Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Tijdskrediet met motief: wat is het?

Niet gemakkelijk om een goed evenwicht te vinden tussen je privé en je professioneel leven. Als werknemer in de privé sector, kun je tijdskrediet met motief aanvragen om de harmonie wat te behouden.

Tijdskrediet met motief: wat is het?

Het tijdskrediet is een loopbaanonderbreking. Je kunt deze enkel aanvragen indien je tewerkgesteld bent in de privésector. Je moet je aanvraag bij je werkgever rechtvaardigen met één van de wettelijk bepaalde motieven en hem een bewijs kunnen leveren. Je bent verplicht om je werkgever schriftelijk op de hoogte stellen van je wens om tijdskrediet te genieten.

Waarvoor kun je tijdskrediet aanvragen?

Er zijn meerdere motieven waarvoor je tijdskrediet kunt aanvragen. Je krijgt tijdskrediet met motief in volgende situaties:

Zorgen voor je kind jonger dan 8 jaar

Je wilt meer tijd maken voor de zorg van je kind. Dit motief moet niet begrepen worden in de medische zin van het woord. Er moet wel een ouderlijke verwantschap zijn met het kind. Je krijgt tijdskrediet voor dit motief als je:

 • de biologische vader of moeder bent van het kind;
 • de persoon bent die het kind erkend heeft waardoor de afstamming langs vaderszijde komt vast te staan;
 • de echtgenote of de partner bent van de biologische moeder van het kind waarvan je meemoeder bent geworden en de biologische vader het kind niet heeft erkend;
 • een kind adopteert. Het tijdskrediet mag beginnen vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont.

Het tijdskrediet moet voor de 8ste verjaardag van het kind aanvangen. De werknemer overhandigt de werkgever een bewijs van het motief waarvoor hij tijdskrediet aanvraagt, dit ten laatste wanneer het tijdskrediet begint en door middel van documenten die het motief ondersteunen (geboorteattesten, documenten betreffende de adoptie, …).

Nieuw sinds 01 februari 2023: wens je voltijds tijdskrediet te nemen met als reden “zorg kind”, dan moet je kind jonger zijn dan 5 om recht te hebben op de uitkeringen. De leeftijdsbeperking geldt niet voor halftijds of 1/5de tijdskrediet.

Opgelet: de maximumperiode van 51 maanden waarvoor je recht hebt op een uitkering wordt verlaagd naar 48 maanden, ongeacht de vorm van het tijdskrediet (voltijds, 1/5de of halftijds).

Deze maatregel geldt ook voor tijdskrediet dat van start ging op 31 januari 2023, voor zover de werknemer op 01 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor zorg van zijn kind tot de leeftijd van 8 jaar, heeft opgenomen.

De werknemer kan zijn werkgever vragen om het tijdskrediet in te korten met het aantal maanden waarvoor er geen recht meer bestaat op een uitkering. De werkgever kan deze vroegtijdige stopzetting van het betrokken tijdskrediet niet weigeren.

Zorgen voor je kind met handicap dat jonger is dan 21 jaar
Het kind moet een fysieke of mentale ongeschiktheid vertonen van minstens 66% of een aandoening die hem in de zin van de kinderbijslagreglementering minstens 4 punten toekent in pijler 1 van de medisch-sociale schaal of minstens 9 punten voor de 3 pijlers samen,. De werknemer bezorgt hiervan een attest aan zijn werkgever op het moment dat het tijdskrediet aanvat.
Bijstand of zorg verlenen aan je zwaar ziek minderkarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin
De periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd, moet ingaan vóór het kind 18 jaar wordt. De ernst van het gezondheidsprobleem moet erkend zijn door de arts van het kind. Onder “deel uitmaken van je gezin” verstaan we “onder je dak wonen”. Als werknemer moet je een attest van de arts bezorgen aan je werkgever, ten laatste op het moment dat het tijdskrediet aanvangt. Dit attest moet de vereiste van de aanwezigheid van de werknemer om voor het zwaar zieke kind te zorgen, vermelden.
Zorgen voor een zwaar ziek gezinslid of familielid

Dit motief kan gerechtvaardigd worden via een geneesheer die van mening is dat naast de professionele hulp die de betrokkene krijgt, ook de volledige of gedeeltelijke onderbreking van de prestaties van de werknemer nodig is. Wat verstaan mag worden onder zware ziekte, bepaalt de geneesheer. De werknemer krijgt tijdskrediet om voor volgende personen te zorgen:

 • de leden van zijn gezin
 • de leden van zijn familie tot de 2e graad
 • de aanverwanten tot de 1ste graad;
 • de vader, moeder of kinderen van zijn wettelijke partner.
Palliatieve zorgen verlenen
Als je palliatieve zorgen moet verstrekken aan iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is, kun je tijdskrediet krijgen.
Erkende opleiding volgen
Je kunt ook gebruik maken van tijdskrediet voor het volgen van een opleiding onder andere erkend door de Vlaamse, Franse of Duitstalige gemeenschap of door de sector. Je vinds alle voorwaarden terug op de website van de RVA.

