Heb ik recht op ouderschapsverlof?

Om meer tijd met je kind(eren) door te kunnen brengen kun je een volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking aanvragen die je toestaat om je tewerkstelling tijdelijk stop te zetten of te verminderen. Tijdens dit verlof ontvang je van de RVA een onderbrekingsuitkering.
 

ouderschapsverlof

Dit recht is van toepassing bij de geboorte van het kind . Het verlof moet een aanvang nemen vóór het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.
Bij een adoptie ontstaat het recht vanaf de inschrijving van het kind, in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente en dit tot het kind de 12-jarige leeftijd heeft bereikt.
De leeftijdsgrens wordt verlengd indien het kind een fysieke of mentale ongeschiktheid vertoont van ten minste 66% of een aandoening die voor gevolg heeft dat er minstens 4 punten worden toegekend in de pijler van de medisch-sociale schaal of minstens 9 punten in de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal samen (het laatste begrip is van toepassing op alle aanvragen om ouderschapsverlof die werden ingediend bij de werkgever vanaf 31/12/2018). Dit in het kader van de reglementering op kinderbijslag. De leeftijdslimiet wordt dan vastgelegd op 21 jaar.

Dit verlof mag niet verward worden met het moederschapsverlof of tijdskrediet.

Wie heeft er recht op?

Werknemers die minstens 12 maanden in dienst zijn bij hun werkgever kunnen hun ouderschapsverlof aanvragen. Behoudens de werknemer tewerkgesteld in de openbare of onderwijssector. Hier gelden geen anciënniteitsvoorwaarden . 
Er moet een verwantschapsband zijn met het kind voor wie het verlof wordt gevraagd .

 • de biologische moeder, de biologische vader van het kind;
 • de persoon die het kind heeft erkend waardoor de afstamming langs vaderszijde komt vast te staan;
 • de echtgenote of de partner van de biologische moeder van het kind die meemoeder is geworden;
 • de adoptieouders.

Voor hetzelfde kind kunnen de twee biologische ouders of adoptieouders, dat wil zeggen de moeder en de vader, ouderschapsverlof krijgen. Elk van de twee ouders heeft dus recht op ouderschapsverlof voor hetzelfde kind. Dit recht is niet overdraagbaar, dat wil zeggen dat één van de ouders zichzelf het recht niet kan ontnemen ten voordele van de andere ouder. Als de echtgenote of de partner van de moeder van het kind in een lesbisch koppel bewijst dat ze wordt beschouwd als meemoeder, dan kan zij ook aanspraak maken op ouderschapverlof (net zoals de biologische moeder). Dat bewijs kan worden geleverd via een kopie van de geboorteakte van het kind, zoals opgenomen in de akten van de burgerlijke stand.

De verschillende vormen van onderbreking

Volledig ouderschapsverlof
Elke werknemer, die voltijds of halftijds tewerkgesteld is, kan zijn prestaties in het kader van zijn arbeidscontract volledig opschorten gedurende 4 maanden. De werknemer mag kiezen om de periode per maand te splitsen.
Halftijds ouderschapsverlof
Elke werknemer, die voltijds tewerkgesteld is, kan zijn prestaties verminderen met 50% gedurende 8 maanden. De werknemer mag kiezen om de periode per 2 maanden te splitsen of een veelvoud van dit getal in deze periode.
1/5de ouderschapsverlof
Elke werknemer, die voltijds tewerkgesteld is, kan zijn prestaties verminderen met 1/5de gedurende 20 maanden. Dit wil zeggen ten belope van 80% van het aantal uren van een voltijdse betrekking. De werknemer mag kiezen om de periode per 5 maanden te splitsen of een veelvoud van dit getal in deze periode.

Opmerking voor de personeelsleden van de openbare sector en onderwijs

De toegangsvoorwaarden in de sector onderwijs worden bepaald door de bevoegde gemeenschap van de school of het CLB waar het statutair of tijdelijk personeelslid is aangesteld.

