Scheiding en echtscheiding

Echtscheiding

Een scheiding roept vaak uiteenlopende emoties op. De vertrouwde leefomgeving verandert immers grondig. Afhankelijk van de verandering in het ouderlijk gezag, kan deze wijziging een invloed hebben op de uitbetaling van de kinderbijslag.

 • Wat te doen bij scheiding en echtscheiding?

  Bij een scheiding (= feitelijke scheiding van gehuwde ouders of ongehuwde ouders met een verschillende woonplaats) gaan wij ervan uit dat beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen (co-ouderschap). Dit houdt in dat beide ouders (gehuwd of ongehuwd) samen alle belangrijke beslissingen nemen in verband met het onderhoud en de opvoeding van de minderjarige kinderen die in België verblijven, ongeacht de nationaliteit van de kinderen. De gemeente zal je kinderbijslagfonds inlichten over de wijziging van je gezinssituatie via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

  Als de rechter bij een scheiding het ouderlijk gezag aan slechts één van beide ouders toekent, dan bezorg je meteen een kopie van dit vonnis aan je kinderbijslagfonds.

  Bij een echtscheiding (wettelijke scheiding) zal de gemeente het kinderbijslagfonds inlichten dat de echtscheiding is uitgesproken.

  Als de rechter een nieuwe uitspraak doet over het ouderlijk gezag, bezorg dan meteen dit vonnis aan je kinderbijslagfonds.
   

 • Als beide ouders het ouderlijk gezag samen uitoefenen (co-ouderschap)

  1.    Welke invloed op de kinderbijslag?

  Als beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen, dan blijft het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag al uitbetaalde vóór de scheiding, verder betalen voor alle minderjarige Belgische kinderen aan dezelfde persoon. Op verzoek van beide ouders kan de uitbetaling van de kinderbijslag gebeuren op een gemeenschappelijke rekening, een kinderrekening, waartoe zij beiden toegang hebben.

  De ouder die de kinderbijslag ontvangt, kan eventueel aanspraak maken op een toeslag als alleenstaande ouder met beperkte inkomsten. 

  2.    Wat als het kind bij de moeder woont? 

  Als de vader vóór de scheiding het recht op kinderbijslag opende, dan blijft dit zo, ook al woont het kind niet meer bij hem. De moeder ontvangt de kinderbijslag. 

  3.    - Wat als het kind bij de vader woont?

  De moeder ontvangt nog steeds de kinderbijslag, ook al woont het kind niet bij haar.

  4.    Andere situaties
  • Als een kind in het buitenland verblijft, dan is het co-ouderschap niet van toepassing, ongeacht de nationaliteit van het kind. Het kinderbijslagfonds van de ouder waarbij het kind woont, zal de kinderbijslag uitbetalen aan diezelfde ouder. Als een vonnis bepaalt dat de ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen, dan geldt de regeling van co-ouderschap wel voor de kinderbijslag. Bezorg dus zo snel mogelijk een kopie van een eventueel vonnis aan je kinderbijslagfonds.
  • Als de ouders gescheiden leven en de vader het kind nadien erkent, zullen de regels van co-ouderschap toegepast worden vanaf de datum van de erkenning.
  • Als er onenigheid is tussen de ouders over de kinderbijslag, dan kunnen ze in beroep gaan: 
   • bij de vrederechter verzet aantekenen in het belang van het kind tegen de uitbetaling van de kinderbijslag aan de persoon aan wie volgens de wet moet worden betaald (‘bijslagtrekkende’). De vrederechter kan alleen de persoon aanwijzen die de kinderbijslag krijgt in plaats van de wettelijke bijslagtrekkende. Voor de berekening van het bedrag van de kinderbijslag, maakt het kind nog steeds deel uit van het gezin van de wettelijke ‘bijslagtrekkende’. De bedragen blijven dus op basis van die gezinssituatie bepaald. Bezorg een kopie van de uitspraak aan je kinderbijslagfonds, zodat de ouder die de vrederechter heeft aangeduid, de kinderbijslag kan ontvangen. 
   • aan de arbeidsrechtbank vragen om de kinderbijslag te ontvangen als nieuwe wettelijke bijslagtrekkende. Voor de berekening van de kinderbijslag, maakt het kind dan deel uit van het gezin van de nieuwe bijslagtrekkende en kan het bedrag dus veranderen. Het kinderbijslagfonds ontvangt het vonnis rechtstreeks van de griffie.
   • met een sommendelegatie, kan de rechter (vredegerecht, jeugdrechtbank of rechtbank van eerste aanleg) de andere ouder machtigen om de kinderbijslag te ontvangen. Voor de berekening van de kinderbijslag, beschouwen wij dat het kind wel nog steeds deel uitmaakt van het gezin van de wettelijke ‘bijslagtrekkende’. De bedragen blijven dus op basis van die gezinssituatie bepaald. De griffier of een gerechtsdeurwaarder moet de sommendelegatie aan het kinderbijslagfonds betekenen.

  Bezorg ook zo vlug mogelijk een kopie van elk vonnis dat het ouderlijk gezag wijzigt aan je kinderbijslagfonds. Zo kan de kinderbijslag correct worden toegekend. Neem contact op met je consulent voor meer informatie.
   

   

   

 • Als één van de ouders het ouderlijk gezag uitoefent ( = alleenbestuur of exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag).

  Wat is de invloed op de kinderbijslag?

  Als de rechter bij een scheiding (=feitelijke scheiding of echtscheiding) het ouderlijk gezag aan slechts één van beide ouders toekent, dan heeft dit een invloed op de kinderbijslag.

  Bij ontvangst van het vonnis zal het kinderbijslagfonds rekening houden met de feitelijke situatie (= reële situatie) om te bepalen wie het recht op kinderbijslag opent en wie de betaling ontvangt. Het kinderbijslagfonds van de ouder waar het kind woont, zal de kinderbijslag aan diezelfde ouder betalen vanaf de maand volgend op de ontvangst van het vonnis. Het is dus belangrijk dat je het vonnis zo snel mogelijk aan je kinderbijslagfonds bezorgt!

  Een voorbeeld:
  De ouders van Joris wonen al enkele jaren gescheiden. De moeder ontvangt kinderbijslag voor Joris die bij haar woont. Op 27 april spreekt de rechter de echtscheiding uit en kent hij het ouderlijk gezag aan de vader toe. De vader bezorgt het vonnis aan zijn kinderbijslagfonds op 28 mei. Het kinderbijslagfonds zal verder betalen aan de moeder aangezien het kind nog bij haar woont. Joris woont bij zijn vader vanaf 15 juli. Vanaf augustus ontvangt de vader de kinderbijslag voor Joris. 

  De ouder die de kinderbijslag ontvangt, kan eventueel aanspraak maken op een toeslag als alleenstaande ouder met beperkte inkomsten