Welke zijn de voorwaarden om van tijdskrediet te kunnen genieten?

Anciënniteitsvoorwaarde:

Minstens 24 maanden anciënniteit binnen de onderneming. Er wordt een uitzondering gemaakt voor ouders die nog niet aan de 24 maanden voldoen, maar het tijdskrediet met motief opnemen meteen na de uitputting van hun recht op ouderschapsverlof.  

Opgelet, vanaf 01 juni 2023 wordt de anciënniteitsvoorwaarde van ten minste 24 maanden voor de toekenning van een uitkering bij tijdskrediet met motief verhoogd naar minstens 36 maanden in geval van tijdskrediet voor de zorg van een kind jonger als 5 of als 8.

Tewerkstellingsvoorwaarde:

Vanaf 01 februari 2023 gelden volgende tewerkstellingsvoorwaarden, boven op de anciënniteitsvoorwaarden om recht te hebben op uitkeringen:

 • 1/5de tijdskrediet:: 12 maanden voltijds tewerkgesteld voor de schriftelijke kennisgeving
 • Halftijds tijdskrediet: 12 maanden voltijds tewerkgesteld zijn voor de schriftelijke kennisgeving
 • Voltijds tijdskrediet: 12 maanden voltijds tewerkgesteld of 24 maanden halftijds tewerkgesteld zijn voor de schriftelijke kennisgeving.

Zonder uitkering gelden volgende voorwaarden in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving:

 • 1/5de tijdskrediet:: voltijds tewerkgesteld
 • Halftijds tijdskrediet: minstens 3/4de van een voltijdse tewerkstelling presteren
 • Voltijds tijdskrediet: geen tewerkstellingsvoorwaarde

Tijdskrediet: duurtijd en uitkering

Wat zijn je inkomsten tijdens het tijdskrediet?

Wanneer je een voltijds tijdskrediet aanvraagt, betaalt de werkgever je geen loon tijdens de periode waarin je je prestaties schorst, aangezien je niet meer voor hem werkt.

Vraag je een halftijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5, dan word je door de werkgever betaald op basis van je deeltijdse prestaties, dit wil zeggen, naargelang het geval, halftijds of 4/5. Informeer je bij je werkgever om het bedrag van je halftijdse of 4/5 loon.

Tijdens het voltijds tijdskrediet, het halftijds tijdskrediet of het tijdskrediet 1/5, ontvang je een maandelijkse uitkering van de RVA als vervangingsinkomen.

Op welke uitkering maak je aanspraak?

De uitkeringen zijn forfaitair. Het bedrag varieert niet in functie van jouw loon. De gekozen vorm van het tijdskrediet (voltijds of deeltijds) en of je al dan niet samenwoont beïnvloeden dit forfaitair bedrag. In 2 gevallen word je beschouwd als alleenwonende werknemer:

 • indien je alleen woont, in dat geval geniet je een verhoogde uitkering;
 • indien je enkel samenwoont met één of meerdere kinderen van wie je er minstens één ten laste hebt. In dat geval geniet je een verhoogde uitkering, waarop een lagere bedrijfsvoorheffing geldt.

De uitkering volgt de indexering en is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.  Dat betekent dat de ontvangen maandelijkse uitkering een netto-uitkering is, waarvan de bedrijfsvoorheffing reeds is afgetrokken.

Duurtijd?

De duur wordt uitgedrukt in kalendermaanden en varieert niet in functie van de gekozen vorm zoals dit het geval is voor ouderschapsverlof bijvoorbeeld.

 • De motieven “zorg” met uitzondering van zorg voor kinderen jonger dan 5 of 8 jaar: 51 maanden
 • Volgen van een erkende opleiding: 36 maanden
 • Zorgen voor een kind jonger dan 5 of 8 (sinds 01 februari 2023): 48 maanden met uitkering en 3 zonder uitkering

Vond je dit artikel nuttig? Lees dan zeker ook onze andere blogartikelen over opvoeding, gezinsadministratie en meer!


Bron:
 • Rva.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!