Ik ben werknemer en adopteer een kindje. Heb ik recht op verlof om me met mijn kindje bezig te houden?

Iedere werknemer, zowel man als vrouw  heeft recht op adoptieverlof voor een kind dat hij in zijn gezin onthaalt. Dit verlof moet starten binnen de 2 maanden volgend op de inschrijving van het kind bij de gemeente.

Adoptieverlof

Je werkt als loontrekkende?

In het verleden bestond er reeds adoptieverlof. Vanaf 01/01/2019 is de duur van het adoptieverlof verlengd en zijn de voorwaarden om als adoptieouder in aanmerking te komen voor deze vorm van verlof versoepeld. Vanaf die datum kan elke adoptieouder voor elk kind dat hij of zij adopteert adoptieverlof aanvragen zolang dat kind minderjarig is. In het algemeen omvat dit de ganse private sector en de contractuele personeelsleden uit de publieke sector.

la demande

Doe een aanvraag voor adoptieverlof bij je mutualiteit. Voeg hieraan een bewijs van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister en (indien dit van toepassing zou zijn) een attest van mindervaliditeit van het kind toe. Breng je mutualiteit na afloop van je verlof binnen de 8 dagen die op het einde van het adoptieverlof volgen op de hoogte van je werkhervatting met behulp van het formulier 'attest van werkhervatting' dat je bij je mutualiteit kan bekomen. 

Opdat je mutualiteit je een vergoeding kan toekennen voor je adoptieverlof, moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen waaraan je moet voldoen om recht te hebben op vergoedingen bij moederschapsverlof.  Je werkgever vergoedt de eerste 3 dagen van je adoptieverlof. Voor de rest van de periode betaalt je mutualiteit je een vergoeding uit. Deze vergoedingen bedragen maximum 82% van je gederfde brutoloon.

l'indemnisation

Wanneer kan je adoptieverlof nemen ?

Het verlof moet een aanvang nemen binnen de 2 maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister.

Het adoptieverlof eindigt ten laatste op de einddatum van je arbeidsovereenkomst.

Hoelang kan je adoptieverlof nemen ? 

Kinderen zonder specifieke ondersteuningsbehoeften?

Wanneer je een kind adopteert dat geen specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, heb je per adoptieouder recht op 6 weken adoptieverlof.

Hierbij komt vanaf 01/2019 progressief een verlenging van het adoptieverlof die de adoptieouders onder zich kunnen verdelen.

01/2019                               verlenging van 1 week (vrij te verdelen onder de adoptieouders)
02/2019                               verlenging van 2 weken (vrij te verdelen onder de adoptieouders)
01/2023                               verlenging van 3 weken (vrij te verdelen onder de adoptieouders)
01/2025                               verlenging van 4 weken (vrij te verdelen onder de adoptieouders)
01/2027                               verlenging van 5 weken (vrij te verdelen onder de adoptieouders)

Mindervalide kinderen of kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften?

Wanneer je een kind adopteert dat specifieke ondersteuningsbehoeften heeft, dan werd in het verleden het adoptieverlof al verdubbeld op voorwaarde dat dit kind minimum voor 66% als gehandicapte erkend was, of als dit kind minimum 4 punten had op de eerste pijler van de medisch sociale schaal. Vanaf 01/01/2019 werd dit uitgebreid. Vanaf deze datum geldt de verdubbeling van de duur van het verlof ook als het kind minder dan 4 punten heeft op de eerste pijler, maar wel minimum 9 punten op de drie pijlers samen.

Meer dan 1 kind?

Wanneer je gelijktijdig meer dan 1 kind adopteert, dan wordt het adoptieverlof verlengd met twee weken per adoptieouder

Je bent niet verplicht om het maximum aantal weken te nemen. Het adoptieverlof moet wel ten minste 1 volledige week of een veelvoud van 1 week bedragen.

Voorbeeld : Je kan 2, 3 of 4 volledige weken nemen, maar geen 1,5 of 2,5 weken.

Je moet je adoptieverlof per ouder wel ononderbroken opnemen.

Bronnen:

  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering