Geboortes meerlingen

Je bent zwanger en je verwacht niet één, maar twee of misschien zelfs meerdere kindjes. In tegenstelling tot eenlingzwangerschappen komen meerlingzwangerschappen niet zoveel voor. Ze vragen wel iets meer aandacht en er is ook nood aan een specifieke opvolging.

meerlingen

Opvolging zwangerschap

Verschillende deskundigen begeleiden je tijdens de zwangerschap zoals de gynaecoloog, vroedvrouw en vanuit de ONE is er ook een TMS (travailleur médico-social) die je kan begeleiden of advies geven.   De TMS kan een sociaal assistent(e) of verpleegster zijn.
Meerlingzwangerschappen vragen een specifieke opvolging binnen een structuur die aangepast is om meerdere baby’s te verwelkomen op de dienst neonatologie indien nodig.

De gynaecoloog of verloskundige

De gynaecoloog of verloskundige is een geneesheer gespecialiseerd in de begeleiding van (“normale” en “ risicovolle”) zwangerschappen en bevallingen. 

De vroedvrouw

De vroedvrouw kan desnoods in samenwerking met de gynaecoloog :

 • De opvolging thuis verzekeren
 • Zorg verlenen en raad geven voor een goed verloop van de zwangerschap
 • De ouders voorbereiden op de geboorte
 • Postnatale zorg verlenen : tijdens de 1ste levensweken kan zij zowel de moeder  als de pasgeborenen verzorgen zolang het nodig is, evenals ondersteuning bieden bij borstvoeding.

Kraamverzorgster

Administratieve stappen

 • Je ontvangt een eenmalige premie (kraamgeld) bij de geboorte van elk kind, geboren in België.
  Je kunt een aanvraag indienen voor deze premie vanaf de 6de maand zwangerschap. De premie wordt ten vroegste 2 maanden vóór de voorziene bevallingsdatum betaald.

 • Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand van geboorte van je kinderen. Je ontvangt dit bedrag rond de 8ste dag van de volgende maand.

 • Ben je als werkneemster aangeworven onder een arbeidscontract, ongeacht het arbeidsregime, zelfstandige of werkloos, heb je recht op verlof vóór en na de geboorte van je kind. Deze periode wordt moederschapsverlof genoemd. Voor de papa’s is er vaderschapsverlof voorzien.

Wat is de duur van het verlof ?
Voor een meerling duurt het moederschapsverlof voor werknemers en werklozen 17 weken en kan verlengd worden tot maximum 19 weken.
Ben je zelfstandig, dan heb je recht op 13 weken moederschapsverlof.
Indien je kinderen meer dan 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis blijven, recupereer je het aantal verlofdagen, gelijk aan de duur dat je in het ziekenhuis hebt verbleven. Deze verlenging mag echter je verlof van 24 weken niet overschrijden.
Het vaderschapsverlof duurt 10 dagen, éénmaal toegekend.
Wanneer kan ik het verlof opnemen ?
Het zwangerschapsverlof omvat een wettelijk verplicht deel en een facultatief deel. Je kan een deel opnemen vóór en een deel na de bevalling.
Je kunt 8 weken zwangerschapsverlof nemen vóór de bevalling.
Je bent verplicht om je activiteit stop te zetten en één week rust te nemen vóór de voorziene bevallingsdatum. De 7 overige weken worden dan overgedragen na de bevalling.
Na de bevalling bedraagt de bevallingsrust verplicht 9 achtereenvolgende weken.
Bij de geboorte van meerlingen, heb je het recht om 2 extra weken postnataal verlof na de verplichte periode te vragen, die werd verlengd met uitgestelde bevallingsrust.
Je bent als vader vrij om de dagen vaderschapsverlof te kiezen. Je moet ze wel opnemen binnen de 4 maanden vanaf de dag van de geboorte.
Hou er wel rekening mee dat de dag van de bevalling de eerste dag is van deze periode van vier maanden.
Welke uitkering ontvang je tijdens het verlof ?
Je ontvangt tijdens het moederschapsverlof een uitkering van de mutualiteit, vastgesteld volgens een percentage van je loon.
De eerste 30 dagen van je moederschapsverlof bedraagt dit 82% van het (onbegrensd) loon.
Vanaf de 31ste dag en in geval van verlenging bedraagt dit 75% van het begrensde loon.
Tijdens het vaderschapsverlof behoud je de eerste drie dagen je loon ten laste van je werkgever. De zeven resterende dagen stort de mutualiteit een uitkering ten bedrage van 82% van het brutoloon.
Verplichting ten opzichte van de werkgever ?
Je overhandigt aan je werkgever een medisch getuigschrift, 9 weken vóór de voorziene bevallingsdatum.
 • Tot op heden bestaat er geen wettelijke regeling dat het recht op borstvoedingsverlof voorziet. Wens je na het einde van je postnataal verlof gedurende een bepaalde tijd thuis te blijven om je kind borstvoeding te geven, ga dan na of de onderneming een collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten die een periode van borstvoedingsverlof voorziet (dikwijls onbetaald) of onderhandel dit verlof met de werkgever. In de huidige wetgeving moet je de verschillende opties zoals loopbaanonderbreking, tijdskrediet of ouderschapsverlof, vergelijken om te beslissen welke optie financieel het meest interessant is.
  Er bestaat echter geen borstvoedingsverlof als zodanig voor de openbare sector. 

