Mijn kind woont in het buitenland. Hebben we recht op het Groeipakket?

Elk kind dat in België geboren is, heeft recht op het Groeipakket/kinderbijslag. Maar wat gebeurt er als je kind nu in het buitenland verblijft? Heb je als ouder wel nog recht op het Groeipakket of kinderbijslag in dergelijke situatie? Lees meer over je rechten in dit artikel!

Mijn kind woont in het buitenland. Hebben we recht op het Groeipakket?

Wat is de algemene regel i.v.m. de toekenning van het Groeipakket?

Elk kind dat gedomicilieerd is in België, heeft recht op het Groeipakket of op kinderbijslag. Als je als ouder in België werkt of woont en je kind in het buitenland verblijft, dan kun je in sommige gevallen toch nog recht hebben op het Groeipakket dankzij de bilaterale akkoorden die België heeft afgesloten met een aantal Europese en niet-Europese landen (Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Algerije, Israël, Marokko, Tunesië, Turkije). De regio waar je als ouder woont of werkt bepaalt de regio verantwoordelijk voor je dossier. Op weg naar Vlaanderen!

Je kind verblijft in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) en je woont of werkt in Vlaanderen

 • Je kind woont in een land van de Europese Economische Ruimte (EER)? In dat geval zijn de Europese verordeningen van toepassing en heb je recht op het Groeipakket en eventuele toeslagen. Als het kind ook recht heeft op kinderbijslag in het buitenland, dan wordt het voorrangsland bepaald op basis van de woonplaats van het kind en de prestaties van de gezinsleden. Je hebt in ieder geval recht op het hoogste bedrag kinderbijslag (het Vlaams bedrag of het andere bedrag). Het andere land kan een aanvullende betaling doen indien het bedrag in dat land hoger is.
  Opgelet: studeert je kind in een land van de EER? Het onderwijsprogramma moet erkend zijn door de staat of het kind moet minstens 17 lesuren per week volgen.
 • België heeft een aantal bilaterale akkoorden afgesloten met landen binnen de EER. Er zijn specifieke voorwaarden voor elk akkoord : waar je recht op hebt in het ene land, geldt niet in het ander.
 • Je hebt recht op het startbedrag of kraamgeld (ook bij adoptie) als je kind in een land van de EER verblijft.
  Indien een kind geboren wordt in Frankrijk of Luxemburg betaalt Vlaanderen geen startbedrag. Als het kind geboren wordt in een ander land van de EER kan Vlaanderen een aanvullende betaling uitvoeren. Het woonland van het kind heeft altijd het voorrangsrecht.
  Belangrijk om het startbedrag in het buitenland te betalen is dat de ouder een arbeidscontract moet hebben in Vlaanderen op de dag van de geboorte. Indien de ouder geen contract heeft (door interim) of werkloosheidsuitkeringen ontvangt, kan er geen startbedrag betaald worden.

Je kind verblijft buiten de EER waarmee België een bilateraal akkoord heeft afgesloten en je woont of werkt in Vlaanderen

 • In deze situatie, bestaan er specifieke voorwaarden voor elk land wat betreft nationaliteit, te betalen bedragen, aantal kinderen, etc. Landen waarmee België een bilateraal akkoord heeft gesloten, zijn Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië, Montenegro en Israël.
 • Je hebt geen recht op het startbedrag of kraamgeld (ook bij adoptie) als je kind in een van deze landen verblijft.

Je kind verblijft buiten de EER waarmee België geen bilateraal akkoord heeft afgesloten en je woont of werkt in Vlaanderen

 • Je kind mag maximaal twee maanden per jaar in een andere land verblijven. Indien hij meer dan twee maanden in het buitenland verblijft, verliest hij het Groeipakket. Bijkomende voorwaarde is dat het kind in Vlaanderen gedomicilieerd moet zijn.
 • Hij mag maximaal 120 dagen per jaar in een andere land verblijven tijdens de schoolvakantie om zijn recht op het Groeipakket te behouden. Bijkomende voorwaarde is dat het kind in Vlaanderen gedomicilieerd moet zijn. De 120 dagen gelden voor de zomervakantie tussen een schooljaar in het buitenland en een schooljaar in België.
 • Het kind mag maximaal 3 jaar buiten de EER verblijven wegens medische redenen van het kind zelf of de ouder of de partner van de ouder of de echtgeno(o)t(e) van de ouder. De ziekte wordt bewezen met een medisch getuigschrift, wordt ondertekend en gedagtekend door de arts met de vermelding dat de persoon in de onmogelijkheid verkeerd om terug te reizen naar België. Het buitenlands medisch attest wordt bevestigd door een arts in België. Het recht op het Groeipakket wordt behouden als alles in orde is.
 • Indien hij in het buitenland studeert met of zonder beurs van een Belgische of buitenlandse instelling, is er nog steeds recht op het Groeipakket. Het kind moet niet deelnemen aan het Eramus uitwisselingsprogramma om zijn recht op het Groeipakket te behouden en moet in Vlaanderen gedomicilieerd blijven.
 • Het recht op het Groeipakket blijft bestaan na het behalen van een diploma middelbaar onderwijs in België, op voorwaarde dat het kind :
  • een niet-hogere studie volgt buiten de EER (van maximaal één jaar);
  • indien het kind middelbaar onderwijs volgt in het buitenland, moet het kind beschikken over een diploma middelbaar in België;
  • hogere studies volgt buiten de EER. Indien het kind hoger onderwijs volgt in het buitenland, speelt de diploma vereiste ‘middelbaar onderwijs’ trouwens geen rol. Er is altijd recht gedurende de volledige opleiding.