Adoptie

Adoptie

Een adoptie gaat dikwijls gepaard met strikte procedures en lange wachttijden. Op het eind van de hele adoptieprocedure is de biologische afstamming van het kind gewijzigd in het voordeel van de adoptieouders. Je krijgt ook een premie, net als alle andere ouders! De aanvraag voor een adoptiepremie kan je indienen zodra het kind deel uitmaakt van je gezin. 

 • Specifieke voorwaarden?

  1. Om recht te hebben op de adoptiepremie, moeten de adoptieouder en het kind de volgende voorwaarden vervullen: 
  • De adoptieouder of zijn (huwelijks)partner oefent een activiteit uit als arbeider, bediende of zelfstandige in België of ontvangt sociale uitkeringen die hieruit voortvloeien. 
  • Het kind voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag (studie en opleiding, werkzoekende, kind met een beperking). 
  2. Een verzoekschrift tot adoptie is ingediend of een adoptieakte is ondertekend. 

  Voor de adoptie van een kind in België moet de adoptant een verzoekschrift tot adoptie indienen bij de bevoegde rechtbank: 

  •    bij de jeugdrechtbank voor de adoptie van een minderjarig kind 
  •    bij de rechtbank van eerste aanleg voor de adoptie van een meerderjarige. 

  Voor een 'interlandelijke' adoptie: 

  • voor de adoptie van een kind uit het buitenland moet een adoptieakte ondertekend zijn volgens de wetgeving van het land van herkomst 
  • voor de adoptie van een minderjarig kind moet de adoptant bovendien bij de jeugdrechtbank een verzoekschrift indienen tot vaststelling van de geschiktheid om te adopteren 
  • voor de adoptie van een meerderjarige volstaat de buitenlandse adoptieakte. 
  3. Het kind maakt deel uit van het gezin van de adoptieouder. 
  4. Per gezin kan slechts één adoptiepremie voor hetzelfde kind worden uitbetaald. 
  5. Er is geen kraamgeld voor dit kind betaald aan de adoptieouder of aan zijn (huwelijks)partner. 

  Een voorbeeld  
  De heer Peeters is sterk gehecht aan zijn stiefzoon en wil hem adopteren. Hij zal echter geen recht hebben op een adoptiepremie als de moeder met wie hij samenwoont, al kraamgeld heeft ontvangen voor zijn stiefzoon. 

 • Wie vraagt de premie aan?

  Als het kind door één persoon (de adoptieouder) is geadopteerd, dan dient die persoon de aanvraag in. 
  Als het kind door een (echt)paar van verschillend geslacht is geadopteerd, dan dient de adoptievader (= arbeider, bediende of zelfstandige in België of sociale uitkeringen ontvangen die hieruit voortvloeien) de aanvraag bij voorrang in. Als hij geen werknemer is, dan vraagt de adoptiemoeder de premie aan. 

  Als de adoptieouders van hetzelfde geslacht zijn, dan vraagt de oudste bij voorrang de premie aan. 

 • Waar aanvragen?

  Stuur je aanvraagformulier naar het kinderbijslagfonds van de werkgever (of de laatste werkgever vóór de werkloosheid, de ziekte of het pensioen) of naar het kinderbijslagfonds dat behoort tot dezelfde sociale groep als het sociaal verzekeringsfonds van de aanvrager. 

  Vermeld duidelijk het aansluitingsnummer van de (laatste) werkgever, je dossiernummer of je rijksregisternummer op het formulier. 

  Ben je ambtenaar? Stuur dan je aanvraag naar FAMIFED. 

 • Hoe ontvang je de premie?

  Je kan de aanvraag indienen vanaf het ogenblik dat de binnen- of buitenlandse adoptieprocedure is gestart en het kind deel uitmaakt van je gezin. Om de premie te kunnen uitbetalen, dient het kinderbijslagfonds te beschikken over: 

  • een ingevulde Aanvraag van een adoptiepremie
  • een kopie van de adoptieakte of van het verzoekschrift tot adoptie.  
  • een bewijs dat het kind deel uitmaakt van het gezin van de adoptieouders: als het kind is ingeschreven in de bevolkingsregisters, dan vraagt je kinderbijslagfonds de gezinssamenstelling zelf op via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Als de inschrijving bij de gemeente vertraging oploopt, dan kan je een verklaring op eer opsturen samen met rechtsgeldige bewijzen. (vb kopie van vliegtuigtickets)  
 • Wie ontvangt ze, wanneer en hoeveel?

  Als het kind door één persoon (de adoptieouder) is geadopteerd, dan betalen we de adoptiepremie aan de persoon die het kind adopteert. 

  Als het kind door een (echt)paar van verschillend geslacht is geadopteerd, dan kunnen ze zelf kiezen wie van beide ouders de adoptiepremie ontvangt. Als ze geen keuze maken of bij onenigheid, dan ontvangt de adoptiemoeder de premie. 

  Als de adoptieouders van hetzelfde geslacht zijn, dan maken we een onderscheid tussen een gewone en een volle adoptie: 

  • gewone adoptie: het ouderpaar kan zelf kiezen wie van beiden de adoptiepremie ontvangt. Als ze geen keuze maken of bij onenigheid dan ontvangt de oudste van de twee de premie en de kinderbijslag 
  • volle adoptie: de oudste van de adoptieouders ontvangt de adoptiepremie en de kinderbijslag  

  Bij ontvangst van de vereiste documenten en nodige gegevens, zal je kinderbijslagfonds de premie zo snel mogelijk uitkeren. 

  Het bedrag van de adoptiepremie bedraagt in Vlaanderen 1.272,52 EUR en in Brussel, Wallonië en Duitstalige Gemeenschap 1.297,92 EUR per kind. 

  Deel ons best je bankrekeningnummer (link naar de formulieren) mee. Een storting op een bankrekening is snel en veilig. Anders ontvang je een circulaire cheque. 

 • Enkele speciale situaties 

  • Geen recht op een adoptiepremie omdat je niet aan de voorwaarden voldoet of omdat je geen recht kan openen? Je kan dan een afwijking aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid.  
  • Kinderbijslag en adoptie:  
   Voor adoptieouders van verschillend geslacht (door gewone en volle adoptie) gelden de gebruikelijke voorrangs- en toekenningsregels. 
   Als de adoptieouders van hetzelfde geslacht zijn, dan opent de oudste het recht op kinderbijslag.  
   Voor de uitbetaling van de kinderbijslag aan een ouderpaar van hetzelfde geslacht, maken we een onderscheid tussen een gewone en een volle adoptie. Bij gewone adoptie kunnen adoptieouders van hetzelfde geslacht kiezen wie de kinderbijslag ontvangt. Als ze geen keuze maken of bij onenigheid dan ontvangt de oudste van de twee de kinderbijslag. Bij volle adoptie gebeurt de betaling aan de oudste adoptant. Voor meer informatie kan je terecht bij je consulent. 
  • Kinderbijslag en meemoederschap:  
  • Voor een kind geboren binnen het huwelijk van twee vrouwen, opent de oudste ouder het recht en ontvangt de moeder de kinderbijslag.  
  • Wezenbijslag (link naar thema overleden ouder) en adoptie: bij een gewone adoptie, openen het overlijden van zowel een biologische als een adoptieve ouder het recht op wezenbijslag. Bij een ‘volle’ adoptie (de band met de natuurlijke ouders is verdwenen), kan enkel het overlijden van een adoptieouder nog recht geven op wezenbijslag. Voor meer informatie kan je terecht bij je consulent.