Ontvoerde of verdwenen kinderen

Ontvoerde of verdwenen kinderen

De ontvoering of de verdwijning van een kind is een drama voor iedereen. Na de gebeurtenis, blijft de kinderbijslag nog verschuldigd, meestal aan dezelfde persoon als ervoor en voor zover die persoon niet de dader was.

Een ontvoering houdt in dat een ouder of een derde persoon een minderjarig kind weghaalt bij de andere ouder of bij de persoon die het kind opvoedde.
Een verdwijning betekent dat het kind onvrijwillig en zonder nieuws afwezig is op zijn verblijfplaats.
 

 • Wie ontvangt de gezinsbijslag/kinderbijslag voor een ontvoerd kind?

  De gezinsbijslag wordt verder uitbetaald aan de begunstigde(n) onmiddellijk voor de ontvoering op voorwaarde dat deze begunstigde(n) niet rechtstreeks of onrechtstreeks deelgenomen hebben aan de ontvoering. Wanneer de begunstigde overlijdt, kan de persoon die het ouderlijk gezag krijgt bij vonnis aangeduid worden als begunstigde

  Is het kind verdwenen vóór 1 januari 2019 dan blijft de persoon die de kinderbijslag ontving tot 31 december 2018 de gezinsbijslag ontvangen vanaf 1 januari 2019.

  Kinderen die zelf hun kinderbijslagen ontvingen op het moment van de ontvoering hebben geen  recht meer op gezinsbijslag in de periode van ontvoering.

  De volgende voorwaarden moeten echter vervuld zijn:

  • Het kind is jonger dan 18 jaar.
  • Er is een klacht of aangifte neergelegd bij de politie of het parket of bij Belgische overheden bevoegd voor ontvoering van kinderen. Er wordt zowel rekening gehouden met een aangifte van ontvoering in het kader van een strafprocedure, als met een aangifte in het kader van een burgerlijke procedure. .
  • De persoon die de kinderbijslag ontvangt, heeft zijn hoofdverblijfplaats in België en heeft helemaal niet deelgenomen aan de ontvoering.
  • Is het kind ontvoerd naar het buitenland dan blijft er recht op de gezinsbijslag tot het kind 18 jaar is..
  • Dit is een residuair recht: er mag geen ander recht bestaan in toepassing van een andere Belgische of buitenlandse reglementsbepaling of binnen regels van toepassing op het personeel van volkenrechtelijke instellingen.
 • Hoelang ontvang je gezinsbijslag/ kinderbijslag voor een ontvoerd kind?

  Wanneer je kind ontvoerd is, ontvang je de kinderbijslag vanaf de datum van ontvoering en dit zolang het kind geen 18 jaar is.

  De ontvoering eindigt als het kind teruggekeerd is naar de personen of de instelling waar het kind verbleef voor de ontvoering of als deze personen instemmen dat het kind bij derden verblijft.

 • Hoeveel gezinsbijslag/kinderbijslag ontvang je voor een ontvoerd kind?

  Wanneer je kind ontvoerd is, blijf je recht hebben op het bedrag dat je ontving voor de ontvoering.

  Je krijgt verder de sociale toeslag voor het ontvoerde kind als je aan de inkomensvoorwaarde voldoet en het ontvoerde kind blijft ook meetellen voor het bepalen van de gezinsgrootte.

  Heeft het ontvoerde kind recht op een zorgtoeslag als gehandicapt kind, dan ontvang je deze verder voor de duur van de laatste beslissing.

  Heeft het ontvoerde kind recht op wezenbijslag dan ontvang je deze verder. Voor ontvoerde kinderen die wees waren vóór 1 januari 2019 moet er verder voldaan worden aan de voorwaarden om de wezenbijslag te ontvangen.

 • Wie ontvangt de gezinsbijslag/kinderbijslag voor een verdwenen kind?

  De gezinsbijslag wordt verder uitbetaald aan de begunstigde(n) onmiddellijk voor de verdwijning van het kind. Wanneer de begunstigde overlijdt, kan de persoon die het ouderlijk gezag krijgt bij vonnis aangeduid worden als begunstigde.

  Is het kind verdwenen vóór 1 januari 2019 dan blijft de persoon die de kinderbijslag ontving tot 31 december 2018 de gezinsbijslag ontvangen vanaf 1 januari 2019.

  Voor kinderen die zelf hun  kinderbijslag ontvingen voor de verdwijning, is er geen recht meer op  gezinsbijslag in de periode van verdwijning.

  De volgende voorwaarden moeten echter vervuld zijn:

  • Het kind verblijft onvrijwillig niet langer op zijn woonplaats.
  • Er is geen nieuws over het kind behalve als het kind, naar alle waarschijnlijkheid, overleden is door een ongeval of een ramp .
  • De verdwijning kan bewezen worden met alle rechtsmiddelen. .
  • Er is geen ontvoering vastgesteld of meegedeeld aanParentia.
  • Het mag niet gaan om weggelopen of buiten België verblijvende kinderen.

  Het kind moet bij zijn verdwijning nog recht gehad hebben op de kinderbijslag in toepassing van de oude wetgeving vóór 31 december 2018 of in toepassing van de huidige wetgeving van het Groeipakket, of recht gehad hebben op kinderbijslag betaald door een andere regio, of betaald volgens de buitenlandse regelgeving of volgens de regels van toepassing op personeel van volkenrechtelijke instellingen (Eurocontrol, VN,…).

 • Hoelang ontvang je gezinsbijslag/kinderbijslag voor een verdwenen kind?

  Wanneer je kind vermist is, ontvang je de gezinsbijslagen nog maximaal 5 jaar na de eerste dag van de maand van verdwijning en uiterlijk tot de leeftijd van 25 jaar.

  Wanneer je kind wordt teruggevonden, eindigt het recht op kinderbijslag op basis van een verdwenen kind. Er is nadien nog verder recht op de gezinsbijslagen als je kind voldoet aan de voorwaarden om verder een recht te openen.

 • Hoeveel gezinsbijslag/kinderbijslag ontvang je voor een verdwenen kind?

  Wanneer je kind vermist is, blijf je recht hebben op het bedrag dat je ontving voor de verdwijning.

  Wanneer er bijkomende voorwaarden verbonden waren aan een  deel van het bedrag dat je ontving, ontvang je het bedrag verder voor zolang de voorwaarden vervuld blijven.

  Je krijgt verder de sociale toeslag voor het verdwenen kind als je aan de inkomensvoorwaarde voldoet en het verdwenen kind blijft ook meetellen voor het bepalen van de gezinsgrootte.

  Heeft het verdwenen kind recht op een zorgtoeslag als gehandicapt kind, dan ontvang je deze verder voor de duur van de laatste beslissing.

  Heeft het verdwenen kind recht op wezenbijslag dan ontvang je deze verder. Voor verdwenen kinderen die wees waren vóór 1 januari 2019 moet er verder voldaan worden aan de voorwaarden om de wezenbijslag te ontvangen.