FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat zijn sociale toeslagen?

Wanneer heb je in Wallonië recht op een sociale toeslag?

Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, kunnen genieten van een sociale toeslag. Het bedrag van die toeslag varieert naargelang de gezinsgrootte en het inkomen van de ouders. Of je recht hebt op een sociale toeslag hangt af van je jaarlijkse brutogezinsinkomen. 

Vanaf 2021 wordt het recht op sociale toeslag automatisch onderzocht. Een nieuwe procedure laat gezinnen toe om sociale toeslagen te ontvangen zodra ze hun inkomen verliezen, of als ze het BVT statuut (Begunstigde van een Verhoogde Tegemoetkoming) van het ziekenfonds hebben. Verandert de gezinssituatie, dan wordt het recht herzien. De ontvangen toeslagen zijn definitief. Jaarlijks, in de maand juli, wordt er een nieuwe automatische inkomenstoets uitgevoerd op basis van het laatste aanslagbiljet (inkomen van 2 jaar geleden). Ligt jullie inkomstengrens te hoog om recht te hebben op sociale toeslagen, dan wordt ieder trimester het BVT-statuut van de bijslagtrekkende gecontroleerd.

Door deze controles kunnen we het recht is op de sociale toeslagen vast stellen, verder zetten of stop zetten, voor een nieuwe periode van 1 juli tot 30 juni van het volgend jaar

Wie heeft recht op de sociale toeslag?

Of je nu werkt of niet, een gezin met één of twee inkomens hebt, een alleenwonende student bent of ziek bent: sinds 1 januari 2019 kan iedereen recht hebben op de sociale toeslag, zolang je jaarlijkse brutogezinsinkomen onder de inkomstengrens ligt.

Tot 31 december 2020 heeft Parentia deze toeslag voorlopig uitbetaald en zal de betalingen na 2 jaar valideren na ontvangst van informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Zij delen ons mee of het bruto belastbaar gezinsinkomen al dan niet onder het plafond ligt tijdens het jaar van toekenning van de toeslag.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de sociale toeslag automatisch en definitief toegekend op basis van je gegevens uit de laatste  bruto belastbare gezinsinkomen van 2 jaar geleden (bijvoorbeeld: in 2022 op basis van de gezinsinkomen van het aanslagjaar 2020 – aanslagbiljet 2021). Als uit de laatste belastinggegevens blijkt dat jouw inkomen boven het eerste plafond ligt, kunnen we de sociale toeslag toekennen op basis van je BVT-statuut bij je ziekenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden om de sociale toeslag te ontvangen?

Welke beroepsinkomsten tellen mee in de berekening?

Je eigen beroepsinkomsten en/of socilae uitkeringen en die van je partner (ook al woont je partner in het buitenland) of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt, tellen mee.

Jullie vormen een feitelijk gezin als jullie:
 • samenwonen en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres
 • én geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de 3de graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, …)
 • én jullie samen het huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier.
Wat als je samenwoont met meerdere personen met wie je niet verwant bent tot en met de derde graad?
Vorm je een feitelijk gezin met meerdere personen. Je eigen (vervangings)inkomen en het inkomen van elke persoon waarmee je een feitelijk gezin vormt, worden in afzonderlijke duo’s onderzocht.
Breng ons altijd op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt!

Geef zeker een seintje als:

 • je alleen gaat wonen
 • je trouwt of gaat samenwonen
 • er een kind bijkomt in je gezin voor wie je kinderbijslag ontvangt
 • een kind dat recht had op kinderbijslag je gezin verlaat
 • jij of je partner een inkomensvervangende tegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een integratietegemoetkoming ontvangt
 • jij of je partner een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen ontvangt
 • jij of je partner arbeidsongeschikt is
 • jij of je partner uitkeringen voor een arbeidsongeval ontvangt

Welke belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen tellen mee bij de berekening van het grensbedrag?

Beroepsinkomsten en uitkeringen in binnen- en buitenland die meetellen:
 • Beroepsinkomsten voor werknemers: belastbaar maandinkomen als werknemer voor aftrek van beroepsinkomsten.
 • Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto-inkomsten als zelfstandige, vermenigvuldigd met de factor 100/80;
 • Vervangingsinkomens ;
 • inkomsten die voortvloeien uit een tewerkstelling bij een internationale openbare instelling (totaalbedrag verminderd met de socialezekerheidsbijdragen).
Wat is er nieuw vanaf 2021?
Vanaf 1 januari 2021 wordt de sociale toeslag automatisch onderzocht en definitief uitbetaald op basis van je laatste gekende bruto belastbare gezinsinkomen of op basis van het BVT-statuut bij de mutualiteit van de persoon die de kinderbijslag ontvangt. Dit leidt niet langer tot een terugvordering van de uitgekeerde toeslagen.

