Kinderbijslag

Kinderbijslag

'Elk kind kost een huis' luidt het volksgezegde. Het Groeipakket/kinderbijslag, biedt alvast een financiële toelage in de opvoedingskosten van kinderen. De moeder, de persoon of de begunstigde kern die deze rol vervult, ontvangt de gezinsbijslag/kinderbijslag rond de 8ste van elke maand.

 • Wie opent het recht op kinderbijslag en in welke volgorde?

  Het recht op kinderbijslag is verbonden aan een activiteit als werknemer of zelfstandige in België en aan het hebben van een wettelijke band met het kind (bloedverwantschap, aanverwantschap of een andere band). Wie na een loontrekkende of zelfstandige activiteit werkloos, ziek of gepensioneerd is, blijft voor de kinderbijslagwet beschouwd als werknemer.

  Als verschillende personen het recht op gezinsbijslag kunnen openen, dan kan je niet zomaar kiezen wie het recht opent. De voorrangsregels zijn immers bij wet bepaald.

  • Ouders van verschillend geslacht:

  1. Als de vader werknemer of zelfstandige is (of werkloos, ziek of gepensioneerd), dan opent hij bij voorrang het recht op kinderbijslag.

  2. Als de vader zonder inkomsten is (geen beroepsinkomsten en geen uitkeringen uit werkloosheid, ziekte of pensioen), dan komt de loontrekkende of zelfstandige moeder (of werkloos, ziek of gepensioneerd) in aanmerking.Voor ambtenaren gelden dezelfde voorrangsregels als voor werknemers. Een ambtenaar ontvangt de gezinsvergoedingen van FAMIFED.

  3. Als de vader en de moeder zonder beroepsactiviteit zijn of het kind niet zelf opvoeden: dan opent de stiefouder het recht. Ook pleegouders kunnen kinderbijslag aanvragen (als het kind tot het gezin van de rechthebbende behoort of heeft behoord).
  Daarna komen de volgende loontrekkende of zelfstandige gezinsleden van het kind in aanmerking. Te beginnen bij de oudste van:

  • de partner van de vader of de moeder (als het kind tot hun gezin behoort)
  • een grootouder, oom of tante van het kind (als het kind tot hun gezin behoort).
  • vervolgens kan een (half-)broer of (half-)zus het recht op gezinsvergoedingen openen, ook al woont die niet in het gezin van het kind (te beginnen bij de oudste).
  •  in laatste instantie kan elk ander loontrekkend of zelfstandig gezinslid het recht openen voor de kinderen (geen band van verwantschap vereist):
   • die minder dan 12 jaar zijn op het ogenblik dat ze in zijn of haar gezin toekomen, ongeacht de band van verwantschap
   • die 12 jaar en ouder zijn wanneer ze in zijn of haar gezin toekomen, indien dit gezinslid verwant is tot de 4e graad (neef en nicht,…) met het kind.

    Deze laatste mogelijkheid is geldig op voorwaarde dat er geen ander recht in België of het buitenland bestaat en zolang dat het betrokken kind in het gezin van dit gezinslid verblijft en het zijn recht op kindergeld behoudt.
     
  • Ouders van hetzelfde geslacht:

  1. Bij meemoederschap (kind geboren binnen het huwelijk van twee vrouwen), opent de oudste van beide ouders bij voorrang het recht op kinderbijslag. Als de oudste geen beroepsactiviteit heeft, dan komt de jongste in aanmerking.

  2. Ook bij volle en gewone adoptie, opent de oudste ouder bij voorrang het recht op kinderbijslag.

  3. Wanneer de beide ouders zonder beroepsactiviteit zijn of het kind niet zelf opvoeden, dan zijn bovenvermelde voorrangsregels van toepassing om te bepalen wie het recht opent.

  In het voordeel van het kind, kan deze wettelijke volgorde automatisch wijzigen.

 • Hoe aanvragen na de geboorte?

  Het volstaat dat je het officiële geboorteattest opstuurt naar het kinderbijslagfonds dat het kraamgeld heeft betaald. Dat attest heb je ontvangen van het gemeentebestuur van de geboorteplaats bij de aangifte van de geboorte.

  Als je het kraamgeld niet vooraf hebt aangevraagd, dan stuur je het originele geboorteattest naar het kinderbijslagfonds van de werkgever (of de laatste werkgever vóór werkloosheid, ziekte of pensioen) of naar het kinderbijslagfonds dat behoort tot dezelfde sociale groep als het sociaal verzekeringsfonds van de persoon die het recht op kindergeld bij voorrang opent. Op grond hiervan zal het kinderbijslagfonds ook het kraamgeld betalen.

