Wat kost de lagere school ieder jaar in het Franstalig onderwijsnet?

Onderwijs in Wallonië is een bevoegdheid van de Franse gemeenschap, net zoals dat in Vlaanderen een bevoegdheid is van de Vlaamse gemeenschap. In Brussel zijn beide gemeenschappen bevoegd, afhankelijk van de taal waarin je kindje onderwijs volgt. In dit artikel lees je meer over de kosten voor het Franstalig onderwijsnet. Interessant wanneer je kind schoolloopt in Wallonië of een Franstalige school in Brussel!

Wat kost de lagere school ieder jaar?

Schoolkosten in het Franstalig lager onderwijs

Binnen de kosten voor het lager onderwijs vallen alle diensten en materialen die bijdragen aan het onderwijs van je kind tijdens de schooluren. Toegang tot het zwembad en tot culturele en sportieve activiteiten worden eveneens bij de schoolkosten gerekend, net zoals de verplaatsing van en naar deze activiteiten. Inschrijvingsgeld mag een lagere school nooit vragen. Maar de school kan en mag wél een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld middagbewaking en schooluitstappen. Omdat het Franstalig onderwijsnet niet met een maximumfactuur voor lager onderwijs werkt, kunnen de kosten dus per school verschillen. Het Nederlandstalig onderwijsnet voor scholen in Vlaanderen en Brussel hanteert een maximumfactuur voor kleuter- en lager onderwijs.

Informatie over schoolkosten

Voor de aanvang van het nieuwe schooljaar moeten scholen een schatting van de kosten voor het komende jaar aan de ouders bezorgen. Dat kan via een brief of via e-mail, met een duidelijk overzicht van de rubrieken waaruit de schatting is opgebouwd. De bijdrage voor elke leerling wordt periodiek geïnd: scholen mogen dus nooit vragen om de schoolrekening in een keer te betalen. Wanneer de schoolkosten meer dan vijftig euro bedragen, mag je een aanvraag voor gespreide betaling indienen. Je vindt de contactgegevens van de verantwoordelijke terug in de correspondentie over de schoolkosten.

Klachten over de schoolkosten?

Kaart problemen aan bij de directie of bij iemand van de ouderraad of het schoolbestuur. Als je vindt dat de schoolrekening onterecht hoog is, kun je klacht indienen bij volgende instanties:

  • De algemene administratie van Onderwijs: Gratuite.ensobligatoire@cfwb.be of algemeen directeur van het Verplicht Onderwijs, Fabrice Aerts-Bancken op het nummer 02 690 8300 of via secretariat.dgeo@cfwb.be
  • La Ligue des familles: 02 507 72 47 of info@liguedesfamilles.be 
  • Le Délégué général aux droits de l’enfant : 02 223 36 99 ou dgde@cfwb.be 
  • De bemiddelaar van de federatie Wallonië-Brussel (enkel voor officiële scholen): 02 548 00 70 ou courrier@mediateurcf.be

Bronnen:

  • Enseignement.be
  • La Ligue