Ik geef borstvoeding. Heb ik recht op extra verlof?

Geef je borstvoeding en loopt je bevallingsverlof of ouderschapsverlof bijna ten einde? Geen nood! We geven je hierbij een overzicht van je rechten als werknemer . Zo kan je bij werkhervatting jouw baby nog steeds zelf blijven voeden.

Borstvoedingsverlof

Profylactisch borstvoedingsverlof

Tot op heden bestaat er geen wettelijke regeling dat het recht op borstvoedingsverlof voorziet. Wens je na het einde van je postnataal verlof gedurende een bepaalde tijd thuis te blijven om je kind borstvoeding te geven, ga dan na of de onderneming een collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten die een periode van borstvoedingsverlof voorziet (dikwijls onbetaald) of onderhandel dit verlof met de werkgever. In de huidige wetgeving moet je de verschillende opties, zoals loopbaanonderbreking, tijdskrediet of ouderschapsverlof, bestuderen om te beslissen welke optie financieel het meest interessant is. Er bestaat echter geen borstvoedingsverlof als zodanig voor de openbare sector.

Werkverwijdering voor borstvoedingsverlof

Dit verlof kan toegekend worden tot de 5de maand na de bevalling.  
Uitkeringen: 60% van het begrensd brutoloon voor een periode gedekt door de moederschapsbescherming.
Opmerking: zwangerschap en borstvoeding zijn geen « ziektes », dus worden bevallingsrust en borstvoedingsverlof niet meegeteld als arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarden
 • Geef je borstvoeding en voer je taken uit, erkend door de wet, die als risicovol worden beschouwd voor je gezondheid of deze van het kind? En/of geef je borstvoeding en voer je taken uit die een gevaar vormen voor je gezondheid of deze van het kind door specifieke omstandigheden eigen aan de onderneming? De arbeidsgeneesheer bekijkt dit geval per geval. Je hebt er alle belang bij om hem de elementen over te maken die aantonen dat je werk risico’s inhoudt voor jouw gezondheid of de kwaliteit van de melk.
 • Wens je borstvoeding te geven en is er geen vervangend werk?  Betwist je de beslissing die genomen werd door de werkgever en de arbeidsgeneesheer? Dan kan je aan de medische inspectie vragen om na te kijken of de voorwaarden gerespecteerd werden. De medische inspectie zal onmiddellijk contact opnemen met je werkgever.
Te ondernemen stappen
 • Informeer je over het recht op borstvoedingsverlof naargelang het uitgevoerde werk.
 • Raadpleeg eventueel de arbeidsgeneesheer of de geneesheer aangeduid door de werkgever, teneinde de risicoposten te bepalen.
 • Overhandig aan het ziekenfonds een attest van de werkgever waarop staat dat je van je werk verwijderd wordt wegens borstvoeding en dat bewijst dat je in de onmogelijkheid bent om je werk en elk vervangingswerk uit te oefenen vanwege je toestand.
borstvoedingspauze

Borstvoedingspauzes

Na het postnataal verlof, heeft de werkneemster het recht om een pauze in te lassen om haar kind borstvoeding te geven of moedermelk af te kolven. Het recht op borstvoedingspauzes werd eerst vastgelegd in de C.A.O. nr. 80 van 27 november 2001.  Deze laatste werd vervolgens een verplichting door het koninklijk besluit van 21 januari 2002.

Het gaat dus werkelijk over een recht, voor elke werkneemster onder arbeidscontract, om haar werk te onderbreken teneinde haar kind borstvoeding te geven of moedermelk af te kolven. Volgens de duur van haar dagelijkse prestaties, gaat het over één of twee pauzes van een half uur :

 • Prestaties van 4u of meer : recht op een borstvoedingspauze gedurende de dag.
 • Prestaties van minstens 7u30 : recht op twee pauzes gedurende de dag.

Je kunt gebruik maken van borstvoedingspauzes tot 9 maanden na de geboorte van het kind.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Wens je gebruik te maken van recht op borstvoedingspauzes? Breng je werkgever, minstens twee maanden op voorhand, op de hoogte via aangetekend schrijven of via het overhandigen van een schriftelijke kennisgeving waarbij het dubbel ondertekend wordt door de werkgever. Deze modaliteiten worden niet voorzien in de wetgeving, maar laten toe om een bewijs te hebben in geval van conflict. De termijn van twee maanden kan ingekort worden na gezamenlijk overleg.
 • Je moet vanaf de aanvang van het recht, aanvang vrij te kiezen, maandelijks een bewijs leveren dat je borstvoeding geeft. Dit kan via een attest van een consultatiebureau (ONE of Kind en Gezin), of een medisch attest. Jij en de werkgever vullen vervolgens een ander attest in bestemd voor het ziekenfonds, met de vermelding van het loonverlies.
 • Wat betreft de momenten wanneer de pauzes genomen worden, wordt een akkoord afgesloten met de werkgever. Bij gebrek aan akkoord, volgen de borstvoedingspauzes of gaan ze onmiddellijk vooraf aan de rusttijden voorzien in het arbeidsreglement. 

Hoeveel bedraagt mijn uitkering?

Het ziekenfonds betaalt 82% van het laatste onbegrensde brutoloon.

Kan mijn werkgever me ontslaan omdat ik gebruik wil maken van mijn borstvoedingspauzes?

Je geniet een ontslagbescherming wanneer je gebruikt maakt van borstvoedingspauzes. Deze bescherming houdt in dat  de werkgever de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig mag beëindigen, vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht van de uitoefening van het recht op borstvoedingspauzes, tot het verstrijken van een maand die ingaat de dag volgend op het verstrijken van de geldigheid van het laatste attest of het laatste medisch getuigschrift, behalve om redenen die geen verband houden met de fysieke toestand als gevolg van de borstvoeding en/of het afkolven van moedermelk. De werkgever moet deze redenen bewijzen. Op verzoek van de werkneemster, brengt de werkgever haar hier schriftelijk van op de hoogte.

Waar kan ik tijdens het werk borstvoeding geven?

De wetgeving verplicht iedere werkgever om een borstvoedingsruimte te voorzien in zijn lokalen. Dit lokaal moet discreet zijn, goed verlucht, proper en correct verwarmd. Je moet al liggend en onder de juiste omstandigheden kunnen rusten. Niettegenstaande deze principes, kunnen jij en je werkgever een andere locatie overeenkomen. Dit moet wel schriftelijk gebeuren.

borstvoedingsruimte

Bronnen:

 • Kind & Gezin