Hoe en waar vraag je een studiebeurs aan?

Vroeg of laat gaat je kind naar het middelbaar of hoger onderwijs en zoals elke ouder wil je dat alles goed voor hem verloopt. Deze studies zijn niet gratis en zonder financiële steun kan het moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Maak je geen zorgen; als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je financiële steun aanvragen. Parentia legt je uit hoe en wanneer je een studiebeurs kunt aanvragen voor je kind.

Hoe en waar vraag je een studiebeurs aan?

Wat is een studiebeurs?

Een studiebeurs is een financiële steun die een student in staat stelt om zijn studies voort te zetten en een betere opleiding te krijgen. Om in aanmerking te komen voor een beurs, moet je kind aan de volgende criteria voldoen:

 • je kind is een voltijdse student aan een onderwijsinstelling;
 • je kind moet regelmatig naar de onderwijsinstelling gaan;
 • je kind mag geen schooljaar overdoen, noch een geslaagd jaar opnieuw overdoen;
 • het maximaal toegestane inkomen mag niet worden overschreden.

Als je kind in Brussel studeert, dan wordt je studiebeurs uitgegeven afhankelijk van waar je kind studeert. Er is dus een verschil tussen studenten in het Franstalig onderwijs en studenten in het Nederlandstalig onderwijs.

Mijn kind studeert in het Nederlandstalig onderwijs

Als je kind op de kleuterschool, basisschool of middelbare school zit, kun je een schooltoeslag aanvragen bij Parentia. Als je kind naar het hoger onderwijs gaat, moet je zelf een aanvraag indienen door onderstaande stappen te volgen.

Je hebt het recht om een beurs aan te vragen op basis van 4 criteria:

 • nationaliteit: je kind moet de Belgische nationaliteit hebben tijdens het schooljaar waarin je een studiebeurs aanvraagt of in België gewoond hebben. Als dit niet het geval is, moet je kunnen bewijzen dat je in België hebt gewoond, aan het werken bent of gewerkt hebt in België gedurende een bepaalde periode;
 • je gezinssituatie en je gezinsinkomen worden ook in aanmerking genomen. Als je alimentatie ontvangt, speelt dit ook een rol in je aanvraag;
 • de studies die de student volgt, moeten door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn en de instelling moet door de Vlaamse Gemeenschap worden gefinancierd of gesubsidieerd. Sommige studies geven geen recht op een beurs. De studies die je kind volgt, moeten hem in staat stellen een erkend diploma te behalen aan het einde van de cursus. Het is noodzakelijk dat hij over voldoende studiepunten (ECTS-credits) beschikt om een studiebeurs te krijgen.

Heb je recht op een studiebeurs, dan kun je deze vanaf 1 augustus tot 1 juni van het lopende academiejaar aanvragen. Als je vorig schooljaar al een beurs hebt ontvangen, wordt er dit schooljaar automatisch een dossier op jouw naam geopend. Je ontvangt tussen oktober en februari een ingevuld aanvraagformulier per post. Je moet de aanvraag bevestigen door deze te uploaden naar een digitaal loket of per post terug te sturen.

Als je kind voltijds studeert (60 studiepunten), ontvang je een minimale beurs van € 271,49. Als je kind een kot huurt, is het bedrag € 4.201,42. Zo niet, is het bedrag € 2.521,67. Als je kind niet voltijds studeert (minder dan 60 studiepunten), ontvang je een bepaald percentage van de bovenstaande bedragen. Het minimumbedrag is hier ook €271,49.

Klik hier om je aanvraag voor een studietoelage online in te dienen.

Mijn kind studeert in het Franstalig onderwijs

De Federatie Wallonië-Brussel kan je een studiebeurs toekennen, op voorwaarde dat je kind ingeschreven is in een middelbare school of in het hoger onderwijs.

Om deze beurs te ontvangen, moet je elk nieuw schooljaar een aanvraag indienen. De aanvraag  kun je digitaal of per postindienen, vanaf juli tot en met 31 oktober van het lopende schooljaar.

Je dossier wordt vervolgens geanalyseerd door een dossierbeheerder van de Afdeling Studietoelagen, op basis van verschillende criteria.

Je wordt per post op de hoogte gebracht van het administratieve besluit. Je ontvangt een antwoord in de loop van het schooljaar. Als het antwoord positief is, ontvang je een bedrag tussen € 90 en € 4.000 , afhankelijk van je situatie. Het bedrag voor een beurs in het hoger onderwijs varieert tussen € 400 en € 5.000. Deze beurs wordt ook wel de variabele studiebeurs genoemd.

Bij de berekening van de studiebeurs, wordt rekening gehouden met verschillende elementen:

 • het totale inkomen van de leden van het huishouden van de student;
 • het aantal personen ten laste die in het aanslagbiljet worden vermeld;
 • of de student wel of niet op internaat zit. Als je kind aan de universiteit studeert, houdt de directie rekening met het huren van een kot of niet;
 • of je kinderbijslag krijgt of niet;
 • als de student meer dan 20 km van zijn school woont (alleen van toepassing voor studenten in het hoger onderwijs);
 • als de student een NMBS-abonnement heeft en meer dan 20 km van zijn school woont (alleen van toepassing voor studenten in het hoger onderwijs).

In geval van scheiding, echtscheiding, overlijden, pensionering, ontslag, ziekte, geboorte of andere, is het ook mogelijk om een forfaitaire studiebeurs aan te vragen onder bepaalde voorwaarden.

Als je zowel een forfaitaire als variabele studiebeurs aanvraagt, krijg je automatisch de voordeligste beurs.

Let op: de aanvrager is in bepaalde gevallen ook verplicht de toeslag terug te betalen.

 • indien de toeslag aangepast wordt;
 • indien de toeslag op frauduleuze wijze verkregen werd, op basis van valse of onvolledige verklaringen;
 • indien er ten gevolgen van een fout in de verwerking van het dossier, een vergoeding aan je wordt uitbetaald waar je kind geen recht op heeft;
 • indien de student de lessen niet regelmatig bijwoont of afhaakt.

Klik hier als je een studiebeurs wilt aanvragen voor het middelbaar onderwijs.
Klik hier als je een studiebeurs wilt aanvragen voor het hoger onderwijs.

Studeert je kind niet in Brussel?

Indien je kind in Vlaanderen studeert, kan je hier lezen hoe je een studiebeurs kunt aanvragen.
Indien je kind in Wallonië studeert, kun je hier meer informatie over studiebeurzen vinden.
Meer informatie over de Duitstalige Gemeenschap vind je op Ostbelgienbildung.be.

Bronnen:

 • Vlaanderen.be
 • Studietoelagen.be
 • Belgium.be
 • Allocations-etudes.cfwb.be