Een nieuwe school? Hoe begin ik eraan?

Maakt je oogappel volgend schooljaar de overstap van de kleuter- naar de lagere school of gaat hij of zij voor het eerst naar het secundair onderwijs? Dan moet je er op tijd bij zijn om je kind in te schrijven. Zo kun je samen zorgeloos genieten van deze grote en spannende stap!

Kind vertrekt naar school

Parentia legt je uit hoe het inschrijvingsproces verloopt en hoe dit verschilt in Brussel en Wallonië

Wanneer inschrijven?

Je hoeft je kind niet ieder jaar opnieuw in te schrijven wanneer hij of zij in dezelfde school blijft. Er zijn maar enkele momenten in de schoolloopbaan waar dit wél nodig is:

 • in sommige scholen bij de overgang van de kleuter- naar de lagere school (de school moet dit expliciet vermelden in het schoolreglement)
 • bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs
 • als je kind van school verandert

Gaat je kind voor het eerst naar een kleuterschool? Wacht dan niet te lang om je kind in te schrijven. Ga best al eens langs bij een school als je kind 9 of 10 maanden oud is. Je vindt alles over de instapmomenten in de kleuterschool in ons artikel ‘Van blije peuter tot trotse kleuter, ja maar wanneer?

Welke inschrijvingsperiodes?

In de meeste scholen van het basisonderwijs of het secundair onderwijs, starten de inschrijvingen voor het volgende schooljaar vanaf de eerste schooldag van maart. In sommige scholen kun je je kind al in het basisonderwijs inschrijven vanaf 1 september. Voor het secundair onderwijs kun je dit soms al doen vanaf de 1ste schooldag na de kerstvakantie.

Voor het tweede tot en met het zevende jaar secundair onderwijs, het deeltijds beroeps secundair onderwijs of voor de leertijd, hoef je pas ten vroegste na de paasvakantie in te schrijven. De school moet de juiste datum duidelijk bekendmaken. Twijfel je over de juiste dag? Informeer je dan zeker op tijd bij de directie!

Aanmelden

Wanneer aanmelden?

In sommige scholen moet je je kind eerst online aanmelden voor je kunt inschrijven. Vraag ruim op voorhand wanneer de aanmeldingsperiode loopt en let op: een aanmelding is nog geen inschrijving! Je moet nog altijd naar de school gaan om je kind in te schrijven.

Enkele gemeentes en steden vragen je ook om de scholen van je voorkeur op te geven. Vervolgens worden de plaatsen eerlijk verdeeld, zodat iedereen even veel kansen krijgt om zijn of haar kind in te schrijven en er geen wachtrijen voor de schoolpoort ontstaan.

Na de aanmelding word je verwittigd per brief of per e-mail dat:

 • je kind een plaats heeft en in welke school je je kind mag gaan inschrijven

of

 • er voorlopig geen plaats is voor je kind en worden de stappen meegegeven die je kunt ondernemen om toch nog een plaats te vinden.

Wie krijgt voorrang?

In de scholen die niet met een aanmeldingssysteem werken, krijg je het eerst plaats als je eerst inschrijft. Maar in de kleuterschool, de lagere school, het buitengewoon onderwijs en in het eerste jaar van het secundair onderwijs gelden er soms voorrangsregels voor volgende kinderen:

wachtrij
 • voor het secundair onderwijs: leerlingen van de lagere school die op dezelfde campus ligt;
 • broers en zussen van kinderen die al zijn ingeschreven in de school;
 • stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen;
 • kinderen van medewerkers van de school;
 • in Brussel: kinderen met een ouder die Nederlands kent;
 • sommige scholen reserveren een aantal plaatsen voor indicatorleerlingen (kinderen die recht hebben op de schooltoeslag of kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft).

Wanneer mag je kind veranderen van school?

Je kind kan op ieder moment van het schooljaar veranderen van school op voorwaarde dat er nog plaats is in de nieuwe school. Vergeet niet te vermelden aan de nieuwe school dat je kind al ingeschreven was in een andere school. De nieuwe school neemt dan contact op met de oude school om de schoolverandering door te geven.

Voor het veranderen van studierichting in het secundair onderwijs gelden er specifieke regels :

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm na een schooljaar :

 • Tot het begin van het 1ste jaar van de 3de graad (dus het 5de jaar) kan je kind veranderen van richting of onderwijsvorm met een oriënteringsattest A of B. Uitzonderlijk kan de klassenraad van de school een afwijking toestaan voor het 2de jaar van de 3de graad (6de jaar) wegens ernstige medische, sociale, psychische of onderwijskundige redenen.
 • Voor de overgang van het 6de jaar naar een specialisatiejaar zijn er andere regels. Kiest je kind een andere richting binnen hetzelfde studiegebied dan kan de school dit niet weigeren (behalve studiegebied personenzorg). Kiest hij een andere studierichting in een ander studiegebied, dan moet de klassenraad beslissen of dit kan of niet.

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm tijdens een schooljaar :

Tenzij een richting volzet is, kan er tijdens het schooljaar tot een bepaalde datum overgestapt worden naar een andere richting of onderwijsvorm. Alles hangt af van het leerjaar en of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het nieuwe leerjaar.

 • 1ste jaar(1ste graad): mogelijk om van 1B* naar 1A* te wijzigen tot en met 15 november mits gunstige beslissing van de klassenraad. Het is ook mogelijk om van 1A of 1B naar het BVL* (beroepsvoorbereidend leerjaar) te wijzigen met gunstige beslissing van de klassenraad en reeds 1A of 1B beëindigd hebben.
  Overgang van 1A naar 1B is mogelijk tot en met 15 januari mits gunstig advies van de klassenraad.
 • 2de jaar (1ste graad): tot en met 15 januari kan je kind veranderen.
 • 3de en 4de jaar (2de graad): tot en met 15 januari kan je kind veranderen. De klassenraad kan uitzonderlijk een afwijking toestaan.
 • 5de jaar: tot en met 15 januari kan je kind veranderen. Hier kan ook de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of onderwijskundige redenen.
 • 6de jaar: je kind mag niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of onderwijskundige redenen.
 • 7de jaar: je kind kan tot en met 30 september veranderen van studierichting of onderwijsvorm. Eveneens kan ook hier de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of onderwijskundige redenen.

Woordje uitleg:
*1A : de meeste leerlingen komen hier terecht. De leerstof van het lager onderwijs wordt verder uitgewerkt. De nadruk ligt op een brede basisvorming.
*1B: bestemd voor leerlingen die de leerstof van het lager onderwijs niet volledig beheersen. Er wordt meer tijd besteed aan het leren van nieuwe leerstof en aan leren uit de praktijk.
*BVL: beroepsvoorbereidend jaar: een gedeelte van de leerstof is dezelfde voor alle leerlingen , maar een deel van de cursus gaat een combinatie van beroepsvelden zoals haarzorg – mode, bouw – decoratie, hout - metaal.

Veranderen naar een hoger of lager jaar tijdens een schooljaar :

Je kind kan enkel, tijdens een schooljaar, veranderen naar een hoger of lager leerjaar als hij of zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar. Hier moet de school akkoord gaan met de overstap van je kind. Bespreek dit zeker met het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) en de school zelf.

Let op : vaak van school wisselen is niet zo goed voor de slaagkansen van de kinderen.

Bronnen :

 • Onderwijs Vlaanderen