Vanaf juli 2021.

De beschikbare fiscale gegevens zullen betrekking hebben op de inkomsten van het jaar 2019. De toeslag wordt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 automatisch toegekend voor alle kinderen, als het jaarlijkse bruto belastbare inkomen van het huishouden minder dan € 30.984 of minder dan € 50.000 bedraagt (alleen voor kinderen geboren na 1 januari 2020). Als het inkomen hoger is dan het laagste plafond of niet gekend is, zullen wij navraag doen bij het ziekenfonds en zal de toeslag alleen worden toegekend op basis van het BVT-statuut voor de trimesters waarin de persoon die kinderbijslag ontvangt deze status ten minste één maand heeft. Het BVT-statuut wordt om de 3 maanden nagezien.

Ben je geboren op of na 1 januari 2002 en ben je alleenstaande ouder of vorm je een feitelijk huishouden met iemand jonger dan 20 jaar? De sociale toeslag wordt automatisch toegekend van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. Je was, in het jaar waarin je inkomsten werden gecontroleerd (2019), jonger dan 18 jaar. Er was immers geen fiscale doorstroming mogelijk.

Een nieuw onderzoek naar het recht op de toeslag wordt automatisch uitgevoerd in juli van elk jaar, na ontvangst van de belastingstroom met betrekking tot de inkomsten van de vorige 2 jaar, teneinde het recht toe te kennen van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar.

Heb je inkomstenverlies of je gezinssituatie verandert intussen?

Je recht zal automatisch worden herzien, op basis van informatie uit authentieke bronnen (belastingstroom, BVT-statuut), rekening houdend met de nieuwe situatie.

Hoe lang heb je recht op de sociale toeslag?

De sociale toeslag wordt uitbetaald zolang wij niet op de hoogte worden gesteld dat het jaarlijks belastbaar gezinskomen het grensbedrag overschrijdt of zolang je het BVT-statuut geniet.

Hoe gebeurt de berekening ?

Hoe wordt de sociale toeslag berekend voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020?

Kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 die kinderbijslag krijgen, kunnen recht hebben op een sociale toeslag als ze in een gezin wonen waarvan het inkomen het toegelaten grensbedrag niet overschrijdt: 

 • op jaarbasis mag het gezinsinkomen niet meer bedragen dan € 31.814,37 bruto. De bedragen worden verhoogd voor grote gezinnen, éénoudergezinnen en als de ouder invalide is;  

 • indien het gezinsinkomen zich op jaarbasis tussen de € 31.814,37 bruto en € 51.340,00 bruto bevindt, worden de bedragen verhoogd voor grote gezinnen en voor éénoudergezinnen. 

Hoe wordt de sociale toeslag berekend voor kinderen geboren voor en vanaf 1 januari 2020?

Als je al een sociale toeslag vóór 1 januari 2020 ontving, dan behoud je deze sociale toeslag en je ontvangst de sociale toelage(n) voor een kind geboren vanaf 2020 indien je jaarlijks inkomensgrens onder de € 31.814,37 bruto blijft. De bedragen van de sociale toeslagen zijn dezelfde als die uit het oude systeem.

Indien je geen recht hebt op een sociale toelage voor 1 januari 2020, vermoeden we dat het jaarlijks bruto gezinsinkomen hoger ligt dan € 31.814,37. Hieruit volgt dat u geen recht hebt op een sociale toelage voor een kind geboren in 2020.

Maar indien je inkomsten zich tussen € 31.814,37 en € 51.340,00 bevinden, kan je aanspraak maken op de sociale toelage voor een kind geboren vanaf 2020. 

Wat zijn de bedragen van de sociale toeslag?

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren voor 1 januari 2020?
Voor de kinderen geboren voor 2020, is het bedrag van de sociale toeslag gelinkt aan het basisbedrag van het kind en aan enkele specifieke gezinssituaties. 
Basisbedrag van het kindSociale toeslag zonder speciaal statuutSociale toeslag in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheidSociale toeslag als eenoudergezinSociale toeslag als eenoudergezin in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid
€ 116,79€ 59,45€ 127,92€ 59,45€ 127,92
€ 216,09€ 36,85€ 36,85€ 36,85€ 36,85
€ 322,64€ 6,47€ 6,47€ 29,72€ 29,72

Wat als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent?

Heb je in je gezin kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019, en je hebt al recht op een sociale toeslag voor langdurig zieken dan kun je deze nog steeds ontvangen. Je kunt deze toeslag blijven ontvangen volgens de oude wetgeving en in sommige gevallen tot er zich een nieuw evenement voordoet die de herziening van het dossier met zich meebrengt.

