Wat met zwangerschapsverlof?

De wet voorziet verlof zodat je enerzijds je zo goed mogelijk kan voorbereiden op de geboorte van jouw kind. Voor een loontrekkende en een werkzoekende bedraagt de totale duur van het zwangerschapsverlof 15 weken. Voor een zelfstandige of meewerkend echtgenote bedraagt het zwangerschapsverlof 3 tot 12 weken, naar keuze.

zwangerschapsverlof

Voor de geboorte

Het zwangerschapsverlof voor de geboorte wordt gewoonlijk prenataal verlof genoemd.
Het bedraagt maximum 6 weken (8 bij meerling) waarvan 1 week verplicht te nemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf de 7de dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum, mag je dus niet meer werken. Voor de zelfstandige werkneemster en de helpende echtgenote, bedraagt de periode één week verplichte rust voor de geboortedatum. Het facultatieve prenataal verlof mag ten vroegste vanaf de 3de week die de bevallingsdatum vooraf gaat, worden opgenomen.

 • ​Bevalling voor de geplande datum

  Als je nog werkt op de dag van de geboorte, zal de periode van bevallingsverlof beginnen te lopen op de dag die volgt op jouw bevallingsdatum. De dagen die je niet opnam voor de bevalling, zijn verloren. De resterende 5 weken (7 ingeval van een meerling) kan je wel overdragen na de 9 weken postnataal verlof (11 bij een meerling).

 • ​Bevalling na de geplande datum

  Indien je bevalt na de geplande datum en je reeds 6 weken verlof opnam voor de vermoedelijke bevallingsdatum, zal het prenataal bevallingsverlof worden verlengd tot de datum van de geboorte. In dat geval zal de duur van het zwangerschapsverlof langer zijn dat 15 weken (19 bij een meerling). 

 • ​In geval van arbeidsongeschiktheid voor de bevalling

  De loontrekkenden en de werklozen die arbeidsongeschikt zijn geweest gedurende de 6 weken die de bevalling voorafgaan (8 bij een meerling) kunnen genieten van één bijkomende week verlof. Deze week dient verplicht te volgen op het bevallingsverlof. Om deze bijkomende week te bekomen, moet er een specifieke aanvraag gebeuren bij het ziekenfonds.

Na de geboorte

Voor de werkneemster en de werkzoekenden, bedraagt het postnataal bevallingsverlof minstens  9 weken (maximaal 14 weken met de overdracht van het prenataal verlof).
Om je evenwel de mogelijkheid te bieden geleidelijk aan je professionele werkzaamheden terug op te nemen, kan je de 2 laatste weken (facultatief gedeelte) van het bevallingsverlof spreiden over een periode van 8 weken na het postnataal bevallingsverlof . Het werk kan dan deeltijds worden hervat door afwisselend een dag te werken en een dag verlof te nemen(enkel volledige dagen).

- Herneem je het werk volledig ? Dan bezorgt het ziekenfonds  je een ‘bericht van werkhervatting of van werkloosheid'.
- Laat dit certificaat vervolledigen door jouw werkgever.
- Stuur dit vervolgens naar jouw ziekenfonds binnen de 8 dagen na het einde van de periode van afwezigheid op het werk.

 Verstuur het certificaat van werkhervatting pas wanneer je effectief het werk hervat (doe dit dus niet bij het begin van het eventuele ouderschapsverlof).
Blijf je echter thuis om  voor je kind te zorgen ? Dan moet je jouw ziekenfonds hiervan schriftelijk verwittigen en een kopie van het attest van de RVA bijvoegen (ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking).

Voor de zelfstandige werkneemsters en de meewerkende echtgenote, bedraagt het postnataal verlof 2 weken. Het facultatieve postnataal verlof vangt ten vroegste aan na de verplichte periode tot het einde van de 38ste week die volgt op de geboorte. Deze facultatieve periodes moeten worden opgenomen per schijf van 7 kalenderdagen.

prolongation maternité

Verlenging van het bevallingsverlof bij hospitalisatie van de pasgeborene

Wanneer de pasgeborene in het ziekenhuis moet blijven na de eerste 7 dagen te tellen vanaf de geboorte, kan de werkneemster haar periode van postnataal verlof verlengen met de duur die gelijk is aan de duur van de hospitalisatieperiode van haar kind boven de eerste 7 dagen. De duur van deze verlenging mag echter niet meer bedragen dan 24 weken.

 • Werkneemster

  De werkneemster die van deze mogelijkheid wenst gebruik te maken, moet aan haar werkgever, op het einde van haar periode van postnataal verlof, een attest bezorgen . Hierin verklaart het ziekenhuis dat de pasgeborene na de 7de dag vanaf zijn geboortedatum te rekenen, verder is gehospitaliseerd en wat de duur van de ziekenhuisopname is. Ook het ziekenfonds dient een ziekenhuiscertificaat te ontvangen met vermelding van de hospitalisatieduur van de pasgeborene.  Zo kan de mutualiteit berekenen op welke datum het bevallingsverlof ten einde loopt.
  Als de pasgeborene op het einde van deze periode het ziekenhuis nog niet heeft verlaten , dan dient de werkneemster een nieuw attest van het ziekenhuis over te maken aan haar werkgever. Hierin staat dat de pasgeborene het ziekenhuis nog steeds niet heeft mogen verlaten na de periode van verlenging alsook de duur van de hospitalisatie.