  Vermeld steeds duidelijk het aansluitingsnummer van de (laatste) werkgever, je dossiernummer of je rijksregisternummer op het attest om het snel te kunnen verwerken. Andere documenten zijn overbodig.

  Bij ontvangst van het geboorteattest onderzoekt het kinderbijslagfonds je recht op kindergeld en start het de betaling

 • Hoe aanvragen na een wijziging in je beroepssituatie?

  Als je al kinderbijslag in België ontvangt en je verandert van werkgever of je ontvangt sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte of pensioen) of je vat een activiteit als zelfstandige aan, dan hoef je geen aanvraag in te dienen. Het kinderbijslagfonds dat je al uitbetaalt, ontvangt namelijk een bericht van die wijziging via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en onderneemt zelf de nodige stappen. Het betaalt je verder uit en onderzoekt ook je recht op een eventuele sociale toeslag.

  Als je kindergeld voor het eerst wil ontvangen in België (vb. je start een activiteit na een verblijf of tewerkstelling in het buitenland; of je werkt opnieuw na een periode zonder beroepsactiviteit of een onderbreking in je sociale uitkeringen), dan vul je een aanvraag om kinderbijslag in. Je stuurt die naar het kinderbijslagfonds van je nieuwe werkgever of naar het kinderbijslagfonds dat behoort tot dezelfde sociale groep als het sociaal verzekeringsfonds.

 • Hoe aanvragen na een wijziging in je gezinssituatie?

  Het kinderbijslagfonds ontvangt de wijzigingen in je gezinssamenstelling via de Kruispuntbank en onderzoekt automatisch of dit je gezinsbijslag beïnvloedt. Je hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

  • Verwittig wel meteen je kinderbijslagfonds om onterechte betalingen te voorkomen als:
   • je samen met je gezin naar het buitenland vertrekt
   • je gezinssituatie wijzigt (scheiding, samenwoonst,…) en je een sociale toeslag of verhoogde wezenbijslag ontvangt
   • het ouderlijk gezag wijzigt (nieuw vonnis)
   • je kind het gezin verlaat
   • je kind ouder is dan 18 jaar en de lessen stopt, het aantal studiepunten verlaagt of de leerovereenkomst verbreekt
 • Wie ontvangt de betaling?

  De persoon die het kind opvoedt, ontvangt de gezinsvergoedingen.

  Als beide ouders hiervoor instaan, dan zal de moeder de kinderbijslag ontvangen.

  Voor ouders van hetzelfde geslacht (meemoederschap, volle en gewone adoptie) of bij scheiding, gelden er specifieke regels. Neem contact op met je consulent voor meer uitleg.

  Vanaf 16 jaar kan het kind ook zelf zijn kinderbijslag krijgen.

 • Hoeveel kinderbijslag en wanneer?

  Je ontvangt de kinderbijslag uiterlijk de 8ste kalenderdag van de maand die volgt op de maand waarop de kinderbijslag slaat.

  Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand die volgt op de geboorte of op de gebeurtenis die het recht doet ontstaan. De eerste betaling ontvang je dus uiterlijk rond de 8ste van de tweede maand na de geboorte of de gebeurtenis.

  Deel ons best je bankrekeningnummer mee. Een storting op een bankrekening is snel en veilig. Anders ontvang je een circulaire cheque.

  Een voorbeeld
  Je kindje is geboren op 18 maart:

  • je stuurt ons het officieel geboorteattest op
  • je hebt recht op kindergeld vanaf de maand april
  • de kinderbijslag van de maand april ontvang je uiterlijk op 8 mei.

  Bedragen van de kinderbijslag:

  Hoeveel je elke maand ontvangt, hangt af van je gezins- en werksituatie, het aantal kinderen, hun leeftijd en eventuele mindervaliditeit. Vandaag bedraagt de basiskinderbijslag volgens de woonplaats van het kind:

   

  in Brussel en Wallonië:

  • voor het eerste kind : 95,80  EUR
  • voor het tweede kind : 177,27  EUR
  • voor elk kind vanaf het derde : 264,67 EUR

  in Vlaanderen:

  • voor het eerste kind : 93,93 EUR
  • voor het tweede kind : 173,80 EUR
  • voor elk kind vanaf het derde : 259,49 EUR

  Bereken met onze rekenmachine op hoeveel kindergeld je precies recht hebt.

   

 • Voor welke kinderen?

