FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met studies en opleiding?

Wanneer recht op Groeipakket als je kind verder studeert?

In België is er leerplicht tot 18 jaar en heb je, zonder voorwaarden, recht op het Vlaamse Groeipakket tot de maand waarin je kind meerderjarig wordt. Tot die datum gaan wij dus niet na of de leerling regelmatig de lessen volgt
Een jongere die daarna verder studeert, kan gezinsbijslag ontvangen tot zijn 25e verjaardag.
Hier moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Parentia controleert deze ook jaarlijks.
Hieronder lees je wat die voorwaarden precies inhouden.  

Niet-hoger en secundair onderwijs

Wat zijn de voorwaarden voor niet - hoger en secundair onderwijs?  
Een jongere die niet-hoger onderwijs volgt, heeft recht op gezinsbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • De jongere volgt minstens 17 lesuren per week in het secundair onderwijs, onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, Syntra (enkel lessen), volwassenonderwijs, privéonderwijs.
 • De jongere volgt minstens 17 lesuren per week in één of meer onderwijsinrichtingen waar een systeem van alternerend leren of een ondernemingstraject wordt gegeven.
 • De jongere volgt deeltijds (buiten)gewoon onderwijs of een erkende opleiding.
 • De jongere volgt buitengewoon onderwijs.
 • De onderwijsinstelling moet erkend zijn door Vlaanderen.
 • Een student die niet in staat is les te volgen of zich in te schrijven als student in het niet-hoger onderwijs door ziekte, behoudt zijn recht op gezinsbijslagen onder bepaalde voorwaarden. Neem contact op met Parentia voor meer inlichtingen. 

Hoger onderwijs

Wat zijn de voorwaarden voor het hoger onderwijs?

Een student die hoger onderwijs (universiteit, hogeschool, conservatorium of militaire school) volgt, heeft recht op gezinsbijslag tot zijn 25e verjaardag als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De student is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten voor het hele jaar. Zakt het aantal studiepunten onder de 27 vanaf een zekere maand, dan stopt het recht op gezinsbijslag op het einde van die maand.
 • Om het hele academiejaar gezinsbijslag te genieten, moet de jongere vóór 30 november ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten. Als de student zich na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten, dan heeft hij recht op gezinsbijslag vanaf de maand van inschrijving.
  Is de jongere vóór 30 november ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten, dan heeft hij geen recht als student. Heeft de jongere na 30 november een bijkomende inschrijving, waardoor het totaal van beide opleidingen minstens 27 studiepunten bedraagt, dan heeft de jongere voor het volledige academiejaar recht als student.
  Een studiepunt is de meeteenheid die niet enkel het aantal lesuren maar ook de persoonlijke studie, de examen- en stageperiodes en de voorbereiding voor een thesis omvat. Als de opleiding niet uitgedrukt is in studiepunten, dan moet de student minstens 13 uren les volgen per week.
 • De onderwijsinstelling moet erkend zijn door Vlaanderen.
 • Een student die niet in staat is les te volgen of zich in te schrijven als student in het hoger onderwijs door ziekte, behoudt zijn recht op gezinsbijslagen onder bepaalde voorwaarden. Neem contact op met Parentia voor meer inlichtingen. 

Thesis

Wat zijn de voorwaarden bij een thesis (eindverhandeling)?
Een student die geen les meer volgt, maar die ingeschreven blijft om een thesis, stageverslag of eindverhandeling (heeft een inschrijving van minder dan 27 studiepunten) in het hoger onderwijs voor te bereiden, behoudt zijn recht op gezinsbijslag tot op het einde van de zomervakantie of tot de maand van de uitschrijving als student. Dit recht op gezinsbijslag geldt echter maximum 1 jaar per opleidingscyclus, te tellen vanaf het einde van de zomervakantie.

Studeren in het buitenland

Wat als je kind in het buitenland studeert?
 • Een student die zijn studies voortzet in een land van de Europese Economische Ruimte of in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten (opgelet: de toegekende bedragen zijn die uit het bilateraal akkoord), heeft recht op gezinsbijslag indien hij de voorwaarden vervult die ook voor het Belgische onderwijs gelden of indien het programma door de buitenlandse overheid erkend is. De voorwaarden worden echter gecontroleerd aan de hand van een speciaal formulier. Vraag dit formulier aan via Parentia.
 • Een student die deelneemt aan een uitwisselingsprogramma in het kader van een Europees project (‘Erasmus’, ...) voldoet over het algemeen aan dezelfde voorwaarden als een student die les volgt in België. Wij controleren dit via hetzelfde formulier.
 • Een student die zijn studies voortzet buiten de Europese Economische Ruimte behoudt, in bepaalde gevallen, automatisch zijn recht op gezinsbijslag. Dit hangt af van het hoogste diploma dat de student behaalde en het niveau van de buitenlandse studies. Het recht kan per jaar of voor de hele studietijd automatisch worden toegekend:
Enkele aandachtspunten
 • De jongere moet in Vlaanderen gedomicilieerd blijven. Deze verplichting geldt niet als de jongere in het buitenland studeert omdat zijn familie daar verblijft in het kader van een detachering van de werknemer die het recht op Groeipakket opent. De duur van het recht op gezinsbijslag tijdens de detachering hangt af, of er een overeenkomst is bij de RSZ tussen België en het land van detachering. Indien er geen overeenkomst is, dan bedraagt de maximale periode 1 jaar. 
 • De (stief)ouders of de partner van een ouder mogen niet werken in het land waar de jongere studeert (behalve bij detachering). Er mag geen recht op gezinsbijslag in het buitenland bestaan.

Parentia gaat alle voorwaarden na aan de hand van een formulier dat uit 2 luiken bestaat. De persoon die de gezinsbijslag ontvangt, vult het eerste luik in en ondertekent het, de buitenlandse onderwijsinstelling het tweede. Beide delen stuur je ons vervolgens zo snel mogelijk terug.

Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Parentia.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!