 • Werkloze

  De werklozen moeten aan hun ziekenfonds een certificaat overmaken van het ziekenhuis dat de duur van hospitalisatie van de pasgeborene vermeldt. Het ziekenhuis zal hen op die manier de einddatum van hun bevallingsverlof kunnen meedelen.

 • Zelfstandige

  De zelfstandigen moeten een schriftelijke aanvraag tot verlenging van het zwangerschapsverlof indienen bij hun ziekenfonds en een certificaat van het ziekenhuis waarin de duur van de hospitalisatie van de pasgeborene is vermeld en dit binnen de 15 dagen die volgen op de geboortedatum.
  Het ziekenfonds zal hen op die manier de einddatum van hun bevallingsverlof kunnen meedelen.

Wat met de zwangerschapsuitkering

De zwangerschapsuitkering wordt steeds berekend op basis van het laatste brutoloon of van de laatst ontvangen werkloosheidsuitkering. Het ziekenfonds betaalt een vergoeding voor alle dagen van de week met uitzondering van de zondag (dus 6 dagen per week).

indemnités

Het bedrag van de uitkering is vastgesteld op een percentage van het loon. Gedurende de eerste 30 dagen van de zwangerschapsrust wordt de vergoeding berekend op een niet begrensd loon. Nadien wordt ze vastgesteld op basis van het geplafonneerde loon.

Op welk bedrag maak je aanspraak ?

 

Bediende / arbeidster (met arbeidsovereenkomst)

Werkloze (volledig, gecontroleerd)

Arbeidsovereenkomst  verbroken (bij het begin van de zwangerschapsrust)

Uitkeringen gedurende de eerste 30 dagen 

82% van het bruto niet begrensd dagloon

basisuitkering + 19,5% van het bruto geplafonneerde loon

79,5% van het bruto geplafonneerde loon

Uitkeringen van de 31e dag tot het einde van de 15 weken

75% van het bruto geplafonneerde loon

basisuitkering + 15% van het bruto geplafonneerde loon

75% van het bruto geplafonneerde loon

Verlenging van de zwangerschapsrust : hospitalisatie van de baby / 16e week ingeval van arbeidsongeschiktheid

75% van het bruto geplafonneerde loon

basisuitkering + 15% van het bruto geplafonneerde loon

75% van het bruto geplafonneerde loon

Als invalide (= langer ziek dan één jaar) in zwangerschapsverlof, heb je recht op een zwangerschapsuitkering dat niet minder mag bedragen dan het bedrag van je invaliditeitskeringen. Trouwens, normaal gezien geeft het statuut van invalide je recht op verhoogde kinderbijslag. Dit verhoogd bedrag kan je onder bepaalde voorwaarden worden toegekend.

Als je tewerkgesteld bent met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, zal het zwangerschapsverlof de einddatum van jouw overeenkomst niet verlengen. Het is mogelijk om jouw volledige zwangerschapsverlof op te nemen en op het einde ervan zal je je terug moeten inschrijven als werkzoekende.

​De werkneemsters en de werklozen
Het ziekenfonds betaalt je uitkeringen gedurende jouw bevallingsverlof.
Om deze vergoedingen te bekomen, moet je, bij het begin van jouw bevallingsrust, aan het ziekenfonds een medische getuigschrift overmaken. Hierin staat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld en de datum waarop je effectief het werk hebt onderbroken.


Het ziekenfonds zal je vervolgens een « inlichtingenblad uitkeringen» bezorgen dat daarna door jouw werkgever dient te worden ingevuld.
Indien je« gecontroleerde werkloze » bent, zal het ziekenfonds zelf contact opnemen met de instelling die je werkloosheidsuitkeringen uitbetaalt.

Bezorg na de bevalling een uittreksel van de geboorteakte aan jouw ziekenfonds. Op basis van dit uittreksel ,dat je kan bekomen bij de gemeentelijke administratie, zal het ziekenfonds de precieze duur van jouw zwangerschapsverlof berekenen en je schriftelijk de einddatum meedelen. Indien je reeds bevallen bent en nog geen stappen hebt ondernomen om jouw zwangerschapsuitkeringen te ontvangen, moet je hen enkel het uittreksel van de geboorteakte bezorgen. De gestorte uitkeringen zijn gelijk aan een percentage van het bruto loon.
​De ambtenaren
Het is niet het ziekenfonds, maar de openbare dienst waarbij je bent tewerkgesteld, die jouw uitkeringen uitbetaalt. ( = aan 100 % van het loon) gedurende de ganse periode van je zwangerschapsverlof.
​De zelfstandigen
Zowel de zelfstandige in hoofdberoep, als de meewerkende echtgenote hebben recht op een moederschapsuitkering. Hiervoor moet je een volledig ingevulde aanvraag indienen bij het ziekenfonds.,dat de datum vermeldt waarop je in zwangerschapsrust wenst te gaan. Je voegt hierbij ook een uittreksel van de geboorteakte. De eerste betaling gebeurt van zodra de aanvraag is ontvangen en op voorwaarde dat je in orde bent met de bijdragen voor het sociaal verzekeringsfonds. De betaling van de facultatieve weken wordt uitgevoerd na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van werkhervatting, en ten vroegste, op het einde van de zwangerschapsrust voor zover je geen beslissing nam om deze weken te spreiden of jouw zelfstandige activiteit deeltijds te hernemen.

Bronnen:

 • Werk België