Werkloos en brugpensioen

Werkloos en brugpensioen

Verlies je je werk en krijg je werkloosheidsuitkeringen of ga je met brugpensioen, dan heb je nog steeds recht op kinderbijslag. Ben je 6 maanden ononderbroken werkloos? Je kan een sociale toeslag ontvangen, afhankelijk van je financiële en familiale situatie, om het inkomstenverlies te helpen opvangen.

 • Op hoeveel heb je recht?

  Het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever betaalt je kinderbijslag verder uit. De instelling die je werkloosheidsvergoedingen uitbetaalt stuurt alle nodige gegevens door via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid naar je kinderbijslagfonds.

  Tijdens de eerste 6 maanden van volledige werkloosheid heb je recht op de gewone kinderbijslag.

  Vanaf de 7de maand, kan je genieten van een sociale toeslag voor de kinderen in je gezin op voorwaarde dat je gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Je kinderbijslagfonds kent de toeslag automatisch voorlopig toe aan eenoudergezinnen zonder of met geringe beroepsinkomsten. In de andere gevallen weigert het de toeslag automatisch voorlopig en voegt het bij de weigering een verklaring op eer (model S) waarmee je je mogelijk recht opnieuw kan laten onderzoeken. Stuur die documenten meteen terug naar je kinderbijslagfonds om je rechten te vrijwaren.

  Het recht op de verhoogde kinderbijslag wordt per trimester toegekend: 

  • Als je voor de eerste maal dit recht opent, dan ontvang je de toeslag vanaf de maand die volgt op de maand waarin je aan alle voorwaarden voldoet en je behoudt dit recht tot op het einde van het volgende trimester (voor zover je gezinssituatie niet verandert).

   Een voorbeeld

   Peter is volledig vergoede werkloze sinds 1 januari 2017. Na een ononderbroken periode van zes maanden, bereikt hij zijn 7de maand werkloosheid op 1 juli 2017. Als de gezinsinkomsten de toegelaten grens niet te boven gaan, dan maakt hij aanspraak op een sociale toeslag vanaf 1 augustus 2018 (uitbetaald in september) tot eind december 2017.
    
  • Je behoudt dit recht voor de volgende trimesters zolang er geen onderbreking is in je werkloosheidsprestaties. 
   Een niet-vergoede onderbreking van maximum 27 kalenderdagen beïnvloedt je recht op verhoogde kinderbijslag niet. Vanaf 28 kalenderdagen is er wel een nieuwe periode van 6 maanden vergoede werkloosheid vereist om opnieuw recht te hebben op de sociale toeslag als werkloze. Er bestaan wel een aantal specifieke maatregelen indien de onderbreking overeenstemt met een werkhervatting.

  Om een hoger bedrag te kunnen ontvangen voor een of meer kinderen, kan de persoon die bij voorrang het recht op kinderbijslag opent, zijn recht ambtshalve verliezen onder bepaalde voorwaarden aan een langdurig werkloze.

  Een voorbeeld van een ambtshalve wijziging
  Jan en Chris wonen samen en hebben een kindje. Jan werkt 1 dag per week en heeft geen andere inkomsten of vergoedingen. Chris is meer dan 6 maanden werkloos. De gezinsinkomsten overschrijden de toegelaten inkomensgrens niet.
  Jan verliest automatisch zijn voorrangsrecht aan Chris, die een recht zal openen op verhoogde kinderbijslag als langdurig werkloze. De wijziging in het voordeel van Chris kan zelfs met terugwerkende kracht gebeuren (= voor het verleden).
   

 • Hoe hoog mag je gezinsinkomen zijn?

  • Je woont alleen met je kind(eren): je gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen mogen niet hoger zijn dan 2501,28 EUR per maand.
  • Je echtgenoot of partner heeft geen inkomsten: je gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen mogen niet hoger zijn dan 2582,00 EUR per maand.
  • Je echtgenoot of partner heeft inkomsten: de gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen van jullie beiden mogen samen niet hoger zijn dan 2582,00 EUR per maand.
  • Je ontvangt kinderbijslag op grond van de prestaties van een werkloze ouder die geen deel uitmaakt van je gezin:
   • je gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen mogen niet hoger zijn dan 2501,28 EUR per maand,
    en
   • je mag niet herhuwen of samenwonen, ongeacht de inkomsten van je nieuwe partner.

  Opgelet :

  • De toeslag wordt VOORLOPIG uitbetaald op grond van een GERAAMD GEMIDDELDE VAN JE BRUTO beroepsinkomsten en uitkeringen voor het hele jaar. Bij de raming van dit gemiddelde wordt verondersteld dat de inkomenssituatie die je hebt meegedeeld (model S), zal voortduren tot het einde van het kalenderjaar.
    
