Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Ik geef borstvoeding. Heb ik recht op extra verlof?

Geef je borstvoeding en loopt je bevallingsverlof of ouderschapsverlof bijna ten einde? Geen nood! We geven je hierbij een overzicht van je rechten als werknemer. Zo kun je bij werkhervatting jouw baby nog steeds zelf blijven voeden.

Borstvoedingsverlof

Tot op heden bestaat er geen wettelijke regeling dat het recht op borstvoedingsverlof voorziet.

Wens je na het einde van je postnataal verlof gedurende een bepaalde tijd thuis te blijven om je kind borstvoeding te geven, ga dan na of de onderneming een collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten die een periode van borstvoedingsverlof voorziet of onderhandel dit verlof met de werkgever. De voorwaarden kun je meestal terugvinden in het arbeidsreglement. Tijdens deze periode krijg je meestal geen loon of uitkering. Je ziekenfonds wordt niet betrokken bij dit verlof.

In de huidige wetgeving kun je de verschillende opties, zoals loopbaanonderbreking, tijdskrediet of ouderschapsverlof, bestuderen om te beslissen welke optie bij je noden past en financieel het meest interessant is. Er bestaat echter geen borstvoedingsverlof als zodanig voor de openbare sector.

Werkverwijdering voor borstvoedingsverlof of profylactisch verlof

Wanneer je professionele activiteit gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van je baby of de jouwe omdat je blootgesteld wordt aan gevaarlijke stoffen, virale infecties of gevaarlijke taken bijvoorbeeld, kun je gebruik maken van profylactisch borstvoedingsverlof. Deze werkverwijdering kan maximaal 5 maanden duren vanaf de dag van bevalling  en moet niet noodzakelijk aansluiten op de moederschapsrust.  Uitkeringen: 60% van het begrensd brutoloon voor een periode gedekt door de moederschapsbescherming.

​​​​​​​Opmerking: zwangerschap en borstvoeding zijn geen « ziektes », dus worden bevallingsrust en borstvoedingsverlof niet meegeteld als arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarden

 • Geef je borstvoeding en voer je taken uit, erkend door de wet, die als risicovol of gevaarlijk worden beschouwd voor je gezondheid of de gezondheid van je baby? Wordt je blootgesteld aan gevaarlijke stoffen? De arbeidsgeneesheer bekijkt dit geval per geval. Je hebt er alle belang bij om hem de elementen over te maken die aantonen dat je werk risico’s inhoudt voor jouw gezondheid of de kwaliteit van de melk.
 • Wens je borstvoeding te geven en is er geen vervangend werk?  Betwist je de beslissing die genomen werd door de werkgever en de arbeidsgeneesheer? Dan kun je aan de medische inspectie vragen om na te kijken of de voorwaarden gerespecteerd werden. De medische inspectie zal onmiddellijk contact opnemen met je werkgever.

Te ondernemen stappen

 • Informeer je over het recht op profylactisch borstvoedingsverlof naargelang het uitgevoerde werk.
 • Raadpleeg eventueel de arbeidsgeneesheer of de geneesheer aangeduid door de werkgever, teneinde de risicoposten te bepalen.
 • Overhandig aan het ziekenfonds een attest van de werkgever waarop staat dat je van je werk verwijderd wordt wegens borstvoeding en dat bewijst dat je in de onmogelijkheid bent om je werk en elk vervangingswerk uit te oefenen vanwege je toestand.

Borstvoedingspauzes

Na het postnataal verlof, heeft de werkneemster het recht om een pauze in te lassen om haar kind borstvoeding te geven of moedermelk af te kolven. Het recht op borstvoedingspauzes werd eerst vastgelegd in de C.A.O. nr. 80 van 27 november 2001.  Deze laatste werd vervolgens een verplichting door het koninklijk besluit van 21 januari 2002.

Het gaat dus werkelijk over een recht, voor elke werkneemster onder arbeidscontract, om haar werk te onderbreken teneinde haar kind borstvoeding te geven of moedermelk af te kolven. Volgens de duur van haar dagelijkse prestaties, gaat het over één of twee pauzes van een half uur per dag :

 • Prestaties van 4u of meer : recht op een borstvoedingspauze gedurende de dag.
 • Prestaties van minstens 7u30 : recht op twee pauzes gedurende de dag, die na elkaar of in 2 keer genomen mogen worden

Het tijdstip waarop alsook de ruimte waar je deze pauze kunt nemen, worden met de werkgever besproken.Je kunt gebruik maken van borstvoedingspauzes tot 9 maanden na de geboorte van het kind.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Wens je gebruik te maken van recht op borstvoedingspauzes? Breng je werkgever, minstens twee maanden op voorhand, op de hoogte via aangetekend schrijven of via het overhandigen van een schriftelijke kennisgeving waarbij het dubbel ondertekend wordt door de werkgever. Deze modaliteiten worden niet voorzien in de wetgeving, maar laten toe om een bewijs te hebben in geval van conflict. De termijn van twee maanden kan ingekort worden na gezamenlijk overleg.
 • Je moet vanaf de aanvang van het recht, aanvang vrij te kiezen, maandelijks een bewijs leveren dat je borstvoeding geeft. Dit kan via een attest van een consultatiebureau (ONE of Kind en Gezin), of een medisch attest. Jij en de werkgever vullen vervolgens een ander attest in bestemd voor het ziekenfonds, met de vermelding van het loonverlies.
 • Wat betreft de momenten wanneer de pauzes genomen worden, wordt een akkoord afgesloten met de werkgever. Bij gebrek aan akkoord, volgen de borstvoedingspauzes of gaan ze onmiddellijk vooraf aan de rusttijden voorzien in het arbeidsreglement.

Hoeveel bedraagt mijn uitkering?

Het ziekenfonds betaalt 82% van het laatste onbegrensde brutoloon.

Kan mijn werkgever me ontslaan omdat ik gebruik wil maken van mijn borstvoedingspauzes?

Je geniet een ontslagbescherming wanneer je gebruikt maakt van borstvoedingspauzes. Deze bescherming gaat van start op de datum van de aanvraag tot het einde van de maand volgend op het laatste getuigschrift of attest dat de borstvoeding bevestigt. De bescherming geldt niet voor ontslagredenen die geen verband houden met de fysieke toestand als gevolg van de borstvoeding en/of het afkolven van moedermelk. De werkgever moet deze redenen bewijzen. Op verzoek van de werkneemster, brengt de werkgever haar hier schriftelijk van op de hoogte.

​​​​​​​Waar kan ik borstvoeding geven?

De wetgeving verplicht iedere werkgever om een borstvoedingsruimte te voorzien in zijn lokalen. Dit lokaal moet

 • discreet;
 • goed verlucht;
 • proper;
 • correct verwarmd zijn.

Je moet al liggend en onder de juiste omstandigheden kunnen rusten. Niettegenstaande deze principes, kunnen jij en je werkgever een andere locatie overeenkomen. Dit moet wel schriftelijk gebeuren.

Heb je nog vragen over borstvoeding of andere thematieken ? In onze Parentia blog vind je zeker wat je zoekt!

Bronnen:

 • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Kind & Gezin

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!