Wat betreft de gedeeltelijke loopbaanonderbreking is het niet noodzakelijk dat het personeelslid voltijds is aangesteld om de prestaties te verminderen tot 1/2 of 1/5. Al naargelang de voorziene bepaling moet het statutair of tijdelijk personeelslid minstens de helft aangesteld zijn en na de vermindering, al naargelang het geval, de helft of 4/5 van een voltijdse aanstelling blijven presteren.

Hoe je ouderschapsverlof bij je werkgever aanvragen?

Je moet jouw werkgever schriftelijk verwittigen, en dit 2 maand vóór de gewenste aanvangsdatum. Dit schrijven moet persoonlijk overhandigd worden en je dient erover te waken zelf een kopie, ondertekend door de werkgever, bij te houden als ontvangstbewijs. Je kan het schrijven echter ook  aangetekend versturen. Hierin vermeld je het soort verlof dat je wilt nemen alsook de start- en einddatum van jouw verlof.

notifier son congé
vraagteken
What's new?

Vanaf 1 juni 2019 kan je door het 1/10 ouderschapsverlof je prestaties verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week.

Bronnen:

 • Portaal belgium.be
 • Federale overheidsdienst van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Fedweb

Checklist: Hoe vraag je ouderschapsverlof aan?

Checklist: Hoe vraag je ouderschapsverlof aan?
 •  

  Zorg ervoor dat je volgende dingen duidelijk vermeldt:
  • Het soort thematisch verlof waarvoor je een aanvraag indient. In dit geval ouderschapsverlof.
  • De vorm van onderbreking : volledige onderbreking, deeltijds in de vorm van een halftijdse, 4/5de of 1/10de onderbreking.
  • De startdatum en periode waarop je je verlof wil opnemen.
  Deadline voor het schriftelijk op de hoogte stellen van de werkgever:
  • Voor de werknemers uit de privésector, de gemeentelijke administratieve diensten, de provincies en de daarvan afhankelijke diensten: Ten vroegste 3 maanden en ten laatste 2 maanden voor aanvangsdatum
  • Voor alle andere werknemers: 3 maanden voor de aanvangsdatum.
  Bewijzen te verstrekken aan de werkgever:
  • Indien de werkgever er nog niet over beschikt, een kopie van de geboorteakte van het kind waarvoor je dit thematisch verlof aanvraagt.
  • In geval van adoptie: een attest dat aantoont dat de adoptieprocedure lopende of beeïndigd is, samen met een gezinssamenstelling waarin het adoptiekind is opgenomen.
  • Als je kind mindervalide is en de datum van aanvang van het ouderschapsverlof tussen zijn 12 en 21 jaar ligt, moet je een attest toevoegen dat zijn mindervaliditeit aantoont. Je kind moet dan:
   • hetzij een fysieke of mentale handicap hebben van minimum 66%;
   • hetzij aan een aandoening lijden voor dewelke er minimum 4 punten toegekend werden op pijler 1 van de medisch sociale schaal, zoals bepaald in de kinderbijslagwetgeving;
   • hetzij aan een aandoening lijden voor dewelke er minimum 9 punten in totaal werden toegekend op de 3 pijlers van de medisch sociale schaal, zoals bepaald in de kinderbijslagwetgeving
 •  

  Papieren aanvraag

  Vraag of download het formulier “C61 – Ouderschapsverlof” of het formulier  “C61 OB – Ouderschapsverlof” Als je voor een autonoom overheidsbedrijf werkt (Proximus, NMBS, Bpost of Skeyes).

  Vul je eigen deel in en laat het deel van de werkgever door je werkgever vervolledigen. De twee onderdelen stuur je per aangetekend schrijven in één gesloten enveloppe naar “Hoofdbestuur van de RVA, Cel OCR, Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel”

  Elektronisch

  Deadline van de aanvraag:

  Zodra je het akkoord hebt van je werkgever en de gewenste aanvangsdatum gekend is, moet je de RVA op de hoogte stellen en dit ten vroegste 6 maanden en ten laatste 2 maanden voor deze voorziene aanvangsdatum.