  • De toeslag wordt DEFINITIEF toegekend op basis van je GEMIDDELDE BELASTBARE beroepsinkomsten en uitkeringen voor 2016 (= aanslagjaar) die je op je belastingformulier aangeeft in 2017 (= aangiftejaar). Pas in 2018 controleert het kinderbijslagfonds je belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen via jouw gegevens die we opvragen bij de belastingen en vergelijken met de plafondbedragen van de toegelaten inkomsten.

  Een voorbeeld: in 2016 betaalt je kinderbijslagfonds je provisioneel een sociale toeslag uit. De fiscale gegevens voor het aanslagjaar 2016 zijn echter pas in 2018 beschikbaar. Bij ontvangst van die fiscale flux, zal het kinderbijslagfonds je sociale toeslag valideren, bijbetalen of terugvorderen waar nodig.

 • Welke belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen tellen mee bij de berekening van d-het grensbedrag?

  Beroepsinkomsten en uitkeringen die meetellen:

  • lonen (ook dienstencheques) 
  • uitkeringen voor werkloosheid of na faillissement, uitkeringen voor ziekte en voor bevallingsrust, uitkeringen voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet, uitkeringen voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten, (brug)pensioenen en vergoedingen uit groepsverzekeringen
  • PWA-cheques
  • vakantiegeld
  • opvanguitkeringen voor onthaalouders betaald door de RVA
  • zelfstandigen: netto-inkomsten als zelfstandige (netto belastbaar inkomen x 100/80); beroepsverliezen van zelfstandigen mogen worden afgetrokken van de inkomsten uit andere beroepswerkzaamheden
  • verbrekingsvergoedingen: enkel het gedeelte met betrekking tot het betrokken jaar telt mee
  • achterstallen: enkel het gedeelte met betrekking tot het betrokken jaar telt mee
  • contractuele vergoedingen uit een groepsverzekering van de werkgever wegens ziekte, invaliditeit of ongeval die een inkomensverlies dekken: enkel de jaarlijkse rente van het betrokken jaar telt mee. 
  • Voor vrijwilligerswerk geldt een speciale regeling

  Beroepsinkomsten en uitkeringen die NIET meetellen: 

  • kinderbijslag
  • alimentatie
  • leefloon
  • maaltijd- en ecocheques
  • tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor gehandicapten, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering
  • onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin
  • forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  • achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar
  • verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld
    
 • Welke maatregelen moedigen een werkhervatting aan?

  Om langdurig werklozen aan te moedigen in hun zoektocht naar een nieuwe baan, bestaan er verschillende maatregelen:

  1. De maatregelen tegen de 'werkloosheidsval’

  Sinds 1/1/2007 kan de werkloze die terug begint te werken gedurende maximum 8 kwartalen blijven genieten van de verhoogde kinderbijslag indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Voorwaarden bij de werkhervatting:
   • De werkloze moet een activiteit hebben aangevat vanaf 01/01/2007. Het betreft een activiteit als loontrekkende of als ambtenaar.
   • De persoon die het werk hervat, opende hiervoor al het recht op kinderbijslag. De maatregelen tegen de werkloosheidsval zijn dus niet van toepassing als het de partner of de echtgenoot is die een professionele activiteit aanvat.
   • De persoon die het recht opent, moet een activiteit aanvatten die minstens 27 opeenvolgende kalenderdagen duurt.
   • De persoon die het recht opent, moet werkloos zijn net voor hij het werk aanvat (er mogen niet meer dan 27 kalenderdagen verlopen zijn tussen het einde van de werkloosheid en de werkhervatting).
   • De persoon die het recht opent, moet genieten van de sociale toeslag op het ogenblik van de werkhervatting.
     
  • Voorwaarden die moeten zijn vervuld tijdens de periode van 8 kwartalen:
   • De voorwaarden wat betreft het inkomen en de gezinssituatie moeten beide vervuld zijn.
   • De activiteit moet zich voortzetten gedurende 8 kwartalen, dit wil zeggen dat ze niet wordt onderbroken door een periode van niet-onderwerping aan de RSZ (= zonder activiteit, uitsluiting van de werkloosheid, zelfstandige,...) van meer dan 27 kalenderdagen.

