EN
FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Een klacht of beroep indienen

Ben je het niet eens met een beslissing of ontevreden over de dienstverlening?
1° Dan kun je een klacht indienen bij onze Dienst Kwaliteit via:
 • ons contactformulier: duid aan dat je vraag een klacht betreft
 • brief: Parentia Vlaanderen vzw, Dienst Kwaliteit, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

  Wij behandelen je vraag met de gepaste aandacht en houden je op de hoogte.
2° Je kunt ook terecht bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Zij helpen door te bemiddelen tussen de uitbetaler en het gezin. Dit kan via:
 • telefoon: 02/897.10. 60 (elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30u)
 • e-mail: info@groeipakket.be.
 • brief: Agentschap Uitbetaling Groeipakket, Klachten en bemiddelingsdienst, Trierstraat 9, 1000 Brussel
3° Je kunt een beroep indienen bij de Geschillencommissie tegen een beslissing van je uitbetaler over de betaling van de toelagen of tegen het uitblijven ervan. Je moet het beroep indienen bij het secretariaat van de Geschillencommissie via:
 • e-mail: Geschillencommissie@kindengezin.be
 • brief: Opgroeien Regie (Kind en Gezin), Geschillencommissie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf afgeven. Je hebt hiervoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing. Die termijn wordt gestuit wanneer je een klacht of een verzoek tot bemiddeling hebt ingediend bij de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Het beroep bij de Commissie is kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. (Art 1017 Gerechtelijk Wetboek).
De Geschillencommissie is niet bevoegd voor geschillen over de aanwijzing van de begunstigde en evenmin voor geschillen over de kwalificatie van de ernst van de ondersteuningsbehoefte in de zorgtoeslag. De Geschillencommissie is enkel bevoegd voor beroepen tegen een beslissing genomen na 1.1.2019 en enkel voor periodes vanaf 1.1.2019 (voor periodes vóór 1.1.2019 is de arbeidsrechtbank bevoegd).
4°Je kunt tegen de beslissing van de Geschillencommissie en tegen een voorlopige maatregel van de voorzitter van de Geschillencommissie een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. 
Dat doe je door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de arbeidsrechtbank bevoegd voor jouw regio. Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf afgeven. Je hebt daarvoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Geschillencommissie. In beroep gaan kan kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. (artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek). Je kunt zelf naar de rechtbank gaan of je laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de vakbond met een schriftelijke volmacht. Een advocaat nemen kan op eigen kosten. De rechter kan ook je echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of een (bloed)verwant toestemming verlenen om je te vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht. (artikel 728 Gerechtelijk Wetboek).
5° Je kunt met een klacht steeds terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst via:
 • het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur
 • email : klachten@vlaamseombudsdienst.be
 • brief: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

  Je kunt ook langsgaan, als je vooraf een afspraak maakt.