gescheiden gezin

Scheiding en echtscheiding

scheidingsdocument

Wat te doen bij scheiding en echtscheiding?

Als beide ouders het ouderlijk gezag samen uitoefenen (co-ouderschap).

Als ouders scheiden wordt uitgegaan van gelijk verdeelde huisvesting tenzij er een vonnis is door de familierechtbank waaruit blijkt dat het ouderlijk gezag exclusief wordt toegekend. Als de ouders gescheiden leven en de vader het kind nadien erkent, zullen de regels van co-ouderschap toegepast worden vanaf de datum van de erkenning.

Wat is de invloed op de gezinsbijslag/kinderbijslag?

Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag voor kinderen die in het Franstalig gebied van Wallonië gedomicilieerd zijn betaald aan een bijslagtrekkende die in het Franstalig gebied van Wallonië gedomicilieerd is.

Als de wettelijke bijslagtrekkende (meestal de moeder), in geval van co-ouderschap, haar adres niet in Wallonië heeft, zal de andere ouder (meestal de vader) bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn, aangeduid worden als vervangende bijslagtrekkende.

In dat geval kan de vader, de vervangende bijslagtrekkende, de wettelijke bijslagtrekkende worden als hij vraagt om de kinderbijslag te ontvangen. Als de vader dit niet aanvraagt, en de moeder verhuist nadien alsnog naar het Franstalige gebied van Wallonië, zal de kinderbijslag automatisch opnieuw aan haar uitbetaald worden.

Wat als het kind bij de vader is gedomicilieerd en woont?

De vader kan de kinderbijslag aanvragen voor de kinderen die bij hem gedomicilieerd zijn.

Als de vader niet vraagt om de kinderbijslag van de kinderen die bij hem gedomicilieerd zijn, te ontvangen, blijft de kinderbijslag aan de moeder die gedomicilieerd is in het Franstalig gebied van Wallonië betaald worden.

De vader ontvangt de kinderbijslag voor de kinderen voor wie hij het exclusief ouderlijk gezag heeft, vanaf de maand die volgt op de ontvangst van een kopie van het volledige niet aangepaste vonnis.

Beide ouders/begunstigden worden ingelicht over de gevolgen in het dossier. Neem gerust contact op met Parentia voor specifieke vragen.

Wat als je kind 18 jaar wordt ?

Betreft alleen het kind dat gedomicilieerd is in Wallonië

De scheiding van de ouders heeft plaatsgevonden voor de 1ste januari 2019

 • Het kind heeft zijn 18de verjaardag gevierd voor de 1ste januari 2019. Over het algemeen wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is.
 • Het kind werd 18 na de 1ste januari 2019. De kinderbijslag blijft verder betaald aan de ouder (gedomicilieerd in Wallonië) aan wie de kinderbijslag werd betaald gedurende de minderjarigheid van het kind, op voorwaarde dat de co-ouderschap verderloopt.

De scheiding van de ouders heeft plaatsgevonden na 31 december 2018.

 • De kinderbijslag blijft aan de moeder betaald, zowel voor een minderjarig als een meerderjarig kind, op voorwaarde dat de co-ouderschap regeling voor alle kinderen van toepassing is.

Wat met de sociale toeslagen?

Sinds 2019 kan iedereen recht hebben op de sociale toeslag, zolang je jaarlijkse brutogezinsinkomen onder de inkomstengrens ligt. Deze toeslag kan in het geval van een alleenstaande ouder eventueel nog verhoogd worden

Andere situaties

 • Als een kind in het buitenland verblijft, dan is het co-ouderschap niet van toepassing, ongeacht de nationaliteit van het kind. Het kinderbijslagfonds van de ouder waarbij het kind woont, zal de kinderbijslag uitbetalen aan diezelfde ouder. Als een vonnis bepaalt dat de ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen, dan geldt de regeling van co-ouderschap wel voor de kinderbijslag. Bezorg dus zo snel mogelijk een kopie van een eventueel vonnis aan je kinderbijslagfonds.
 • Als de ouders gescheiden leven en de vader erkent het kind laattijdig, dan gelden de regels van co-ouderschap vanaf de datum van de erkenning.
 • Als er onenigheid is tussen de ouders over de kinderbijslag, dan kunnen ze in beroep gaan:
  • bij de vrederechter verzet aantekenen in het belang van het kind tegen de uitbetaling van de kinderbijslag aan de persoon aan wie volgens de wet moet worden betaald (‘bijslagtrekkende’). De vrederechter kan alleen de persoon aanwijzen die de kinderbijslag krijgt in plaats van de wettelijke bijslagtrekkende. Voor de berekening van het bedrag van de kinderbijslag, maakt het kind nog steeds deel uit van het gezin van de wettelijke ‘bijslagtrekkende’. De bedragen blijven dus op basis van die gezinssituatie bepaald. Bezorg een kopie van de uitspraak aan je kinderbijslagfonds, zodat de ouder die de vrederechter heeft aangeduid, de kinderbijslag kan ontvangen.

  • aan de arbeidsrechtbank vragen om de kinderbijslag te ontvangen als nieuwe wettelijke bijslagtrekkende. Voor de berekening van de kinderbijslag, maakt het kind dan deel uit van het gezin van de nieuwe bijslagtrekkende en kan het bedrag dus veranderen. Het kinderbijslagfonds ontvangt het vonnis rechtstreeks van de griffie.

  • met een sommendelegatie, kan de rechter (vredegerecht, jeugdrechtbank of rechtbank van eerste aanleg) de andere ouder machtigen om de kinderbijslag te ontvangen. Voor de berekening van de kinderbijslag, beschouwen wij dat het kind wel nog steeds deel uitmaakt van het gezin van de wettelijke ‘bijslagtrekkende’. De bedragen blijven dus op basis van die gezinssituatie bepaald.

scheiding_ring

Als één van de ouders het ouderlijk gezag uitoefent ( = alleenbestuur of exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag).