Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “sluiting scholen, kinderopvang, opvangcentra”

Wat houdt het in?

Wanneer de school, de klas, het opvangcentra voor kinderen met een handicap of de kinderopvang van je kind sluiten omwille van de coronamaatregelen, kun je als ouder aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  Voor de dagen dat je als werknemer afwezig bent op het werk, kun je tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ontvangen.

tijdelijke werkloosheid scholen gesloten

De RVA heeft het attest ter invulling door de school of instelling bovendien al ter beschikking gesteld op haar website. Hierop moet deze school of instelling de volledige of gedeeltelijke sluiting of onderbreking van haar diensten op bevestigen.

Wat zijn de voorwaarden?

Elke werknemer heeft het recht van zijn werk afwezig te blijven, zonder behoud van zijn loon wanneer:

  • een minderjarig kind waarmee de werknemer samenwoont niet naar het kinderdagverblijf of school kan omdat deze of de klas waartoe het kind behoort sluit als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus;
  • hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht zijn leeftijd, en dit kind niet naar het opvangcentrum kan omdat dit sluit of omdat de intra-of extramurale dienst of behandeling (georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen), tijdelijk onderbroken is door coronamaatregelen.

Als werknemer behoudt je dit recht zolang het kind waar sprake van is niet kan terugkeren naar het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten.

Opgelet!

Je hebt als werknemer geen recht op deze uitkering tijdens de periodes van de gewone schoolvakanties of feestdagen (bijv. herfstvakantie of 11 november). Dit omdat de scholen op deze dagen sowieso sluiten en het hier niet gaat om een bijkomende sluiting om het coronavirus te bestrijden.

Hoe vraag je het aan?

  • Als je als werknemer gebruik wil maken van dit recht, moet je je werkgever onmiddellijk op de hoogte stellen.
  • Laat een attest laten invullen (beschikbaar op de website van de RVA) door de school of de instelling die in de opvang van je kind voorziet.
  • Onderteken het attest en bezorg het onmiddellijk aan je werkgever.

Dit attest bevestigt de sluiting van de instelling of school, of de onderbreking van de dienst. De periode van sluiting vindt je op dit attest terug.

Opgelet: Scholen zijn enkel verplicht dit attest af te leveren op uitdrukkelijke vraag van de werknemer.

Afwezig zonder behoud van loon, is er dan een uitkering voorzien?

Als werknemer heb je in dit geval recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit ten laste van de RVA. Je krijgt van de RVA ook een bijkomende toeslag van €5,63 per dag.

Vanaf wanneer kan je hierop aanspraak maken?

Deze wet is in werking getreden met terugwerkende kracht vanaf 01 oktober 2020. Ze zal van toepassing zijn tot 30 juni 2021, tenzij een Koninklijk besluit de geldigheidsduur ervan verlengt.

Bronnen:

  • Partena-Professional.be