Mijn kind is langdurig ziek, wat met school?

Soms kunnen kinderen door ziekte (zij het fysiek, zij het psychisch) voor een langere periode niet naar school. Hierdoor bestaat het gevaar dat zij achterop raken met de leerstof. Wanneer een kind door afwezigheid een grote achterstand opbouwt en hierdoor de eindtermen op het einde van het academiejaar niet haalt, kan dit kind niet overgaan naar het volgende schooljaar.

Langdurig ziek

Om dit te voorkomen, zijn er jaren terug al een aantal alternatieven ontstaan om kinderen die nog in staat zijn om bij te leren, maar die zich niet fysiek naar het klaslokaal kunnen begeven, toch nog de mogelijkheid te geven de lessen te volgen. Parentia somt voor jou de verschillende mogelijkheden even op.

De ziekenhuisschool

Kinderen die langdurig in een ziekenhuis of preventorium verblijven, kunnen voor lessen terecht in een ziekenhuisschool. Een ziekenhuisschool is een vorm van Buitengewoon Onderwijs type 5 dat speciaal voor deze doelgroep ontstaan is. Een kind dat voor een lange periode in het ziekenhuis verblijft, kan vaak les volgen in de ziekenhuisschool. Het kind laat zich dan bijkomstig in deze school van het buitengewoon onderwijs inschrijven. Een eventuele inschrijving in de originele school waar het kind was ingeschreven voor de hospitalisatie de lessen aanvatte, blijft lopende. Hierdoor kunnen de lessen gewoon opnieuw worden hervat eens de hospitalisatie ten einde loopt. Bovendien ligt de beslissing of deze leerling mag overgaan naar het volgende leerjaar, bij de school waar het kind oorspronkelijk was ingeschreven.

(t)Huisonderwijs

Wanneer je kind niet in staat is om zich fysiek naar een klaslokaal te begeven, maar wel nog steeds in staat is te studeren, kun je (t)huisonderwijs overwegen. Het is namelijk zo dat er in België vanaf de leeftijd van 5 jaar tot de leeftijd van 18 jaar geen schoolplicht maar wel leerplicht bestaat. Om je kind thuis te (laten) onderwijzen, moet je echter wel over een aantal voorwaarden voldoen. De details hiervan kun je terugvinden in ons artikel “Mag ik mijn kind (t)huisonderwijs geven?”.

Synchroon internetonderwijs: SIO

Sedert 01 januari 2015 is synchroon internetonderwijs, kortweg SIO, een recht voor elk schoolgaand ziek kind in België. In Wallonië werd de organisatie van dit soort onderwijs toegekend aan de dienst Classcontact.

1. Wat is Classcontact?

Wanneer een kind Langdurig afwezig is van school door ziekte, operatie, zwangerschap of een ongeval, heeft dit kind recht op onderwijs via Classcontact. Classcontact verbindt het afwezige kind via internet (met behulp van een laptop of computer) live met zijn klas. In de klas wordt een webcam geïnstalleerd, waardoor het kind in kwestie de lessen gewoon vanuit zijn zetel of ziekenbed kan meevolgen. Op deze manier zijn ze mee met de les en blijven ze ook in contact met hun klasgenoten. Classcontact kan ook in combinatie met de andere diensten voor langdurig zieken zoals bijvoorbeeld ziekenhuisscholen.

2. Voor wie kan Classcontact worden opgestart?

  • Kinderen die door ziekte, operatie, zwangerschap of ongeval minstens zes weken de lessen niet kunnen bijwonen, kunnen aanspraak maken op de diensten van Classcontact.
  • Dat geldt voor alle kinderen die binnen de leeftijd van de schoolplicht vallen. Dat betekent voor kleuters vanaf 5 jaar tot en met de kinderen van het secundair onderwijs.
  • Je kind moet naar een school gaan die gefinancierd of gesubsidieerd is door de Franstalige Gemeenschap)

3. Wat kost bednet?

Classcontact is volledig gratis. De diensten van Classcontact worden georganiseerd door een vzw en brengen noch voor de school, noch voor het kind en zijn gezin, kosten met zich mee. Classcontact voorziet alles van de laptop/computer/webcam tot de internetverbinding thuis.

4. Je denkt dat je in aanmerking te komt? Hoe vraag je Classcontact dan aan?

Om het even wie kan Classcontact aanvragen. Het kind of de jongere zelf kan de aanvraag indien, maar de aanvraag kan ook gebeuren door één van de ouders, een leerkracht, het CLB, een arts. Je hoeft hiervoor als ouder of kind geen overleg te plegen met de school of andere instanties.

5. Hoe en wanneer vraag je Bednet aan?

Classcontact kan je vrijblijvend aanvragen via het online formulier dat je op classcontact.be terugvindt.  Bij aanvraag is het belangrijk dat je ook de school van je kind een doktersattest bezorgt, dat aangeeft dat je kind minimum zes weken de lessen niet zal kunnen volgen. Doe tot slot je aanvraag ook zo snel mogelijk. Strikt genomen kan je de aanvraag tot Classcontact op eender welk moment doen, maar de effectieve opstart van Classcontact kan pas een paar weken later doorgevoerd worden. Je hebt er dus alle baat bij je aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Als je op voorhand al weet dat je voor een lange periode thuis zal zijn (bvb bij zwangerschap of een geplande operatie), is het best dat je je aanvraag een 5 tal weken op voorhand indient.

Overinge initiatieven

1. Ziekenfonds

Sommige ziekenfondsen hebben ook les aan huis voor zieke kinderen in hun diensten opgenomen. Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie.

3. Scholen in Vlaanderen of Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Volgt je kind lessen aan een Vlaamse of Nederlandstalige Brusselse school, dan bestaat er onder een aantal voorwaarden ook nog de mogelijkheid tot tijdelijk of permanent onderwijs aan huis, waarbij de school van het kind les aan huis organiseert aan een rato van vier uren per week. Voor meer informatie hierover kan u ons artikel “Mijn kind is langdurig ziek, wat met school (Vlaanderen)?” lezen.

Welke vorm van ondersteuning is het best voor mijn kind?

Welke vorm van ondersteuning het best is, is afhankelijk van kind tot kind en van situatie tot situatie. Bovendien kun je van veel van bovenvernoemde ondersteuningsvormen gelijklopend gebruik maken. Zo sluit deelnemen aan Classcontact geen ziekenhuisschool uit. Je bekijkt en beslist als ouder in samenspraak met de school, het CLB, artsen en de ondersteunende organisatie welke oplossing voor jouw kind het best is. Samen bekijken jullie welk traject het meest kans geeft op het inhalen of beperken van de opgelopen achterstand om zo het schooljaar tot een succesvol einde te kunnen brengen.  

Bronnen:

  • onderwijs.vlaanderen.be
  • bednet.be