Ik ben zelfstandige en adopteer een kindje. Heb ik recht op verlof om me met mijn kindje bezig te houden?

Iedere werknemer, zowel man als vrouw  heeft recht op adoptieverlof voor een kind dat hij in zijn gezin onthaalt. Dit verlof moet starten binnen de 2 maanden volgend op de inschrijving van het kind bij de gemeente.

adopteer een kindje

Oefen je een zelfstandige activiteit uit?

Vraag het adoptieverlof schriftelijk aan bij jouw ziekenfonds. Dit kan :

  • via de post
  • door jouw aanvraag in te dienen aan het loket van het ziekenfonds en dit  tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Voeg bij jouw aanvraag (indien mogelijk):

  • bij een binnenlandse adoptie: een kopie van het verzoekschrift tot adoptie, ingediend bij de bevoegde rechtbank, of bij gebrek hieraan een kopie van de adoptieakte
  • bij een buitenlandse adoptie: een kopie van het bewijs van registratie van de buitenlandse beslissing over de adoptie
  • als je kind een handicap heeft: een getuigschrift dat dit bewijst.

Vermeld in jouw  aanvraag:

  • de begindatum van het adoptieverlof
  • het aantal weken dat je wilt opnemen.

Wanneer je , na het adoptieverlof, jouw beroepsactiviteit  weer herneemt , vergeet dan niet binnen de 2 dagen jouw ziekenfonds hiervan te verwittigen. Vul het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ in, dat te verkrijgen is bij jouw ziekenfonds.

période

Wanneer kun je dit opnemen ?

Je  moet het adoptieverlof opnemen :

  • Ten vroegste de dag dat je kind op jouw officiële woonplaats wordt ingeschreven.
  • Ten laatste 2 maanden na die inschrijving. 

Het adoptieverlof eindigt op het moment dat je kind 8 jaar wordt.

Bij de aanvang van  het adoptieverlof is jouw kind:​ ​

Jouw verlof duurt maximaal:

Jonger dan 3 jaar

zonder handicap*

  6 weken

met handicap*

12 weken

Ouder dan 3 jaar maar jonger dan 8 jaar

zonder handicap*

  4 weken

met handicap*

8 weken

8 jaar of ouder

​/

 

*Een lichamelijke of mentale ongeschiktheid van minstens 66 % of een aandoening waarvoor minstens 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal. Meer info over deze handicap.

Je bent niet verplicht om het maximum aantal weken op te nemen. Het adoptieverlof moet wel minstens 1 volledige week of een veelvoud daarvan tellen.

Voorbeeld: Je kan 2, 3 of 4 volledige weken opnemen, maar geen 1,5 week of 2,5 weken.
Het adoptieverlof dient zonder onderbreking te worden opgenomen.

 

Hoeveel bedraagt jouw adoptieuitkering ?

De adoptie-uitkering is een forfaitair bedrag dat in één keer wordt betaald voor de hele periode, ten laatste 1 maand na het begin van je adoptieverlof. Dit bedrag is gekoppeld aan de index (het stijgt als de sociale uitkeringen worden geïndexeerd).

l'indemnisation

Bron:

  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering