Jongeren met een eigen adres

Jongeren met een eigen adres

Een jongere die niet meer in het gezin van zijn ouders woont, kan zijn eigen kinderbijslag ontvangen. Op eigen benen staan, brengt immers ook kosten mee. 

 • Onder welke voorwaarden ontvangt de jongere zelf de gezinsbijslag?

  De jongere ontvangt zelf de gezinsbijslag indien hij: 

  • ofwel minstens 16 jaar is en een eigen domicilie (officiële woonplaats) heeft 
  • ofwel gehuwd of ontvoogd (= minderjarig kind dat gemachtigd is om bepaalde rechtshandelingen te stellen) is  
  • ofwel zelf gezinsbijslag ontvangt voor zijn eigen kind
  • en nog voldoet aan de voorwaarden om gezinsbijslag te ontvangen.

  Opgelet: een jongere die niet meer bij zijn ouders woont, ontvangt zijn gezinsbijslag niet zelf in de volgende situaties: 

  • als de jongere intrekt bij een ander gezin (bijvoorbeeld bij zijn grootmoeder, oom, de ouders van zijn partner,...): de gezinsbijslag komt dan toe aan de begunstigde kern die de opvoeding van de jongere overneemt in het nieuwe gezin.  
  • als de jongere op kot gaat ('op kamers') zonder zijn wettelijke woonplaats te veranderen: de gezinsbijslag wijzigt niet omdat de jongere nog officieel deel uitmaakt van het gezin van zijn ouders.
 • Hoeveel ontvang je als je alleen woont?

  De jongere die een eigen domicilie heeft vóór 01/01/2019, blijft hetzelfde bedrag ontvangen vanaf 01/01/2019 als het bedrag ontvangen vóór 31/12/2018, d.w.z. de gewone gezinsbijslag als enig kind.

  Het kind dat zijn eigen gezinsbijslag ontvangt heeft vanaf 01/01/2019 recht op een sociale toeslag van 47,81 EUR als zijn jaarlijks gezinsinkomen ≤ 30984 EUR is.

  Voorbeeld :
  Leen (+ 18jaar) woont alleen sedert 13/05/2017 en ontvangt maandelijks basisbedrag van 93,93 EUR + een leeftijdsbijslag van 28,72 EUR sedert 01/06/2017. Vanaf 01/01/2019 blijft Leen een basisbedrag van 93,93 EUR en leeftijdsbijslag van 28,72 EUR ontvangen + sociale toeslag van 47,81 EUR indien ze voldoet aan het gezinsinkomen.

  De jongere die een eigen domicilie heeft na 01/01/2019, ontvangt het vastgeklikt bedrag na de omkering van de rangen op 31/12/2018.

  Het kind dat zijn eigen gezinsbijslag ontvangt heeft vanaf 01/01/2019 recht op een sociale toeslag van 47,81 EUR, 29,64 EUR of 23,90 EUR (afhankelijk van het basisbedrag 93,93 EUR, 173,80 EUR of 259,49 EUR) als zijn jaarlijks gezinsinkomen ≤ 30984 EUR is. 

  Een voorbeeld :
  Het gezin Vermaelen heeft 3 kinderen Lotte (+18 jaar) en Mo ( 15 jaar) en Cédric (8 jaar). Lotte gaat alleen wonen vanaf 02/03/2019.

   

  Basisbedrag December 2018 moeder

  Basisbedrag Januari 2019 moeder (omgekeerde rangen)

  Lotte +18j

  93,93 EUR

  259,49 EUR

  Mo 15j

  173,80 EUR

  173,80 EUR

  Cédric 8j

  259,49 EUR

  93,93 EUR

   

   

  Basisbedrag Januari 2019 (vastgeklikt bedrag)

  Basisbedrag April 2019 (na wijziging)

  Lotte +18j

  259,49 EUR aan de moeder

  259,49 EUR aan Lotte

  Mo 15j

  173,80 EUR aan de moeder

  173,80 EUR aan de moeder

  Cédric 8j

  93,93 EUR aan de moeder

  93,93 EUR aan de moeder

   

  Lotte krijgt een basisbedrag van 259,49 EUR + een leeftijdstoeslag van 28,72 EUR en een sociale toeslag van 23,90 EUR.

  Het kind kan een (stief)ouder aanduiden als begunstigde. Let op, dit is niet altijd voordeliger. Neem contact op met je consulent voor meer informatie.

   

 • Hoe aanvragen?

  Als de jongere zijn domicilie onmiddellijk aanpast bij de gemeente, dan ontvangt de bevoegde uitbetaler van het Groeipakket automatisch een bericht van de wijziging. Meer hoef je niet te doen want de uitbetaler van het Groeipakket zal op basis van de adreswijziging aan de jongere betalen vanaf de maand die volgt op de verandering. Ook wijzigingen in de burgerlijke stand (huwelijk, geboorte,…) wordt rechtstreeks overgemaakt aan de uitbetaler van het Groeipakket. Dit laatste doet dan de nodige aanpassingen.  

  De jongere deelt best meteen zijn bankrekeningnummer mee aan zijn uitbetaler van het Groeipakket. Een storting op een bankrekening is snel en veilig. Anders ontvangt hij een circulaire cheque.  

  Een voorbeeld 
  Jan (17 jaar) gaat zelfstandig wonen:  

  • hij wijzigt zijn domicilie bij de gemeente op 8 maart  
  • zijn uitbetaler van het Groeipakket ontvangt automatisch de adreswijziging en zal de gezinsbijslag vanaf de maand april (de maand die volgt op 8 maart) aan Jan betalen  
  • Jan ontvangt de gezinsbijslag van de maand april uiterlijk op 8 mei en deelt ons best vooraf zijn bankrekeningnummer mee.  

  Als het domicilie nog niet is aangepast bij de gemeente, dan stuur je een officieel document (of een duidelijke leesbare kopie) op naar je uitbetaler van het Groeipakket. Elk document dat uitgaat van een openbaar bestuur (bijvoorbeeld een attest van het OCMW, een attest van de wijkagent of een ‘model 2’ van de gemeente) en dat het eigen adres van de jongere aantoont, komt hiervoor in aanmerking.