  Voor kinderen tot 18 jaar zijn er geen voorwaarden: ze krijgen kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze meerderjarig worden.

  Daarna, en zolang het kind geen 25 is, zijn er wel voorwaarden. De jongere moet dan onderwijs volgen en mag maar een beperkt inkomen hebben of een beperkt aantal uren werken. Tijdens de wachttijd als werkzoekende, gelden speciale voorwaarden.

  Een kind met een handicap heeft recht tot 21 jaar en kan ook recht hebben op een toeslag.

 • Kan je de voorrangsregel wijzigen?

  Dit is mogelijk.

  Je kinderbijslagfonds zal de wettelijk bepaalde volgorde om het recht op kinderbijslag te openen, automatisch wijzigen in het voordeel van een (stief)ouder of de persoon waarmee een ouder een gezin vormt indien:

  • meer kinderbijslag kan worden uitbetaald voor het kind
  • de persoon die het recht verkrijgt, deel uitmaakt van het gezin van het kind

  In deze situatie moet je de wijziging van het voorrangsrecht niet aanvragen en de persoon die het voorrangsrecht opende moet ook geen document invullen om zijn recht af te staan. Je kinderbijslagfonds onderzoekt namelijk automatisch de meest gunstige regeling en informeert je hierover.

  Een voorbeeld:
  Marc en Déborah wonen samen en hebben een kind. Marc is langdurig werkloos en Déborah is invalide. Het gezinsinkomen is lager dan het toegelaten maximumbedrag om recht te hebben op een sociale toeslag. Het voorrangsrecht van Marc gaat automatisch over naar Déborah. Zij kan namelijk meer kindergeld ontvangen omdat de toeslag voor invaliden hoger is dan voor werklozen.
  Opgelet: als het recht op de toeslag voor invaliden wegvalt, bijvoorbeeld omdat Marc opnieuw begint te werken en de gezinsinkomsten het toegelaten grensbedrag overschrijden, dan zal Marc opnieuw het voorrangsrecht verkrijgen.

  Deze ambtshalve wijziging van de voorrangsorde kan op het verleden slaan (‘met terugwerkende kracht’ ). Je kinderbijslagfonds kan maximaal 5 jaar in het verleden teruggaan.

 • En als het anders verloopt?

  • Heb je het origineel geboorteattest verloren? Kijk nog eens goed na en neem daarna contact op met je consulent. 
  • En als de bank weigert om je cheque uit te betalen? Indien je je identiteit onvoldoende kan bewijzen, dan kan de bank de uitbetaling weigeren. Je kan dan aan je kinderbijslagfonds vragen om de betaling uit te voeren op naam van de persoon die het recht op kinderbijslag opent.
  • Tweeling, drieling,...of meer? Bezorg ons een origineel geboorteattest per kind.
  • Geen recht op kinderbijslag? Als het kind dat in je gezin verblijft ouder is dan 12 jaar, geen familieband (tot de vierde graad) heeft met jou of geen kind is van je partner, en er niemand anders uit je gezin een recht kan openen, dan kan je schriftelijk een afwijking aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid.

  Als je voor de kinderen in je gezin in geen enkele Belgische of buitenlandse regeling gezinsbijslag kan krijgen, dan kan je gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen bij FAMIFED. Voorwaarde is wel dat je beperkte bestaansmiddelen hebt. Ook voor studerende ouders jonger dan 25 jaar, gehandicapte personen zonder beroep en gehandicapte kinderen voor wie niemand in België een recht kan openen, kan FAMIFED het recht op kindergeld onderzoeken.

  • Wezenbijslag : Als één van de ouders overlijdt, dan opent de wees bij voorrang het recht op wezenbijslag. Je kinderbijslagfonds zal automatisch onderzoeken of het weeskind een recht opent op verhoogde wezenbijslag, bij ontvangst van het overlijdensbericht via de Kruispuntbank.
  • Als een kind overleden is : Het kinderbijslagfonds verneemt het overlijden van een kind via de Kruispuntbank. Het recht op kinderbijslag eindigt de maand waarin het overlijden plaatsvond.
  • Buitenland? Als je in het buitenland werkt of als je kind buiten België woont, dan gelden er specifieke regels.
  • Erkenning van het kind : Als de vader het kind erkent na de geboorte, dan zal hij een voorrangsrecht op de gezinsbijslag openen. Het kinderbijslagfonds verneemt dit via de Kruispuntbank en de kinderbijslag blijft verder uitbetaald aan de moeder.