gescheiden gezin

Scheiding en echtscheiding

scheidingsdocument

Wat te doen bij scheiding en echtscheiding?

Als beide ouders het ouderlijk gezag samen uitoefenen (co-ouderschap).

Als ouders scheiden wordt uitgegaan van gelijk verdeelde huisvesting tenzij er een vonnis is door de familierechtbank waaruit blijkt dat het ouderlijk gezag exclusief wordt toegekend.
Als de ouders gescheiden leven en de vader het kind nadien erkent, zullen de regels van co-ouderschap toegepast worden vanaf de datum van de erkenning.

Wat is de invloed op de gezinsbijslag/kinderbijslag?

Als beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen, dan blijft de kinderbijslag uitbetaald aan de moeder. Op verzoek van beide ouders kan de uitbetaling van de kinderbijslag gebeuren op een gemeenschappelijke rekening, een kinderrekening, waartoe zij beiden toegang hebben.

De ouder die de kinderbijslag ontvangt, kan eventueel aanspraak maken op een toeslag als alleenstaande ouder als zijn jaarlijks bruto belastbare gezinsinkomen niet meer dan  31.936,20 bedraagt. 

Wat als het kind bij de vader is gedomicilieerd en woont?

Betaalden we al voor 1 januari 2020 de kinderbijslag, op zijn vraag, aan de vader voor de kinderen bij hem gedomicilieerd? Dan blijven we de kinderbijslag ook aan hem betalen na 1 januari 2020.

Als de vader niet voor 1 januari 2020 gevraagd heeft om de kinderbijslag te ontvangen voor de kinderen die bij hem woonden, dan blijft de moeder nog steeds de kinderbijslag ontvangen. De vader kan vragen om de kinderbijslag aan hem te betalen, als het kind wettelijk bij hem woont. Hij vraagt dit schriftelijk aan en ontvangt dan zelf de kinderbijslag vanaf de maand die volgt op de aanvraag.
Hij kan ook de kinderbijslag ontvangen als het exclusieve hoederecht hem wordt toegekend in een vonnis of als hij als begunstigde of ontvanger hierin wordt aangeduid. Werd het exclusieve hoederecht hem toegekend of werd hij als begunstigde aangeduid? Dan ontvangt hij de kinderbijslag, voor de minderjarige kinderen vermeld in dit vonnis, vanaf de maand die volgt op de binnenkomst ervan. Werd de vader aangeduid als ontvanger, dan ontvangt hij, voor de minderjarige en meerderjarige kinderen vermeld in het vonnis, de kinderbijslag vanaf de maand van ontvangst van het volledige vonnis. Beide ouders worden ingelicht over de gevolgen in het dossier. Neem gerust contact
  op met Parentia voor specifieke vragen

Wat als je kind 18 jaar wordt?

Wanneer een kind meerderjarig wordt, vervalt de gelijk verdeelde huisvesting behalve in specifieke situaties waarbij de jongere verder afwisselend en op gelijke wijze bij iedere ouder verblijft.

Naar beide ouders wordt een brief verstuurd met de vraag of het kind afwisselend en even lang gehuisvest wordt bij elk van hen en of die gelijkmatig verdeelde huisvesting voort zal duren na de meerderjarigheid van het kind.

Krijgt Parentia geen reactie van de ouders, dan wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de ouder bij wie het kind wettelijk gedomicilieerd is.

Krijgt Parentia van 1 of beide ouders de reactie, dan wordt de kinderbijslag verder betaald aan de ouder die de kinderbijslag ontving.

Wanneer de ouders scheiden na de meerderjarigheid van het kind kan er verder betaald worden aan de ouder die de kinderbijslag ontving als zij verklaren dat het kind afwisselend en even lang bij elk van hen zal verblijven. Zo niet, wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder waar het kind wettelijk gedomicilieerd is.

Wat met de sociale toeslagen?

Sinds 1 januari 2020 kan iedereen recht hebben op de sociale toeslag, zolang je jaarlijkse brutogezinsinkomen onder de inkomstengrens ligt.

Andere situaties

  • Als een kind in het buitenland verblijft, dan is het co-ouderschap niet van toepassing, ongeacht de nationaliteit van het kind. Het kinderbijslagfonds van de ouder waarbij het kind woont, zal de kinderbijslag uitbetalen aan diezelfde ouder. Als een vonnis bepaalt dat de ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen, dan geldt de regeling van co-ouderschap wel voor de kinderbijslag. Bezorg dus zo snel mogelijk een kopie van een eventueel vonnis aan je kinderbijslagfonds.
  • Als er onenigheid is tussen de ouders over de kinderbijslag, dan kunnen ze in beroep gaan:
    • bij de vrederechter verzet aantekenen in het belang van het kind tegen de uitbetaling van de kinderbijslag aan de persoon aan wie volgens de wet moet worden betaald (‘bijslagtrekkende’). De vrederechter kan alleen de persoon aanwijzen die de kinderbijslag krijgt in plaats van de wettelijke bijslagtrekkende. Voor de berekening van het bedrag van de kinderbijslag, maakt het kind nog steeds deel uit van het gezin van de wettelijke ‘bijslagtrekkende’. De bedragen blijven dus op basis van die gezinssituatie bepaald. Bezorg een kopie van de uitspraak aan je kinderbijslagfonds, zodat de ouder die de vrederechter heeft aangeduid, de kinderbijslag kan ontvangen. 
    • aan de arbeidsrechtbank vragen om de kinderbijslag te ontvangen als nieuwe wettelijke bijslagtrekkende. Voor de berekening van de kinderbijslag, maakt het kind dan deel uit van het gezin van de nieuwe bijslagtrekkende en kan het bedrag dus veranderen. Het kinderbijslagfonds ontvangt het vonnis rechtstreeks van de griffie.
    • met een sommendelegatie, kan de rechter (vredegerecht, jeugdrechtbank of rechtbank van eerste aanleg) de andere ouder machtigen om de kinderbijslag te ontvangen. Voor de berekening van de kinderbijslag, beschouwen wij dat het kind wel nog steeds deel uitmaakt van het gezin van de wettelijke ‘bijslagtrekkende’. De bedragen blijven dus op basis van die gezinssituatie bepaald.
scheiding_ring

Als één van de ouders het ouderlijk gezag uitoefent ( = alleenbestuur of exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag).