Tijdskrediet met motief: wat is het?

Niet steeds evident om een goed evenwicht te vinden tussen je privé en je professioneel leven. Als werknemer in de privé sector, kun je tijdskrediet met motief aanvragen, zodat je je meer kunt focussen op je kinderen, dit alles terwijl je blijft werken. Parentia vertelt je alles over tijdskrediet in al haar vormen!

Wat is tijdskrediet met motief: vader met baby

Tijdskrediet met motief: wat is het?

Het tijdskrediet is een loopbaanonderbreking. Je kunt deze enkel aanvragen indien je tewerkgesteld bent in de privésector. Je moet je aanvraag bij je werkgever rechtvaardigen met één van de reglementair bepaalde motieven en hem een bewijs kunnen leveren. Je bent verplicht om je werkgever schriftelijk op de hoogte stellen van je wens om tijdskrediet te genieten.

duur en uitkering

Waarvoor kun je tijdskrediet aanvragen?

Er zijn meerdere motieven waarvoor je tijdskrediet kunt aanvragen. Je krijgt tijdskrediet met motief in volgende situaties:

 • Zorgen voor je kind jonger dan 8 jaar

  Je wilt meer tijd maken voor de zorg van  je kind.  Dit motief moet niet begrepen worden in de medische zin van het woord. Er moet wel een ouderlijke verwantschap zijn met het kind. Je krijgt tijdskrediet voor dit motief als je:

  • de biologische vader of moeder bent van het kind;
  • de persoon bent die het kind erkend heeft waardoor de afstamming langs vaderszijde komt vast te staan;
  • de echtgenote of de partner bent van de biologische moeder van het kind waarvan je meemoeder bent geworden en de biologische vader het kind niet heeft erkend;
  • een kind adopteert. Het tijdskrediet mag beginnen vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont.

  Het tijdskrediet moet voor de 8ste verjaardag van het kind aanvangen. De werknemer overhandigt de werkgever een bewijs van het motief waarvoor hij tijdskrediet aanvraagt, dit ten laatste wanneer het tijdskrediet begint en door middel van documenten die het motief ondersteunen (geboorteattesten, documenten betreffende de adoptie, …).

 • Zorgen voor je kind met handicap dat jonger is dan 21 jaar

  Het kind moet een fysieke of mentale ongeschiktheid vertonen van minstens 66% of een aandoening die hem in de zin van de kinderbijslagreglementering minstens 4 punten toekent in pijler 1 van de medisch-sociale schaal of minstens 9 punten voor de 3 pijlers samen,. De werknemer bezorgt hiervan een attest aan zijn werkgever op het moment dat het tijdskrediet aanvat.

 • • Bijstand of zorg verlenen aan je zwaar ziek minderkarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin

  De periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd, moet ingaan vóór het kind 18 jaar wordt. De ernst van het gezondheidsprobleem moet erkend zijn door de arts van het kind. Onder “deel uitmaken van je gezin” verstaan we “onder je dak wonen”. Als werknemer moet je een attest van de arts bezorgen aan je werkgever, ten laatste op het moment dat het tijdskrediet aanvangt. Dit attest moet de vereiste van de aanwezigheid van de werknemer om voor het zwaar zieke kind te zorgen, vermelden.

 • Zorgen voor een zwaar ziek gezinslid of familielid

  Dit motief kan gerechtvaardigd worden via een geneesheer die van mening is dat naast de professionele hulp die de betrokkene krijgt, ook de volledige of gedeeltelijke onderbreking van de prestaties van de werknemer nodig is. Wat verstaan mag worden onder zware ziekte, bepaalt de geneesheer. De werknemer krijgt tijdskrediet om voor volgende personen te zorgen:

  • de leden van zijn gezin;
  • de leden van zijn familie tot de 2e graad;
  • de aanverwanten tot de 1ste graad;
  • de vader, moeder of kinderen van zijn wettelijke partner.
 • Palliatieve zorgen verlenen

  Als je palliatieve zorgen moet verstrekken aan iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is, kun je tijdskrediet krijgen.

Welke zijn de voorwaarden om van tijdskrediet te kunnen genieten?

Welke vorm van onderbreking je aanvraagt, maakt weinig uit. De duur voor de motieven die hieronder besproken worden, bedraagt maximum 51 maanden en is niet vernieuwbaar.

 • Voltijds tijdskrediet

  Als werknemer schors je al je prestaties, of je nu voltijds of deeltijds werkt. Je moet wel minstens 24 maanden anciënniteit (verbonden door een arbeidsovereenkomst) hebben in de onderneming op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. In sommige gevallen hoef je niet aan deze voorwaarde te voldoen.

 • Halftijds tijdskrediet

  Je moet in de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan minstens 3/4 tewerkgesteld zijn bij de werkgever.

 • Tijdskrediet met 1/5

  Je moet gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voltijds tewerkgesteld zijn. Je hebt de mogelijkheid om je wekelijks uurrooster tijdelijk te verminderen met 1 dag of 2 halve dagen per week.

Wat zijn je inkomsten tijdens het tijdskrediet?

Wanneer je een voltijds tijdskrediet aanvraagt, betaalt de werkgever je geen loon tijdens de periode waarin je je prestaties schorst, aangezien je niet meer voor hem werkt.

Vraag je een halftijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5, dan word je door de werkgever betaald op basis van je deeltijdse prestaties, dit wil zeggen, naargelang het geval, halftijds of 4/5. Informeer je bij je werkgever om het bedrag van je halftijdse of 4/5 loon.,.

Tijdens het voltijds tijdskrediet, het halftijds tijdskrediet of het tijdskrediet 1/5, ontvang je een maandelijkse uitkering van de RVA als vervangingsinkomen.

Op welk bedrag maak je aanspraak?

De uitkeringen zijn forfaitair. Het bedrag varieert niet in functie van jouw loon. Toch kunnen bepaalde criteria dit bedrag beïnvloeden, zoals de gekozen vorm van tijdskrediet (voltijds tijdskrediet, halftijds tijdskrediet of tijdskrediet met een vijfde):

 • Bij een  volledige onderbreking of halftijdse gedeeltelijke onderbreking wordt het bedrag van de uitkering vermeerderd als je meer dan 5 jaar anciënniteit hebt bij de werkgever.
 • Bij een volledige onderbreking of gedeeltelijke halftijdse onderbreking gekregen op basis van een deeltijdse betrekking, wordt de uitkering berekend in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk.
 • Wanneer het tijdskrediet geen volle maand duurt, wordt een proportioneel gedeelte van het uitkeringsbedrag toegekend op basis van het aantal dagen gedekt door het tijdskrediet.

Bij een aanvraag om tijdskrediet 1/5, variëren de uitkeringen naargelang je samenwonend of alleenwonend bent. Voor de toepassing van deze bepaling wordt je in 2 gevallen beschouwd als alleenwonende werknemer:

 • indien je alleen woont, in dat geval geniet je een verhoogde uitkering;
 • indien je enkel samenwoont met één of meerdere kinderen van wie je er minstens één ten laste hebt. In dat geval geniet je een verhoogde uitkering, waarop een lagere bedrijfsvoorheffing geldt.

De uitkering is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.  Dat betekent dat de ontvangen maandelijkse uitkering een netto-uitkering is, waarvan de bedrijfsvoorheffing reeds is afgetrokken.

Vond je dit artikel nuttig? Lees dan zeker ook onze blogartikelen over opvoeding, gezinsadministratie en meer!

Bron:
Rva.be