Heb ik recht op vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof?

Iedere werknemer, wat ook het arbeidsstelsel is waarin hij werkt (voltijds of deeltijds), heeft voor een kind geboren tot en met de geboortedatum 31 december 2020, recht op 10 dagen verlof in de 4 maanden die volgen op de dag van de geboorte. Wordt je kindje na 31 december 2020 geboren, dan is er recht op 15 dagen. Bij de geboorte van een meerling, wordt het recht op 10 of 15 verlofdagen maar één enkele keer toegekend.

vaderschapsverlof
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
 •  Je  bent verbonden door een arbeidsovereenkomst.
 • Je neemt het verlof op binnen de 4 maanden na de bevallingsdatum.
 • Je hebt een wettelijke afstammingsband met het kind (vader) of je bent op het moment van de geboorte gehuwd met de persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of je woont op dat moment wettelijk of permanent en affectief samen met die persoon (co-ouder).

Je hebt de keuze om al deze dagen of een deel ervan ; in één keer of gespreid op te nemen.

Gedurende de eerste 3 dagen van het vaderschapsverlof, behoudt de werknemer zijn volledige loon ten laste van de werkgever. Om recht te hebben op dit loon, moet de werknemer vooraf de werkgever over de bevalling informeren. Indien dit onmogelijk is, moet de werknemer de werkgever in elk geval zo snel mogelijk informeren.

l'indemnisation

Voor de volgende 7 (of 12) dagen vaderschapsverlof, ontvangt de werknemer geen loon, maar een uitkering dat hem zal worden uitbetaald via de betalingsdienst van het ziekenfonds. Het bedrag van deze uitkering bedraagt 82% van het brutoloon. Voor de aanpassing van dit bedrag aan de index, kan je de site van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering consulteren.

Wie maakt aanspraak op meeouderschapsverlof ?

Net zoals het vaderschapsverlof heeft de co-ouder recht op 10 of 15 verlofdagen gedurende de 4 maanden die volgen op de bevalling. Voorafgaandelijk moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Het kind mag enkel een wettelijke afstammingsband hebben met de moeder. Is er ook een wettelijke afstammingsband met een vader, dan is er enkel een recht op vaderschapsverlof in hoofde van de vader en geniet de meeouder geen geboorteverlof.
 • De werknemer (meeouder) moet op het ogenblik van de geboorte:
  • Gehuwd zijn met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat;
  • hetzij wettelijk samenwonen met diegene van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. Bovendien mag hij/zij niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen;
  • hetzij sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwonen met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet  verbonden is door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. Het bewijs van samenwoning en hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister.   

De vergoeding en de bedragen zijn dezelfde als voor het vaderschapsverlof.

Bronnen:

 • Werk België
 • Belgium 
 • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen