Jongeren met een eigen adres

Jongeren met een eigen adres

Een jongere die niet meer in het gezin van zijn ouders woont, kan zijn eigen kinderbijslag ontvangen. Op eigen benen staan, brengt immers ook kosten mee. 

 • Onder welke voorwaarden ontvangt de jongere zelf de kinderbijslag?

  De jongere ontvangt zelf de kinderbijslag indien hij: 

  • ofwel minstens 16 jaar is en een eigen domicilie (officiële woonplaats) heeft 
  • ofwel gehuwd of ontvoogd (= minderjarig kind dat gemachtigd is om bepaalde rechtshandelingen te stellen) is  
  • ofwel zelf kinderbijslag ontvangt voor zijn eigen kind.  

  Opgelet: een jongere die niet meer bij zijn ouders woont, ontvangt zijn kinderbijslag niet zelf in de volgende situaties: 

  • als de jongere intrekt bij een ander gezin (bijvoorbeeld bij zijn grootmoeder, oom, de ouders van zijn partner,...): de kinderbijslag komt dan toe aan de persoon die de opvoeding van de jongere overneemt in het nieuwe gezin.  
  • als de jongere op kot gaat ('op kamers') zonder zijn wettelijke woonplaats te veranderen: de kinderbijslag wijzigt niet omdat de jongere nog officieel deel uitmaakt van het gezin van zijn ouders.
 • Hoeveel ontvang je als je alleen woont?

  De jongere die een eigen domicilie heeft, ontvangt automatisch de gewone kinderbijslag als eerste kind. Soms is het voordeliger een (stief- of schoon)ouder aan te duiden die de kinderbijslag zal ontvangen. Dan bepalen de gezinsgrootte en werksituatie van deze ouder immers het bedrag. Deze ouder kan bovendien in aanmerking komen voor een toeslag als alleenstaande ouder met beperkte inkomsten.  

  Het kind dat zijn eigen kinderbijslag ontvangt omdat het een eigen domicilie heeft, gehuwd of ontvoogd is, wordt niet als alleenstaande ouder beschouwd. Als het kind echter de kinderbijslag ontvangt voor een eigen kind, dan kan het wel aanspraak maken op een toeslag als alleenstaande ouder met beperkte inkomsten. 

  Een eenvoudige brief van de jongere aan zijn kinderbijslagfonds volstaat om de ouder aan te duiden die de kinderbijslag zal ontvangen. Anders betaalt het kinderbijslagfonds aan de jongere zelf. 

  Een voorbeeld 
  Kathleen woont alleen en ontvangt zelf haar kinderbijslag. Zij ontvangt het basisbedrag als eerste kind (bedrag A). 
  Haar moeder ontvangt echter nog kinderbijslag voor 2 oudere zussen als eerste en tweede kind (bedrag B). 
  Als Kathleen de kinderbijslag aan haar moeder laat betalen, dan zal de moeder kinderbijslag ontvangen voor de drie kinderen samen (bedrag C = eerste, tweede en derde kind). Het bedrag C ligt hoger dan de som van A en B. 
  Het is dus in het voordeel van Kathleen dat haar moeder de kinderbijslag ontvangt. 

  De jongere die gehuwd is of zelf kinderbijslag ontvangt voor een kind maar nog in het gezin van de ouders woont, ontvangt de kinderbijslag op grond van de gezinsgrootte en werksituatie van de ouders.  

  Een voorbeeld 
  Ilse is gehuwd maar woont nog bij haar ouders. Haar vader is invalide en er wonen nog 2 oudere broers in het gezin. 
  Haar moeder ontvangt de verhoogde kinderbijslag voor de 2 broers (eerste en tweede kind). 
  Ilse zelf zal ook de verhoogde kinderbijslag ontvangen en bovendien het bedrag als derde kind. 

 • Hoe aanvragen?

  Als de jongere zijn domicilie onmiddellijk aanpast bij de gemeente, dan ontvangt het bevoegde kinderbijslagfonds automatisch een bericht van de wijziging. Meer hoef je niet te doen want het kinderbijslagfonds zal op basis van de adreswijziging aan de jongere betalen vanaf de maand die volgt op de verandering. Ook wijzigingen in de burgerlijke stand (huwelijk, geboorte,…) maakt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid rechtstreeks over aan het gepaste kinderbijslagfonds. Dit laatste doet dan de nodige aanpassingen.  

  De jongere deelt best meteen zijn bankrekeningnummer mee aan zijn kinderbijslagfonds. Een storting op een bankrekening is snel en veilig. Anders ontvangt hij een circulaire cheque.  

  Een voorbeeld 
  Jan (17 jaar) gaat zelfstandig wonen:  

  • hij wijzigt zijn domicilie bij de gemeente op 8 maart  
  • zijn kinderbijslagfonds ontvangt automatisch de adreswijziging en zal de kinderbijslag vanaf de maand april (de maand die volgt op 8 maart) aan Jan betalen  
  • Jan ontvangt de kinderbijslag van de maand april uiterlijk op 8 mei en deelt ons best vooraf zijn bankrekeningnummer mee.  

  Als het domicilie nog niet is aangepast bij de gemeente, dan stuur je een officieel document (of een duidelijke leesbare kopie) op naar je kinderbijslagfonds. Elk document dat uitgaat van een openbaar bestuur (bijvoorbeeld een politieattest, een attest van het OCMW, een voorlopige verblijfsvergunning of een ‘model 2’ van de gemeente) en dat het eigen adres van de jongere aantoont, komt hiervoor in aanmerking.