Rustpensioen

Rustpensioen

Ben je op rustpensioen en heb je nog recht op kinderbijslag? Het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever voor je pensionering, zal verder de kinderbijslag uitbetalen.

Stuur een kopie op van een attest, afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen, waarin de begindatum van je pensioen vermeld staat.

De kinderbijslag kan worden toegekend op grond van je rustpensioen, indien je een recht kan openen op de kinderbijslag als werknemer:

 • gedurende minstens 6 maanden in de loop van de 12 maanden voor je pensionering 
  of
 • gedurende minstens 24 maanden in de loop van de 5 jaar die je pensioen voorafgaan.
   
 • Op hoeveel heb je recht?

  Als gepensioneerde, heb je recht op verhoogde kinderbijslag op voorwaarde dat je gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Die voorwaarden, en ook de uitbetaalde toeslagen, zijn dezelfde als voor langdurig werklozen. De gepensioneerde werknemer opent wel meteen een recht op verhoogde kinderbijslag vanaf de maand die volgt op het begin van zijn pensioen. Je kinderbijslagfonds zal je automatisch een vragenlijst opsturen om dit mogelijk recht te onderzoeken en eventueel met terugwerkende kracht toe te kennen. 

  Na de toekenning van de toeslag, zal het kinderbijslagfonds je belastbare beroeps- en vervangingsinkomsten rechtstreeks van de FOD Financiën ontvangen en vergelijken met de plafondbedragen van de toegelaten inkomsten. Omdat we die informatie een tweetal jaar na datum ontvangen, is het aangeraden om ons meteen te informeren indien je inkomen zou verhogen. Zo vermijd je onaangename terugvorderingen.

  Als je meer dan 6 maanden voor je pensioen arbeidsongeschikt was (door ziekte, arbeidsongeval of handicap), dan kan je ook genieten van de toeslag voor arbeidsongeschikte werknemers als gepensioneerde invalide voor zover je gezinsinkomen de toegelaten grens niet overschrijdt.
   

 • Je bent met brugpensioen.

  Voor de kinderbijslag, wordt een bruggepensioneerde werknemer beschouwd als een werkloze.

 • Je bent met rustpensioen en je oefent een bijkomende activiteit uit.

  In dat geval, tellen de inkomsten van die bijkomende activiteit mee in het gezinsinkomen om het recht op de verhoogde kinderbijslag te onderzoeken.

 • Je bent met rustpensioen en je woont in het buitenland?

  Als je gezin niet in België is gedomicilieerd, dan wordt de kinderbijslag bij voorrang toegekend door het land waar de kinderen verblijven, voor zover dat er een gezinslid een beroepsactiviteit uitoefent in dat land.
  Als dit zo is, dan zal het Belgische kinderbijslagfonds het verschil tussen het Belgische en het buitenlandse bedrag betalen. Als er geen activiteit wordt uitgeoefend in het woonland, dan zal het Belgische kinderbijslagfonds de volledige kinderbijslag uitbetalen.