over de schoolkosten.
Klachten over de schoolkosten?

Kaart problemen aan bij de directie of bij iemand van de ouderraad of het schoolbestuur. Als je vindt dat de schoolrekening onterecht hoog is, kun je klacht indienen bij volgende instanties:

 • De algemene administratie van Onderwijs: Gratuite.ensobligatoire@cfwb.be of algemeen directeur van het Verplicht Onderwijs, Fabrice Aerts-Bancken op het nummer 02 690 8300 of via secretariat.dgeo@cfwb.be
 • La Ligue des familles: 02 507 72 47 of info@liguedesfamilles.be 
 • Le Délégué général aux droits de l’enfant : 02 223 36 99 ou dgde@cfwb.be
 • De bemiddelaar van de federatie Wallonië-Brussel (enkel voor officiële scholen): 02 548 00 70 ou courrier@mediateurcf.be

Vond je dit nuttige informatie? Parentia helpt je graag bij je gezinsadministratie. Ook je Groeipakket of kinderbijslag kun je laten uitbetalen door Parentia. 

Bronnen:

 • Onderwijs Vlaanderen
 • Enseignement.be
 • Parentia

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!