Groeipakket

Wie ontvangt het Groeipakket?

kinderen aan laptop

Welke kinderen hebben recht op het Groeipakket?

groeipakket

Wie krijgt het Groeipakket?

Tot 31 december 2018 kreeg de persoon die het kind opvoedde, meestal de moeder, de kinderbijslag en werd deze persoon bijslagtrekkende genoemd.

Vanaf 1 januari 2019 spreken we van een bijslagtrekkendekern en een begunstigdenkern.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen gezinnen (of ex-partners) ook zelf kiezen om allebei begunstigden te worden en aanduiden wie het Groeipakket (de vroeger kinderbijslag) ontvangt. Voor gescheiden ouders kan die keuze een ongunstige impact hebben op een mogelijke sociale toeslag.

Wanneer behoor je tot een bijslagtrekkendekern?

Je had reeds gezinsbijslag ontvangen tot 31 december 2018 en je blijft dit verder ontvangen na 1 januari 2019. Je wordt vanaf 1 januari 2019 opgenomen in de bijslagtrekkendekern die bestaat uit de bijslagtrekkende en de daaraan gekoppelde kinderen.

In de bijslagtrekkendekern kan er maar 1 begunstigde zijn die het Groeipakket en de eventuele (sociale) toeslagen zal ontvangen. Zodra er zich een verandering in de opvoedingssituatie of het ouderlijk gezag voordoet vanaf 1 januari 2019 wordt de bijslagtrekkendekern omgezet naar een begunstigdenkern. Een wijziging in het ouderlijk gezag moet vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank. Stuur steeds het volledige vonnis door.

Wat verstaat men onder verandering in de opvoedingssituatie na 1 januari 2019?

 • Een kind verhuist van de ene naar de andere ouder, gaat alleen wonen of komt van Wallonië of Brussel naar Vlaanderen.
 • Een kind wordt geplaatst in een instelling of bij een pleeggezinof er is een einde plaatsing van het kind.
 • Er komt een nieuw rechtgevend kind bij in het gezin. Dit kan door een geboorte zijn of wanneer een kind een nieuw recht opent na een periode van onderbreking.

Wanneer behoor je tot een begunstigdenkern?

In de begunstigdenkern kan er maximaal aan 2 begunstigden uitbetaald worden. Je behoort tot een begunstigdenkern als je kinderen geboren zijn vanaf 1 januari 2019 of als er zich een wijziging voordoet in de opvoedingssituatie voor kinderen geboren voor 1 januari 2019.

De begunstigdenkern voor een rechtgevend kind kan uit de volgende personen bestaan:

 • Beide ouders
 • Eén ouder
 • Het rechtgevend kind voor zichzelf
 • De werkelijke opvoeder(s)
 • De pleegzorger

Bij omzetting van bijslagtrekkendekern naar begunstigdenkern zal je uitbetalingsactor bepalen wie de mogelijke begunstigden zijn.

Wie ontvangt de betalingen in een begunstigdenkern?

 • De begunstigdenkern bestaat uit 1 begunstigde:

Als de begunstigdenkern uit 1 begunstigde bestaat (vb. moeder heeft een natuurlijk kind) dan worden de basisbedragen en  eventuele (sociale) toeslagen voor 100% aan deze begunstigde uitbetaald.

 • De begunstigdenkern bestaat uit 2 begunstigden:

Als de begunstigdenkern bestaat uit 2 begunstigden dan kiezen de begunstigden zelf wie van beide het Groeipakket mag ontvangen. Dit zowel in geval van samenwonende personen als in geval van gescheiden ouders. Je moet je keuze schriftelijk aan Parentia kenbaar maken via een document dat  beiden ondertekenen. Stuur je dit document niet terug of er is onenigheid tussen de ouders, dan zal Parentia het Groeipakket uitbetalen aan de jongste begunstigde.

De verschillende toeslagen, buiten de sociale toeslagen, worden uitbetaald aan de aangeduide of de jongste begunstigde.

Hoe verloopt dit voor de sociale toeslagen? Wanneer de begunstigden op hetzelfde adres wonen, dan worden de sociale toeslagen betaald aan de aangeduide begunstigde of de jongste.

Wonen de ouders gescheiden, dan gaan we uit van een gelijkmatig verdeelde huisvesting. De eventuele sociale toeslagen worden 50%-50% verdeeld onder de 2 begunstigden ongeacht de domicilie en de leeftijd van de kinderen (minderjarige en meerderjarige kinderen). Enkel door middel van een gerechtelijk vonnis kan deze gelijk verdeelde huisvesting weerlegd worden.

 • Wat bij een exclusief ouderlijk gezag?

Het Groeipakket en de eventuele sociale toeslagen worden volledig aan de ouder uitbetaald die door een vonnis het exclusief ouderlijk gezag heeft verkregen, indien op moment van het verwerken van het vonnis door de uitbetalingsactor het kind minderjarig is en ongeacht de verblijfplaats van het kind.

 • De begunstigdenkern bestaat uit het kind zelf:

De bijslagtrekkende kern kan in volgende situaties omgezet worden naar een begunstigdenkern waarin het kind zelf begunstigde wordt:

 1. Het kind huwt.
 2. Het kind is ontvoogd of is 16 jaar en heeft zijn woonplaats niet bij zijn ouder(s) of werkelijke opvoeder(s). Dit moet aangetoond worden door officiële documenten of door het Rijksregister.
 3. Het kind is zelf begunstigde voor 1 of meer van zijn eigen kinderen.
 • De begunstigdenkern bestaat uit de ‘werkelijke opvoeder(s)

Wanneer het rechtgevend kind niet alleen woont, niet door één van zijn ouders wordt opgevoed maar in een gezin woont waarmee hij of zij geen verwantschap heeft, spreekt men van werkelijke opvoeders. Men heeft een vermoeden van opvoeden als het kind zijn officiële woonplaats heeft bij opvoeders en geen van beide ouders in het gezin verblijven. Dit vermoeden van opvoeden kan wel door de vermoedelijke opvoeders weerlegd worden door een verklaring op eer ondertekend door beide opvoeders.

Door een vonnis van de bevoegde rechtbank kan er een aanduiding zijn van de werkelijke opvoeders.

Is het kind gehuwd, dan kan de huwelijkspartner niet als zijn opvoeder worden beschouwd. Kinderen die nog rechtgevend zijn en samenwonen kunnen ook niet beschouwd worden als opvoeder van elkaar. In deze gevallen zijn steeds de kinderen zelf begunstigde voor zichzelf.

E-Banking

Wanneer, hoeveel en hoe wordt de gezinsbijslag en de (sociale) toeslag uitbetaald?

uitbetaling

paspoort

Wie vraagt aan?