Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met studies en opleiding?

Wanneer recht op kinderbijslag als je kind verder studeert?

In België is er leerplicht tot 18 jaar en heb je, zonder voorwaarden, recht op kinderbijslag tot en met augustus van het jaar waarin je kind meerderjarig wordt.  Het regelmatig volgen van de lessen wordt dus niet gecontroleerd door een formulier voor 31 augustus van het jaar waarin het kind meerderjarig wordt. 

Een jongere die daarna verder studeert, kan nog verder kinderbijslag ontvangen tot zijn 25e verjaardag, onder bepaalde voorwaarden. Parentia volgt dit jaarlijks op met behulp van de schoolformulieren / elektronische flux over de schoolinschrijvingen. Je kunt het formulier ook online invullen via My Parentia. Veel beter voor het milieu en sneller.

Hieronder lees je wat die voorwaarden precies inhouden.

Niet-hoger en secundair onderwijs

Wat zijn de voorwaarden voor niet - hoger en secundair onderwijs?  
Een jongere die niet-hoger onderwijs volgt, heeft recht op gezinsbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hoger onderwijs

Wat zijn de voorwaarden voor het hoger onderwijs?

Een student die hoger onderwijs (universiteit, hogeschool, conservatorium of militaire school) volgt, heeft recht op kinderbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De student is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten voor het hele jaar. Zakt het aantal studiepunten onder de 27 vanaf een zekere maand, dan stopt het recht op kinderbijslag op het einde van die maand.
  • Om het hele academiejaar kinderbijslag te genieten, moet de jongere vóór 30 november ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten. Als de student zich na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten, dan heeft hij recht op kinderbijslag vanaf de maand van inschrijving.

Een studiepunt is de meeteenheid die niet enkel het aantal lesuren maar ook de persoonlijke studie, de examen- en stageperiodes en de voorbereiding voor een thesis omvat. Als de opleiding niet uitgedrukt is in studiepunten, dan moet de student minstens 13 uren les volgen per week.

De student heeft ook recht op kinderbijslag tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie, tenzij een niet toegelaten activiteit of een sociale uitkering gedurende die periode een beletsel vormt.

  • Een student die niet in staat is les te volgen of zich in te schrijven als student in het hoger onderwijs door ziekte, behoudt zijn recht op kinderbijslagen onder bepaalde voorwaarden. Neem contact op met Parentia voor meer inlichtingen.

Stage om benoemd te worden - thesis

Wat zijn de voorwaarden voor een stage om benoemd te worden (= notaris, landmeter, ...)?

De jongere die een niet-vergoede stage uitvoert die nodig is om benoemd te worden, heeft recht op kinderbijslag tijdens de hele periode van die stage.

Wat zijn de voorwaarden bij een thesis (eindverhandeling)?

Een student die geen les meer volgt, maar die ingeschreven blijft om een thesis in het hoger onderwijs voor te bereiden, behoudt zijn recht op  kinderbijslag tot op het einde van de zomervakantie. Dit recht op kinderbijslag geldt tijdens de periode na de laatste schoolvakantie en tot het indienen van het eindwerk, en dit gedurende maximaal 1 jaar.

Studeren in het buitenland

Wat als je kind in het buitenland studeert?
  • Een student die zijn studies voortzet in een land van de Europese Economische Ruimte of in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten (opgelet: de toegekende bedragen zijn die uit het bilateraal akkoord), heeft recht op kinderbijslag indien hij de voorwaarden vervult die ook voor het Belgische onderwijs gelden of indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is. De voorwaarden worden echter gecontroleerd aan de hand van een speciaal formulier. Vraag dit formulier aan via Parentia.
  • Een student die deelneemt aan een uitwisselingsprogramma in het kader van een Europees project (‘Erasmus’, ...) voldoet over het algemeen aan dezelfde voorwaarden als een student die les volgt in België. Wij controleren dit via hetzelfde formulier.
  • Een student die zijn studies voortzet buiten de Europese Economische Ruimte behoudt, in bepaalde gevallen, automatisch zijn recht op kinderbijslag. Dit hangt af van het hoogste diploma dat de student behaalde en het niveau van de buitenlandse studies. Het recht kan voor een jaar worden toegekend:
Enkele aandachtspunten
 
  • De jongere blijft gedomicilieerd in Brussel. Deze verplichting geldt niet als de jongere in het buitenland studeert omdat zijn familie daar verblijft in het kader van een detachering van de werknemer die het recht op kindergeld opent. In dat geval kan de jongere zijn recht behouden op kinderbijslag tijdens de duur van deze tijdelijke opdracht.
  • De (stief)ouders of de partner van een ouder mogen niet werken in het land waar de jongere studeert (behalve bij detachering). Er mag geen recht op kinderbijslag in het buitenland bestaan.

Parentia gaat alle voorwaarden na aan de hand van een formulier dat uit 2 luiken bestaat. De persoon die de kinderbijslag ontvangt, vult het eerste luik in en ondertekent het, de buitenlandse onderwijsinstelling het tweede. Beide delen stuur je ons vervolgens zo snel mogelijk terug.

Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Parentia!

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!