    Een voorbeeld
    Erik opent het recht op kinderbijslag als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze voor zijn kinderen Mieke en Roel. Hij geniet van de sociale toeslag voor langdurig werklozen omdat zijn gezinsinkomen het toegelaten bedragen niet overschrijdt. Hij ontvangt werkloosheidsuitkeringen tot 03/01/2007 en vindt een betrekking vanaf 04/01/2007. Hij opent verder het recht op kinderbijslag op basis van zijn nieuwe professionele activiteit. Hij zal bovendien blijven genieten van zijn sociale toeslag voor werklozen tot uiterlijk 31/03/2009 en dit zolang de voorwaarden, onder meer wat de inkomsten betreft, vervuld zijn.
  2. Aandachtspunten voor de 'werkloosheidsval'
  • Als de voorwaarden betreffende de inkomsten niet meer vervuld zijn in de loop van de 8 kwartalen (bijvoorbeeld omdat de partner eveneens een activiteit aanvat en hierdoor het gezinsinkomen het grensbedrag overschrijdt, of omdat de eigen inkomsten verhogen, ...), zal het recht op verhoogde kinderbijslag stoppen op het einde van het volgende kwartaal.
  • Als de gezinsinkomsten (de jouwe en die van je partner) verhogen in de loop van de 8 kwartalen, verwittig dan je consulent zo snel mogelijk, om verkeerde betalingen te voorkomen. Indien daarna, je gezinsinkomen daalt tot onder het grensbedrag (je loon vermindert, je partner werkt niet meer,...), neem dan terug contact op met je kinderbijslagfonds om na te kijken of je opnieuw kan genieten van de sociale toeslag voor de rest van de periode van 8 kwartalen.
  • Als de activiteit wordt onderbroken door een periode van niet-onderwerping aan de RSZ (= zonder activiteit, uitsluiting van de werkloosheid, zelfstandige,...) van meer de 27 kalenderdagen, dan zal het recht op de verhoogde kinderbijslag stoppen op het einde van het volgende kwartaal.
  • Hoe worden deze voorwaarden gecontroleerd?
   De toeslag wordt VOORLOPIG uitbetaald op grond van een GERAAMD GEMIDDELDE VAN JE BRUTO beroepsinkomsten en uitkeringen voor het hele jaar. Bij de raming van dit gemiddelde wordt verondersteld dat de inkomenssituatie die u hebt meegedeeld (model S), zal voortduren tot het einde van het kalenderjaar.
   De toeslag wordt DEFINITIEF toegekend op basis van je GEMIDDELDE BELASTBARE beroepsinkomsten en uitkeringen voor 2016 (= aanslagjaar die je op je belastingformulier aangeeft in 2017 (= aangiftejaar). Pas in 2018 controleert het kinderbijslagfonds je belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen via jouw gegevens die we opvragen bij de belastingen en vergelijken met de plafondbedragen van de toegelaten inkomsten.
  3. Andere maatregel

  Als de maatregel 'werkloosheidsval' niet van toepassing is op je situatie, dan blijft een andere maatregel om de werkhervatting aan te moedigen van kracht: een langdurig werkloze die het werk hervat en tijdens de 6 volgende maanden opnieuw werkloos of ziek valt, zal recht hebben op de verhoogde kinderbijslag, indien de voorwaarden, onder meer wat betreft de inkomsten, vervuld zijn (geen nieuwe periode van 6 maanden).

 • Bijzondere gevallen

  Niet vergoede werkloze

  Als niet vergoede werkloze (bijvoorbeeld na een sanctie), behoud je het recht op de gewone kinderbijslag (je hebt dus geen recht op een toeslag) op voorwaarde dat je uitsluiting geen beletsel vormt voor de kinderbijslag. 

  Deeltijdse werknemer met een werkloosheidsuitkering

  Als je deeltijds werkt én een toeslag van de werkloosheid ontvangt, dan beschouwt de kinderbijslagwet je als volledig vergoede werkloze. Je kan dus genieten van een sociale toeslag voor zover je gezinsinkomen de toegelaten grens niet overschrijdt. 

  Werkloos wegens overmacht

  Als je een geschil hebt met je ziekenfonds en je, in afwachting van een uitspraak, werkloosheidsuitkeringen ontvangt, dan blijf je de gewone kinderbijslag ontvangen indien je nog in dienst bent bij je werkgever (je bent nog gebonden door een arbeidsovereenkomst met je werkgever). Als je niet meer gebonden bent door een arbeidsovereenkomst, dan kan je recht hebben op verhoogde kinderbijslag als werkloze voor zover je gezinsinkomen de toegelaten grens niet overschrijdt. Verwittig na de uitspraak je kinderbijslagfonds over de beslissing. Zo kan het onderzoeken of je recht hebt op een hoger bedrag indien je ziekte erkend werd. 

  Economische werkloosheid

  Indien, door economische omstandigheden of weerverlet, je werkgever je tijdelijk in economische werkloosheid plaatst, dan blijf je voor de kinderbijslagwet beschouwd als werknemer. Bijgevolg heb je enkel recht op de gewone kinderbijslag. 

  Werkloos in het buitenland

  Als je, met toelating van de RVA, naar het buitenland trekt om ander werk te zoeken (binnen de Europese Economische Ruimte) dan kan je tijdens die periode kinderbijslag en ook een sociale toeslag ontvangen. Neem contact op met je consulent voor meer informatie. 

  Werkloos en alleenstaand

  Alleenstaande ouders met beperkte inkomsten kunnen aanspraak maken op een maandelijkse toeslag. Het bedrag hangt af van het feit of je al dan niet recht hebt op de verhoogde kinderbijslag als langdurig werkloze