Wat zijn de voorwaarden?
• Geef je borstvoeding en voer je taken uit, erkend door de wet, die als risicovol worden beschouwd voor je gezondheid of deze van het kind? En/of geef je borstvoeding en voer je taken uit die een gevaar vormen voor je gezondheid of deze van het kind door specifieke omstandigheden eigen aan de onderneming? De arbeidsgeneesheer bekijkt dit geval per geval. Je hebt er alle belang bij om hem de elementen over te maken die aantonen dat je werk risico’s inhoudt voor jouw gezondheid of de kwaliteit van de melk.
• Wens je borstvoeding te geven en is er geen vervangend werk? Betwist je de beslissing die genomen werd door de werkgever en de arbeidsgeneesheer? Dan kan je aan de medische inspectie vragen om na te kijken of de voorwaarden gerespecteerd werden. De medische inspectie zal onmiddellijk contact opnemen met je werkgever.
Te ondernemen stappen
• informeer je over het recht op borstvoedingsverlof naargelang het uitgevoerde werk ;
• raadpleeg eventueel de arbeidsgeneesheer of de geneesheer aangeduid door de werkgever raadplegen, teneinde de risicoposten te bepalen ;
• overhandig aan het ziekenfonds een attest van de werkgever waarop staat dat je van je werk verwijderd wordt wegens borstvoeding en dat bewijst dat je in de onmogelijkheid bent om je werk en elk vervangingswerk uit te oefenen vanwege je toestand.
 • Na het postnataal verlof heb je het recht om een pauze in te lassen om je kind borstvoeding te geven of om moedermelk af te kolven.

  Het recht op borstvoedingspauzes werd eerst vastgelegd in de C.A.O. nr. 80 van 27 november 2001.  Deze laatste werd vervolgens een verplichting door het koninklijk besluit van 21 januari 2002. Het gaat dus werkelijk over een recht, voor elke werkneemster onder arbeidscontract, om je werk te onderbreken om je kind borstvoeding te geven of om moedermelk af te kolven. Volgens de duur van je dagelijkse prestaties, gaat het over één of twee pauzes van een half uur :

  • Prestaties van 4u of meer : recht op een borstvoedingspauze gedurende de dag.
  • Prestaties van minstens 7u30 : recht op twee pauzes gedurende de dag.

  Je kunt gebruik maken van borstvoedingspauzes tot 9 maanden na de geboorte van het kind.
  Deze periode kan met maximum twee maanden verlengd worden in uitzonderlijke omstandigheden zoals, bijvoorbeeld, de vroeggeboorte van een kind.

Voorwaarden
• Wens je gebruik te maken van recht op borstvoedingspauzes? Breng je werkgever, minstens twee maanden op voorhand, op de hoogte via aangetekend schrijven of via het overhandigen van een schriftelijke kennisgeving waarbij het dubbel ondertekend wordt door de werkgever. Deze modaliteiten worden niet voorzien in de wetgeving, maar laten toe om een bewijs te hebben in geval van conflict. De termijn van twee maanden kan ingekort worden na gezamenlijk overleg.
• Je moet vanaf de aanvang van het recht, aanvang vrij te kiezen, maandelijks een bewijs leveren dat je borstvoeding geeft. Dit kan via een attest van een consultatiebureau (ONE of Kind en Gezin), of een medisch attest. Jij en de werkgever vullen vervolgens een ander attest in bestemd voor het ziekenfonds, met de vermelding van het loonverlies.
• Wat betreft de momenten wanneer de pauzes genomen worden, wordt een akkoord afgesloten met de werkgever. Bij gebrek aan akkoord, volgen de borstvoedingspauzes of gaan ze onmiddellijk vooraf aan de rusttijden voorzien in het arbeidsreglement.
Uitkering
Het ziekenfonds betaalt 82% van het laatste onbegrensde brutoloon.
Ontslagbescherming
Je geniet een ontslagbescherming wanneer je gebruikt maakt van borstvoedingspauzes. Deze bescherming houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig mag beëindigen, vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht van de uitoefening van het recht op borstvoedingspauzes, tot het verstrijken van een maand die ingaat de dag volgend op het verstrijken van de geldigheid van het laatste attest of het laatste medisch getuigschrift, behalve om redenen die geen verband houden met de fysieke toestand als gevolg van de borstvoeding en/of het afkolven van moedermelk. De werkgever moet deze redenen bewijzen. Op verzoek van de werkneemster, brengt de werkgever haar hier schriftelijk van op de hoogte.
Ruimte ter beschikking gesteld door de werkgever
De wetgeving verplicht iedere werkgever om een borstvoedingsruimte te voorzien in zijn lokalen. Dit lokaal moet discreet zijn, goed verlucht, proper en correct verwarmd. Je moet al liggend en onder de juiste omstandigheden kunnen rusten. Niettegenstaande deze principes, kunnen jij en je werkgever een andere locatie overeenkomen. Dit moet wel schriftelijk gebeuren.
 • Je moet binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte de kinderen aangeven bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar ze geboren zijn. Na deze aangifte ontvang je eveneens de nodige documenten bestemd voor verschillende organisaties.

  Ben je gehuwd, dan kunnen zowel de vader, de moeder of beiden de aangifte doen.
  Ben je niet gehuwd, dan mag de vader de aangifte doen als hij vooraf de kinderen erkend heeft. Zonder deze erkenning kan enkel de moeder de aangifte doen en de vader kan dezelfde dag de erkenning vragen. 

  Je hebt volgende documenten nodig voor de aangifte : het medisch getuigschrift van geboorte, je identiteitskaart en je huwelijksboekje of de akte van erkenning.

Hulpverleners

De geboortes van drielingen, vierlingen of meer of tweelingen, geboren minder dan 18 maanden na de laatst geborene

De ondersteuning van Kind en Gezin

Kind en Gezin helpt je een antwoord zoeken op al je vragen rond babyuitzet, verlofmogelijkheden,… en brengt je, als je dit wenst, in contact met de regioteamleden van Kind en Gezin in je buurt. Schrijf je in via deze pagina of bel naar de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100.

Thuishulp in Vlaanderen

Je kunt hulp krijgen voor de opvang van je kinderen, alsook voor het huishouden, door contact te nemen met een familiehulp en thuiszorg organisatie in je buurt.
Je betaalt een beperkte bijdrage in functie van je inkomen en de samenstelling van je gezin voor een halftijdse huishoudhulp en een voltijdse kinderverzorgster tot de kinderen de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt of wanneer ze naar school gaan.

Expertisecentra Kraamzorg

Deze centra zijn ontmoetingsplaatsen voor ouders waar je je vragen kan stellen.

Meer info ?

Bronnen:

 • Union Professionnelle des Sages-femmes Belges
 • Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
 • Office de la Naissance et de l'Enfance
 • We Assist You
 • Kind en Gezin
 • Agentschap Zorg en Gezondheid