Andere nieuwigheden:

 • De grootvader is genezen op 4 april 2019. Er bestaat een recht op een toeslag voor langdurig zieken tot 30 april 2019. Er bestaat geen mogelijkheid om dit supplement toe te kennen op basis van een andere ziekte van de grootvader.
 • Als de grootvader het gezin van de bijslagtrekkende verlaat op 5 juni 2019, bestaat er een recht op het supplement tot 30 juni 2019.
 • Als er een nieuw kind geboren wordt in het gezin, die een wijziging van de betalingen met zich meebrengt, bestaat er geen recht meer op het supplement voor langdurig zieken vanaf de opening van het recht voor het betrokken kind.

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met ons op.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020?
Voor de kinderen geboren vanaf 2020 hangt het bedrag van de sociale toeslag af van het aantal kinderen, de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Aantal kinderenGezinsinkomenMaandelijkse sociale toelageSociale toelage voor grote gezinnenSociale toelage voor éénouder-gezinnenSociale toelage in geval van invaliditeit
2 of minder< € 31.814,37€ 67,05/kind€ 0€ 24,38/kind€ 127,92/kind
Vanaf 3< € 31.814,37€ 67,05/kind+ € 42,67/kind€ 24,38/kind€ 127,92/kind
2 of mindertussen € 31.814,37 en € 51.340,00€ 30,48/kind€ 0+ € 12,19/kind€ 0
Vanaf 3tussen € 31.814,37 en € 51.340,00€ 30,48/kind+ € 24,38/kind+ € 12,19/kind€ 0

Wat als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent?

Bestaat je gezin minstens uit 1 kind geboren na 2020 en ontvang je geen toeslag voor langdurig zieken? Een toeslag van € 12,19 per kind per maand zal je worden toegekend indien je jaarlijks bruto gezinsinkomen lager ligt als € 31.814,37 en dat de persoon die langdurig ziek is de bijslagtrekkende, de andere ouder of de persoon is waarmee er een feitelijk gezin gevormd wordt.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag voor kinderen geboren voor en vanaf 1 januari 2020?
Heb je kinderen in je gezin die geboren zijn voor 1 januari 2020 én na 1 januari 2020, dan krijg je de bedragen van de oude regeling en de nieuwe regeling. Ook hier hangt het bedrag van de sociale toeslag af van het jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen en de gezinsgrootte.

Enkele voorbeelden:

Vader en moeder vormen een gezin met 2 kinderen, Maxime geboren op 28 maart 2020 en Sophie geboren op 28 oktober 2016. Het gezamenlijke gezinsinkomen bedraagt € 26.000,00. Er is recht op sociale toeslag want het jaarlijkse brutogezinsinkomen ligt lager dan € 31.814,37.
KindBasisbedragSociale toeslag (geen speciaal statuut)
Sophie (°28/10/2016)€ 116,79€ 59,45
Maxime (°28/03/2020)€ 188,95€ 67,05

Indien het gezamenlijk inkomen van het zelfde gezin zich tussen € 31.814,37 en € 51.340,00 bevindt, is er recht op:

KindBasisbedragSociale toeslag (geen speciaal statuut)
Sophie (°28/10/2016)€ 116,79€ 0
Maxime (°28/03/2020)€ 188,95€ 30,48

Vader en moeder vormen een gezin met 3 kinderen, Maxime geboren op 28 maart 2020, Sophie geboren op 28 oktober 2016 en Luca geboren op 31 mei 2014. Het gezamenlijke gezinsinkomen bedraagt € 26.000,00, en ligt dus onder de grens van € 31.814,37.

KindBasisbedragSociale toeslag (geen speciaal statuut)Sociale toeslag voor grote gezinnen
Luca (°31/05/2015)€ 116,79€ 59,45€ 0
Sophie (°28/10/2016)€ 216,09€ 36,85€ 0
Maxime (°28/03/2020)€ 188,95€ 67,05€ 42,67

Als hetzelfde gezin met 3 kinderen een gezamenlijk gezinsinkomen heeft dat ligt tussen € 31.814,37 en € 51.340,00, dan heeft het recht op onderstaande bedragen.

KindBasisbedragSociale toeslag (geen speciaal statuut)Sociale toeslag voor grote gezinnen
Luca (°31/05/2015)€ 116,79€ 0€ 0
Sophie (°28/10/2016)€ 216,09€ 0€ 0
Maxime (°28/03/2020)€ 188,95€ 30,48€ 24,38

Heb je nog vragen over de kinderbijslag of de sociale toeslagen? Neem gerust contact op met Parentia!

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!