Wat is tijdskrediet met motief?

Wanneer je een gezin hebt, is het niet steeds evident om een goed evenwicht te vinden tussen je privé en je professioneel leven.
Als werknemer in de privé sector staat het tijdskrediet je toe het even rustiger aan te doen, zodat je je meer kunt focussen op je kind(eren), dit alles terwijl je blijft werken. Tijdskrediet is een vorm van loopbaanonderbreking, maar laten we er dieper op ingaan.

tijdskrediet

Wat zijn je inkomsten tijdens het tijdskrediet?

Wanneer je een voltijds tijdskrediet aanvraagt, betaalt de werkgever je geen loon tijdens de periode waarin je je prestaties schorst, aangezien je niet meer voor hem werkt.

Vraag je een halftijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5, dan word je door de werkgever betaald op basis van je deeltijdse prestaties, dit wil zeggen, naargelang het geval, halftijds of 4/5. Om het bedrag te kennen van je halftijdse of 4/5 loon, dien je je te wenden tot je werkgever.

In voorkomend geval kun je tijdens het voltijds tijdskrediet, het halftijds tijdskrediet of het tijdskrediet 1/5, als vervangingsinkomen, een maandelijkse uitkering krijgen van de RVA.

Op welk bedrag maak je aanspraak?

De uitkeringen zijn forfaitair. Het bedrag varieert niet in functie van jouw loon. Toch kunnen bepaalde criteria dit bedrag beïnvloeden.

 • De gekozen vorm van tijdskrediet (voltijds tijdskrediet, halftijds tijdskrediet of tijdskrediet met een vijfde).
 • In geval van volledige onderbreking of halftijdse gedeeltelijke onderbreking wordt het bedrag van de uitkering vermeerderd als je meer dan 5 jaar anciënniteit hebt bij de werkgever.
 • In geval van volledige onderbreking of gedeeltelijke halftijdse onderbreking gekregen op basis van een deeltijdse betrekking, wordt de uitkering berekend in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk.
  Voorbeeld: indien je 4/5 werkt, ontvang je voor een voltijds of een halftijds tijdskrediet 4/5 van het uitkeringsbedrag voorzien voor de voltijdse werknemers.
 • Wanneer het tijdskrediet geen volle maand duurt, wordt een proportioneel gedeelte van het uitkeringsbedrag toegekend op basis van het aantal dagen gedekt door het tijdskrediet.
  Voorbeeld: je vraagt een voltijds tijdskrediet van 3 maanden van 18 januari tot 17 april.
  Voor de maand januari ontvang je een proportie van het uitkeringsbedrag gelijk aan de periode tussen 18 en 31 januari;
  Voor de maand april ontvang je een proportie van het uitkeringsbedrag gelijk aan de periode tussen 1 en 17 april.
 • Bij een aanvraag om tijdskrediet 1/5, variëren de uitkeringen naargelang je samenwonend of alleenwonend bent. Voor de toepassing van deze bepaling wordt je in 2 gevallen beschouwd als alleenwonende werknemer:
  • indien je alleen woont, in dat geval geniet je een verhoogde uitkering;
  • indien je enkel samenwoont met één of meerdere kinderen van wie je er minstens één ten laste hebt. In dat geval geniet je een verhoogde uitkering, waarop een lagere bedrijfsvoorheffing geldt.

De uitkering is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.  Dat betekent dat de ontvangen maandelijkse uitkering een netto-uitkering is, waarvan de bedrijfsvoorheffing reeds is afgetrokken.

durée et indemnité

Wat zijn je verplichtingen ten opzichte van de werkgever en hoelang duurt deze vorm van verlof?

Verplichting
Je moet je werkgever schriftelijk op de hoogte stellen van je wens om tijdskrediet te genieten.
 

Duur
Welke vorm van onderbreking je aanvraagt, maakt weinig uit. De duur voor de motieven die hieronder besproken worden bedraagt maximum 51 maanden en zijn niet vernieuwbaar.

Op basis van welke motieven kun je tijdskrediet aanvragen?

 • Zorgen voor zijn/haar kind(eren) jonger dan 8 jaar 

  Je kunt van het eerste motief gebruik maken als je voor je kind wil zorgen. Dit motief moet niet begrepen worden in de medische zin van het woord "zorg".
  Gaat het om een geadopteerd kind ? Het tijdskrediet mag beginnen vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont.


  Wens je tijdskrediet voor dit motief te bekomen, moet er een ouderlijke verwantschap zijn met het kind. Je krijgt tijdskrediet voor dit motief als je :

  • biologische vader of moeder bent van het kind;
  • de persoon bent die het kind erkend heeft waardoor de afstamming langs vaderszijde komt vast te staan;
  • de echtgenote of de partner bent van de biologische moeder van het kind waarvan je meemoeder bent geworden.

  NB : Als de echtgenote of de partner van de biologische moeder van het kind in een lesbisch koppel – als de biologische vader van het kind het niet erkend heeft – bewijst dat ze wordt beschouwd als meemoeder dan kan zij ook aanspraak maken op het tijdskrediet voor dit motief.

  • Het kind hebt geadopteerd.

  De begindatum van het tijdskrediet moet voor de 8ste verjaardag van het kind aanvangen. De werknemer overhandigt een bewijs van het motief waarvoor die tijdskrediet aanvraagt aan de werkgever. Dit  ten laatste op het moment dat het tijdskrediet begint en door middel van documenten die het motief ondersteunen (geboorteattesten, documenten betreffende de adoptie, …)

 • Zorgen voor je kind met handicap dat jonger is dan 21 jaar

  Het kind moet een fysieke of mentale ongeschiktheid vertonen van ten minste  66% of een aandoening die als gevolg heeft dat er minstens 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal of minstens 9 punten voor de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering. De werknemer bezorgt hiervan een attest aan zijn werkgever op het moment van de aanvang van het tijdskrediet.

 • Bijstand of zorg verlenen aan je zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin

  De periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd moet ingaan voor het kind 18 jaar wordt. De ernst van het gezondheidsprobleem moet erkend zijn door de arts van het kind. Onder deel uitmaken van je gezin wordt verstaan onder je dak wonen. De werknemer moet een attest van de arts bezorgen aan zijn werkgever, ten laatste op het moment dat het tijdskrediet aanvraagt. Dit attest moet vermelden dat de aanwezigheid van de werknemer vereist is om voor het zwaar zieke kind te zorgen.

 • Palliatieve zorgen verlenen

  Dit motief kan verkregen worden om palliatieve zorgen te verstrekken aan iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is.

Welke zijn de voorwaarden om van tijdskrediet te kunnen genieten?

 • Voltijds tijdskrediet

  De werknemer moet minstens 24 maanden anciënniteit (verbonden door een arbeidsovereenkomst) hebben in de onderneming op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Wanneer je het tijdskrediet met motief aanvraagt onmiddellijk nadat je je recht op ouderschapsverlof voor alle rechthebbende kinderen hebt uitgeput, moet je niet voldoen aan de voorwaarde om 2 jaar anciënniteit te hebben bij de werkgever.

 • Halftijds tijdskrediet

  Je moet in de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan minstens ¾ tewerkgesteld zijn bij de werkgever.

 • Het tijdskrediet met 1/5

  Je moet gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voltijds tewerkgesteld zijn. Je hebt de mogelijkheid om je wekelijks uurrooster tijdelijk te verminderen met 1 dag of 2 halve dagen per week.

De Parentia blog is een rijke bron aan informatie. Verschillende thematieken komen aan bod. Neem een kijkje en laat je inspireren. 

Bronnen:

 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening